Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Tryznowski"

Diglycerol as an environmentally friendly performance additive for water-based flexographic printing inks Diglicerol jako przyjazny środowisku środek uszlachetniający do wodnych farb fleksograficznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1970


  Diglycerol was added to a com. aq. flexographic printing ink to study its properties (contact angle) and properties of the prints (optical d., color values, gloss, dry and wet rub resistance). The addn. of diglycerol to the ink resulted in an improvement in wettability of the polyethylene film and in slightly increase in the wet and dry rub resistance of the overprint. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań zastosowania diglicerolu jako środka uszlachetniającego do wodnych farb fleksograficznych. Wpływ diglicerolu na właściwości farb fleksograficznych oceniano przez pomiar kąta zwilżania farby oraz gęstości optycznej pola o pełnym stopniu pokrycia powierzchni, współrzędnych barwy L*, a*, b* oraz różnicy barw [delta]E*ab, a także połysku utrwalonej warstwy farby. Ponadto przeprowadzono badania odporności na ścieranie na sucho i mokro. Stwierdzono, że niewielki dodatek diglicerolu do wodnych farb fleksograficznych poprawia zwilżalność podłoża z tworzyw sztucznych i nieznacznie polepsza odporność na ścieranie na sucho i mokro. Fleksografia jest techniką drukowania, w której używane są farby ciekłe o małej lepkości1). Farby te utrwalają się szybko, bo stosuje się w nich rozpuszczalniki o dużej lotności. Ta technika pozwala na drukowanie papieru oraz różnych podłoży niechłonnych, takich jak folie z tworzyw sztucznych używane w opakowalnictwie. Ze względu na rodzaj rozpuszczalnika farby fleksograficzne można podzielić na 3 rodzaje: farby wodne, farby rozpuszczalnikowe i farby fotoutwardzalne UV (bezrozpuszczalnikowe). Obecnie, z przyczyn ekologicznych, zwiększa się zapotrzebowanie na stosowanie wodnych farb fleksograficznych, aby unikać lotnych, szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników organicznych2). Jednak wodne farby charakteryzują się znacznie gorszą zwilżalnością podłoża z tworzyw sztucznych, gorszą adhezją warstwy farby do podłoża oraz słabszą odpornością na ścieranie na sucho i mokro3). Wiadomo, że aby zapewnić do[...]

Komercyjnie dostępne żywice epoksydowe jako surowce do produkcji 2,2-bis[4-(2,3- -dihydroksypropoksy)fenylo]propanu DOI:10.15199/62.2017.7.33


  Three com. epoxy resins and pure bisphenol A diglycidyl ether were studied for thermal stability. The bisphenol A diglycidyl ether was prepd. by vacuum distn. of an epoxy resin. The 2,2-bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propane dicarbonate was prepd. in high yield (85-96%) by conversion of the ether. Its structure was confirmed by spectroscopic methods. The biscyclic carbonate showed a high thermal stability. Zbadano właściwości komercyjnie dostępnych żywic epoksydowych Epidian 4, 5 i 6 oraz czystego eteru diglicydylowego bisfenolu A. Eter ten uzyskano przez próżniową destylację żywicy Epidian 6. Z tego eteru otrzymano z dużą wydajnością (85-96%) diwęglan 2,2-bis[4-(2,3- -dihydroksypropoksy)fenylo]propanu. Jego budowę potwierdzono metodami spektroskopowymi. Zbadano stabilność termiczną eteru oraz żywic. Biscykliczny węglan bisfenolu A odznaczał się dużą stabilnością termiczną. Produkcja poliuretanów (PU), otrzymywanych w reakcji polioli z diizocyjanianami, osiągnęła w 2016 r. 18 mln t1). Podczas otrzymywania diizocyjanianów w jednym z etapów syntezy powstają stechiometryczne ilości chlorków uciążliwych dla środowiska naturalnego. Diizocyjaniany są rakotwórcze, mutagenne i reprotoksycz-ne2). Pomimo ich powszechnego stosowania w różnych gałęziach przemysłu, Unia Europejska i Agencja Ochrony Środowiska wprowadziły liczne obostrzenia w ich stosowaniu, transporcie i handlu3-5). Konwencjonalne PU z powodzeniem mogą być zastąpione przez bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany) (non-isocyanate poly(hydroxyurethane)), które są otrzymywane w wyniku poliaddycji diamin do biscykliczych węglanów pięcio- lub sześcioczłonowych6-12). Podczas syntezy polihydroksyuretanów (PHU) nie powstają żadne produkty uboczne, a sam proces przebiega bez dodatkowego katalizatora, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska11). Istnieje wiele metod otrzymywania biscyklicznych węglanów pięcio- i sześcioczłonowych. Jedną z tańszy[...]

Bezizocyjanianowe polihydroksyuretany z biscyklicznego sześcioczłonowego węglanu. Synteza, właściwości i zastosowanie DOI:10.15199/62.2017.8.38


  Poliuretany (PU) są jedną z najważniejszych grup polimerów. Są stosowane m.in. w przemyśle samochodowym, opakowaniowym, w urządzeniach medycznych oraz farbach i powłokach1-3). Tradycyjnie PU otrzymuje się w wyniku poliaddycji polioligoizocyjanianów, takich jak diizocyjanian difenylometanu (MDI) lub 2,4-diizocyjanianotoluen (TDI). Powszechnie wiadomo, że izocyjaniany, które są stosowane do syntezy konwencjonalnych PU są nie tylko bardzo szkodliwe, lecz także rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne4). Popularnie stosowany MDI objęto regulacjami europejskimi REACH ograniczającymi jego obrót. Ponadto, do produkcji izocyjanianów niezbędny jest toksyczny fosgen, a jako produkt uboczny powstają stechiometryczne ilości chlorków. Ze względu na ogólną tendencję do szukania nowych ekologicznych procesów oraz obostrzone rozporządzenia Unii Europejskiej, mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, wiele procesów wymaga dostosowania do nowych warunków5-9). Konwencjonalne PU mogą być zastąpione przez bezizocyjanianowe polihydroksyuretany NIPU (non-isocyanate poly(hydroxyurethane)s). Są one nową grupą polimerów, która powoli wchodzi na rynek. NIPU są otrzymywane w procesie, w którym zamiast toksycznych izocyjanianów stosuje się biscykliczne węglany oraz di- lub poliaminy. Podczas tej reakcji nie powstają żadne produkty uboczne ani też nie są stosowane katalizatory, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska10). Ponadto, NIPU można otrzymać z tzw. biosurowców (surowców pochodzenia naturalnego)11-18). Znane są pierwsze komercyjnie dostępne PU otrzymane w procesie bezizocyjanianowym (green polyurethaneTM), które znalazły już zastosowanie w piankach oraz klejach19). Można stwierdzić, że NIPU są ekologiczną alternatywą dla PU otrzymywanych z toksycznych i niestabilnych izocyjanianów. Większość prac badawczych dotyczy metod syntezy nowych NIPU, a nie szukania innowacyjnych, komercyjnych [...]

Carbonated epoxy resin Epidian 6 as a raw material for synthesis non-isocyanate poly(hydroxyurethanes DOI:10.15199/62.2017.9.39


  Tani i łatwo dostępny ditlenek węgla można z powodzeniem zagospodarować do otrzymywania polimerów, takich jak poliwęglany lub bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany). Najczęściej monomerami w syntezie tych polimerów są cykliczne węglany pięcio- i sześcioczłonowe1). Pięcioczłonowe węglany biscykliczne, do których należy diwęglan 2,2-bis[4-(2,3-dihydroksypropoksy)fenylo]propanu można produkować z tanich i łatwo dostępnych surowców: eteru diglicydylowego bisfenolu A i ditlenku węgla. W wyniku reakcji insercji ditlenku węgla do cząsteczki oksiranu otrzymuje się pięcioczłonowy pierścień cyklicznego węglanu2, 3). Reakcja biegnie wobec katalizatora. Najczęściej stosuje się chlorki, bromki i jodki amoniowe lub potasowe. Proces ten prowadzi się w temp. powyżej 100°C pod ciśnieniem większym niż 1 MPa.Bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany) można otrzymać w łagodnych warunkach z w wyniku addycji diaminy lub poliaminy do biscyklicznych węglanów pięcio- lub sześcioczłonowych4, 5). Reakcja może być prowadzona bezrozpuszczalnikowo w masie, dzięki czemu upraszcza się proces syntezy i unika się emisji lotnych rozpuszczalników do atmosfery. Pięcioczłonowy pierścień węglanowy jest niesymetryczny i w zależności od tego, z której strony nastąpi atak azotu z grupy aminowej na karbonylowy atom węgla i otwarcie pierścienia można otrzymać odpowiedni izomer zawierający grupę hydroksylową w pozycji β lub γ6). Zawartość poszczególnych izomerów w mieszaninie jest zmienna i zależy od warunków prowadzenia procesu. Uważa się, że poli(hydroksyuretany) mogą zastąpić klasyczne poliuretany w wielu zastosowaniach, takich jak pianki7-9), kleje10, 11), powłoki do farb i lakierów12-14) lub powłoki o małej przepuszczalności gazów15). Niewiele jest jednak prac opisujących właściwości powłok z poli(hydroksyuretanów) i uwzględniających swobodną energię powierzchniową. Cena czystego eteru diglicydylowego bisfenolu A, dostępnego np. w firmie Sigma-Aldrich, jest [...]

 Strona 1