Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Leon Rembeza"

Nieustalony przepływ filtracyjny przez wał przeciwpowodziowy z uszczelnieniami

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwiązanie nieustalonego przepływu filtracyjnego przez wał przeciwpowodziowy, z uszczelnieniami, posadowiony na podłożu przepuszczalnym. Podano wzory do określenia zmian położenia w czasie krzywej depresji i ilości wody przesiąkającej na teren zawala, przykład obliczeń oraz analizę wpływu długości przesłony uszczelniającej w podłożu wału na czas ustalenia się przepływu.Charakterys[...]

Hydrauliczne warunki przepływu w strefie wejścia ryb do przepławki.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wymagania w strefie wejścia ryb do przepławki. Zaprezentowano wzory do określenia obszaru oddziaływania strumienia z przepławki i wyznaczenia prędkości przepływu w strefie wejścia ryb do przepławki. Przedstawiono przykład obliczeń rozkładu prędkości w strefie wejścia do przepławki. Przy rozpatrywaniu przepływu w strefie wejścia ryb do przepławki ważna jest znajomość zachowania [...]

Obliczanie położenia zwierciadła wody pod drenażem rozsączającym

Czytaj za darmo! »

Opisano przepływ pod drenażem rozsączającym oraz podano zależności do obliczenia położenia zwierciadła wody w warstwie wodonośnej pod drenażem w wyniku dopływu do niej oczyszczonych ścieków z drenażu ułożonego w poziomej i nachylonej warstwie wodonośnej.Drenaż rozsączający służy do wprowadzenia wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu, gdzie podlegają one dalszemu oczyszczeniu. Ilość doprowadzanych ścieków musi być tak dobrana, by podczas przepływu wytworzyła się pod drenażem rozsączającym strefa gruntu o niepełnym nasyceniu, co sprzyja oczyszczaniu ścieków. Oczyszczone ścieki powodują lokalne podniesienie się zwierciadła wody gruntowej. Przyjmuje się, że pionowa odległość od spodu drenażu do najwyżej położonego punktu zwierciadła wody gruntowej nie powinna być mniejsza od 1,5 [...]

 Strona 1