Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jaroslav LEŠKO"

Quality parameters of agglomerate produced using biofuel as a substitute forcoke breeze


  This paper deals with assessing the impact of oak sawdust fuel substitution on the quality of agglomerate. Agglomerate quality is determined by its chemical composition, and further by its physical and metallurgical properties. An important physical property of agglomerate is porosi- ty. When replacing sintering fuel by biofuel an important parameter is the amount of volatile substances that influence the process of pore for- mation in agglomerate. It was confirmed that the substitution by oak sawdust in the agglomeration fuel is only possible to a certain percentage. W artykule przedstawiono ocenę wpływu zastępowania paliw trocinami dębowymi na jakość aglomeratu. Jakość aglomeratu określana jest składem chemicznym, a ponadto właściwościami fizycznymi i metalurgicznymi. Ważną właściwością fizyczną aglomeratu jest porowatość. Przy zastępowaniu paliwa biopaliwem podczas procesu spiekania istotne znaczenie mają substancje lotne, które wpływają na proces tworzenia się porów w aglomeracie. Stwierdzono, że wykorzystanie trocin dębowych jako paliwa w procesie aglomeracji jest możliwe jedynie do pewnej zawartości. Key words: agglomerate, sawdust, agglomerate macrostructure Słowa kluczowe: aglomerat, trociny, aglomerat makrostruktura.1. Introduction. The properties of the agglomer- ate are determined by its structure. Microstructure of agglomerate depends mainly on the size and chemical composition of raw materials and of course on the ag- glomeration process parameters. Produced agglomerate is composed of v[...]

Impact of oak sawdust addition in the iron ore sintering production on the environment


  This article analyzes the formation of emissions and their impact on the quality of the environment in the production of iron ore sinter with the addition of oak sawdust. The contemporary trend is manifested mainly by the reduction of pollutants emitted into the atmosphere; therefore, it is relevant to deal with this issue. Analysis of the impact of the addition of oak sawdust on the production of emissions in agglomeration process was carried out by experiments with laboratory sintering pot. Based on the results of laboratory sintering, with the substitution of coke breeze by oak sawdust in the amounts of 0 %, 8 %, 14 % and 20 %. Overall, the issue of coke breeze substitution in the agglomeration process with various types of biofuels is justified, but it should be explored in more detail. W artykule przedstawiono wpływ z trocin dębowych zastępujących dodatek koksiku do aglomeratu, z jednoczesnym określeniem oddziaływania tej biomasy na środowisko. Współczesne tendencje opierają się głównie na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Badania te prowadzono w laboratorium spiekania, gdzie zastępowano koksik trocinami dębowymi w ilości 0%, 8%, 14% i 20%. Ogólnie rzecz biorąc, problem zastępowalności koksiku w procesie aglomeracji z wykorzystaniem różnych rodzajów biopaliw jest uzasadniony, ale powinien być zbadany bardziej szczegółowo. Key words: Laboratory sinter pot, oak sawdust, iron ore sinter, coke breeze, substitution, environment Słowa kluczowe: Laboratorium spiekania patelni, trociny dębowe, aglomerat, pył koksowy, podstawienie, ekologia.1. Introduction. Based on previously performed [...]

Application of oak sawdust in iron ore sinter

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the use of oak sawdust (lat. Quercus) in the agglomeration process. Coke breeze was partially replaced with oak sawdust and an impact on the technological parameters of the sintering process, such as production, speed and time of sintering, yield and productivity was studied. Substitution coefficient of coke breeze by biomass was 8%, 14%, 20%. Results were compared to standard agglomerate made with 100% of coke breeze. Analysis of the obtained data did not clearly demonstrate the positive impact of oak sawdust on the parameters of the sintering process. Dokument ten dotyczy stosowania trocin z (lat. Quercus) w procesie aglomeracji. Pył koksu został częściowo zastąpiony kawałkami drewna dębowego, określono ich wpływ na parametry technologiczne procesu spiekania takie jak: produkcja, prędkość i czas spiekania, odzysk i współczynnik wydajności. Współczynnik zamiany pyłu koksowego biomasą: 8%, 14%, 20%. Wyniki porównano ze standardowym aglomeratem zawierającym 100% pyłu koksowego. Uzyskane parametry procesów spiekania niejednoznacznie wskazały na pozytywny wpływ dodawanych trocin dębowych. Słowa kluczowe: Aglomeraty, biomasa, trociny dębowe, jakość, parametry technologiczne Key words: Agglomerate, biomass, quality, oak sawdust, technological parameters.1. Introduction. Today, many metallurgical enter- prises address the issue of biomass utilization in the production of agglomerate. The use of biomass reduces fossil fuels consumption and also causes the reduction of emissions. Biomass is non-fossil, renewable source of energy, and it is CO2 neutral [1, 2]. Types of used biomass are different depending mostly on the region in whic[...]

Influence of properties of low grade Mn ore on the sintering process and quality of produced Mn sinters DOI:10.15199/24.2017.11.2


  Introduction. With continually increasing mining of Mn ores, their further processing and during handling in ferroalloy plants the production of Mn ore fines rises [1]. These materials are inappropriate for direct use in the manufacture of Mn ferroalloys because they reduce the permeability of the batch, resulting in increased electricity consumption, increased dust and reduced productivity, and are often without further processing despite their quality (chemical composition - negligible Mn content) stored out [2]. Many manufacturers of ferroalloys are therefore trying to find the most efficient way for their maximum utilization. For this purpose, there are various experiments in the world that deal with the use of these fines [3]. Appropriate processing technology could reduce the costs associated with the import of Mn ores and their processing and thus reduce operating costs of production of manganese ferroalloys. Processing of manganese ores by sintering is one of the most commonly used methods [4]. Experimental methods. A sample of low grade manganese ore was analysed, which was subsequently subjected to the sintering process to determine the possibility of its processing to Mn sinter. The physicochemical properties of Mn ore were analysed: humidity, granulometric composition, thermal analysis, chemical and mineralogical composition. For the determination of moisture was the sample of Mn ore (1000 g) dried in a resistive furnace at a temperature of 110°C, a pressure of 101 325 Pa, to a constant weight change. The analysis of chemical composition was realized by combining analytical methods AAS elemental analysis of the prepared solutions and optical quantification method. Phase composition was determined by X ray diffraction X-ray analysis on the diffraction spectrometer SEIFERT XRD 3003/PTS. Thermal analysis of the samples of Mn ores was carried out on Derivatograph C-fy MOM Budapest. Granulometric composition of Mn o[...]

 Strona 1