Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN SZCZEPANIK"

Gradient Materials on Aluminium Alloy Basis Obtained from Powders by Hot Forming

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the manufacturing of multi-layer and gradient materials from aluminium and aluminium alloys. The materials were prepared by hot closed-die forging, extrusion and hot consolidation. The formability of multilayer materials was studied at 400oC at the strain rate of 1 s-1. The multilayer preforms and preforms with a continuous gradient of chemical composition were closed-die[...]

WPŁYW ZAGĘSZCZANIA NA GORĄCO WYPRASEK Z MIESZANEK PROSZKÓW ALUMINIUM I STOPU Al17Si3,3Cu1,4Mg0,6Zr NA WŁASNOŚCI OTRZYMANYCH MATERIAŁÓW

Czytaj za darmo! »

Materiały z ukierunkowanymi własnościami należą do nowej generacji tworzyw konstrukcyjnych. Idea takich tworzyw jest znana i od dawna stosowana, np. w obróbce cieplnochemicznej. Otrzymywanie materiałów z gradientem własności metodą metalurgii proszków w połączeniu z przeróbką plastyczną daje możliwości wytwarzania wyrobów o dużej gęstości oraz o odpowiednich kształtach. W niniejszym artykule badan[...]

LEKKIE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE NA OSNOWIE PROSZKU ALUMINIUM UMOCNIONE CZĄSTKAMI WĘGLIKA KRZEMU OTRZYMANE PRZEZ KUCIE MATRYCOWE I WYCISKANIE


  W warunkach izotermicznych realizowano kucie w matrycach zamkniętych wyprasek wykonanych z warstw proszku aluminium i mieszanek tego proszku z węglikiem krzemu w ilości 10 % mas. Określono wpływ kucia wyprasek na twardość, wytrzymałość na ściskanie oraz na zginanie próbek pobranych z otrzymanych odkuwek. Przedstawiono również przykład kucia matrycowego wyrobów warstwowych oraz budowę kompozytu hybrydowego z otrzymanego kompozytu w wyniku kuciu. Materiały do wyciskania i ciągnienia wykonano z wyprasek z proszku aluminium RAl-1 oraz mieszanki tego proszku z proszkiem węglika krzemu SiC w ilości 10 % mas. Wyciskanie realizowano w warunkach izotermicznych przy temperaturze 480 °C ze współczynnikiem 4,2. Wyciskane próbki przeciągano na średnicę 16 mm. Względna zmiana przekroju w wyniku ciągnienia wyniosła 0,9. Z wyciskanych i ciągnionych wyrobów pobrano próbki wzdłużne do ściskania. Ciągnienia spowodowało umocnienie materiału. Granica plastyczności osnowy aluminiowej zwiększyła się o ok. 10 MPa, a naprężenie uplastyczniające przy odkształceniu 0,75zwiększyła się ze 160 do 180 MPa. Efektem umocnienia materiału kompozytowego Al-10-%SiC jest zmiana granicy plastyczności, która zwiększyła się ze 115 MPa do 138 MPa, a naprężenie uplastyczniające przy odkształceniu 0,75 podczas ściskania zwiększyło się ze 150 MPa do 185 MPa, Widoczny jest wpływ umocnienia osnowy aluminiowej w wyniku odkształcenia, a w kompozycie dodatkowo wpływ mikrometrycznych cząstek węglika krzemu na umocnienie tworzywa. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, kompozyt, materiał dwuwarstwowy, proszek aluminium, cząstki węglika krzemu, kucie matrycowe, wytrzymałość na zginanie LIGHT PM ALUMINIUM BASED COMPOSITE REINFORCED WITH SiC PARTICLES PROCESSED BY CLOSED-DIE FORGING AND EXTRUSION Forming of materials from aluminium powder and mixtures of this powder and silicon carbide particles is reported. Twolayer performs based on these materials were hot closed-die forged in isothermal co[...]

Influence of forming and heat treatment parameters on chosen properties of Ni-Al based PM products

Czytaj za darmo! »

Results of investigation influence of hot forming Ni-Al PM preforms are shown in this paper. The mixture composed by 78 wt. % Ni and 22 wt. % Al powders was made. Two ways of mixing was used for making powder mixture - conventional mixing and high-speed mixing in Simoloyer mixer. Preforms was formed by hot consolidation, forging and extrusion. Heat treatment of products was made. The propert[...]

ANALIZA PROCESU KUCIA MATRYCOWEGO ODKUWEK OSIOWOSYMETRYCZNYCH ZE SPIEKANEJ STALI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę kucia w matrycach zamkniętych spiekanych stali otrzymanych na osnowie proszku Distaloy DC-1. Przeprowadzono badania na materiałach modelowych i na spiekanych stalach, które uzupełniono symulacją kompu-terową płynięcia materiału. W próbach na materiałach modelowych uzyskano jakościowy opis płynięcia materiału. W wy-niku przeprowadzonych badań wyznaczono doświadczaln[...]

Zachowanie się kompozytów aluminium-stop aluminium podczas ściskania w temperaturze 480 °C

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań plastometrycznych materiałów z proszku aluminium RAl-1 i proszku stopu Al17Si5Fe3Cu1,1Mg0,6Zr oraz mieszanek tych proszków, otrzymanych w wyniku kucia na gorąco. Opracowano krzywe płynięcia dla tych materiałów. Zachowanie się materiałów badano w temperaturze 480 °C przy prędkości odkształcenia 0,1, 1, 10 s-1. Wartości naprężenia uplastyczniającego porównano z wartościami obliczonymi stosując regułę mieszanin. Compression data at 480 °C and strain rates of 0.1, 1 and 10 s-1 for composites Al -X% Al17Si5Fe3Cu1,1Mg0,6Zr alloy after closed die forging at 480 °C are presented. They show good conformity with the law of mixtures for flow stresses at 0.7 logarithmic strain. Słowa kluczowe: materiały kompozytowe otrzymane z proszku aluminium, badania plastometryczne[...]

Procesy przetwórstwa zaawansowanych materiałów otrzymanych metodą metalurgii proszków DOI:10.15199/24.2015.4.8


  Przedstawiono zastosowanie połączenia metody metalurgii proszków z procesami przeróbki plastycznej do wytworzenia materiałów war- stwowych, kompozytowych Al-SiCcząstki, z fazami międzymetalicznymi Fe-Al lub Ti-Al oraz z zastosowaniem obróbki cieplno-plastycznej UHC stali. Wytwarzanie wyrobów obejmowało przygotowanie mieszanki, wykonanie wyprasek w temperaturze otoczenia i ich odkształcanie na gorąco w matrycach zamkniętych lub wyciskania w warunkach izotermicznych. Otrzymano wyroby ze skokowym gradientem składu z aluminium i proszku stopowego aluminium, z fazami międzymetalicznymi Fe-Al oraz fazą TiAl. W procesie obróbki cieplno-plastycznej UHC stali dokonano przemiany martenzytu na strukturę złożoną z ferrytu i skoagulowanego cementytu. Combination of PM processing with plastic forming to manufacturing of layer materials, composites, intermetallics Fe-Al and Ti-Al and thermo-mechanical processing UHC steel are reported. Forming involved mixing of basic powders, pressing at room temperature and hot closed-die forging of the compacts in isothermal conditions. Properties of two layer products after extrusion and composites after extrusion and drawing are described. During thermo-mechanical processing of UHC steel the transformation of martensite to ferrite with small carbide particles took place. Słowa kluczowe: kompozyty o osnowie aluminium, węglik krzemu, wyciskanie, ciągnienie, obróbka cieplno-plastyczna Key words: composites with an aluminium matrix, silicon carbide particles, extrusion, drawing, reinforcing, mechanical properties, thermo- -mechanical processing UHC steel.1. Wprowadzenie. Połączenie procesów metalur- gii proszków i ich przetwórstwa w procesach przeróbki plastycznej daje możliwości otrzymania nowych two- rzyw konstrukcyjnych [1]. Unikatową grupę stanowią materiały z gradientem składu chemicznego [2, 3], kompozytowe [4÷6], czy intermetaliki [7, 8]. Materiały gradientowe stanowią grupę materia- łów kompozytowych złożonyc[...]

KUCIE W PLASTYCZNEJ MATRYCY INTERMETALIKÓW TiAl DOI:10.15199/67.2016.3.3


  Przedstawiono wyniki badań materiałów Ti-Al otrzymanych z mieszanki proszków przez prasowanie, a także w procesie samorozwijającej się syntezy SHS i dodatkowym odkształceniu w plastycznej matrycy. Po odkształceniu w plastycznej matrycy nastąpiło zwiększenie gęstości wyrobów oraz poprawa ich twardości i wytrzymałości na zginanie. Otrzymane materiały o porowatości 2,54 i 3,89% mają strukturę złożoną z ziaren fazy γ czyli TiAl, oraz płytkowych ziaren fazy γ i α2-Ti3Al. Słowa kluczowe: kucie w plastycznej matrycy, SHS, Ti-Al, fazy międzymetaliczne, prasowanie na gorąco FORGING IN A FLUID DIE OF TiAl INTERMETALLICS The influence of hot forging in a fluid die of hot pressed and of SHS Ti-Al powder preforms on structure and properties was investigated. Processing increased the density, with the materials having 2.54 and 3.89% porosity, respectively. The structures comprised γ-TiAl grains and γ and α2-Ti3Al platelets. Hardness was 183 ±34 HV10 for the previously hot pressed materials and 147 ±3 HV10 for SHS performs, and bends strengths were 146 MPa and 247 MPa, respectively. Keywords: fluid die forging, SHS, Ti-Al, intermetallics, hot pressing Wstęp Wyroby wykonane z materiałów układu Ti-Al mogą stanowić alternatywę dla aktualnie stosowanych nadstopów niklu i żelaza. Wykazują one wysoką żaroodporność i żarowytrzymałość [1, 2], dlatego też mogą być zastosowane na elementy pracujące w wysokich temperaturach. Unikatowe własności materiałów Ti-Al wynikają z odmienności struktury w stosunku do materiałów metalicznych. Wiązania kowalencyjne sprawiają, że nie tracą one wraz ze wzrostem temperatury własności mechanicznych, tak jak wyroby wykonane ze stali, czy nadstopów niklu. Mikrostruktura faz α2 i γ zachowuje stabilność do uzyskania temperatury topnienia. Zwiększa to żywotność oraz możliwości zastosowania tego typu materiałów, zwłaszcza w przypadku pracy w bardzo wysokiej temperaturze [3, 5, 8][...]

ANALIZA PROCESU KUCIA MATRYCOWEGO MATERIAŁÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH OTRZYMANYCH Z PROSZKU NIKLU I ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

Przestawiono analizę możliwości kucia matrycowego wyprasek z metalowych materiałów z udziałem faz międzymetalicz-nych Ni-Al otrzymanych z mieszanki proszków. Badania objęły wpływ konstrukcji narzędzi na płynięcie materiału, które zrealizowano na materiałach modelowych oraz na próbkach wykonanych z mieszanki proszków Ni 78 % mas.- Al 22 % mas. Do symulacji procesu kucia dwuskładnikowych materiałów [...]

Wpływ parametrów procesu na wybrane własności walcowanych na zimno spieków żelaza

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono rezultaty badań wybranych własności materiałów, otrzymanych metodą walcowania porowatego wsadu. W roli materiału wyjściowego zastosowano rozpylany proszek żelaza. Półwyroby przeznaczone do walcowania wytworzono z wykorzystaniem zabiegów prasowania w temperaturze otoczenia oraz spiekania wyprasek. Proces walcowania prowadzono w temperaturze otoczenia, z zastosowaniem gniotów [...]

 Strona 1  Następna strona »