Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA SANKOWSKA"

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono główne zagadnienia dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym. Podkreślono, że zasoby te mają charakter strategiczny i decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw tego sektora. Podkreślono, że w krajowym sektorze stalowym rozwój zasobów ludzkich należy analizować w kontekście jego restrukturyzacji. Wskazano przykładowe instrumenty wsparcia rozwoju za[...]

Adsorption of dichlorophenols from aqueous solutions onto multi-walled carbon nanotubes. Adsorpcja dichlorofenoli z roztworów wodnych na wielościennych nanorurkach węglowych


  Four dichlorophenol (I) isomers were adsorbed from aq. solns. on optionally surface-oxidized C nanotubes to det. the adsorption kinetics and equil. The I were better adsorbed on unmodified C tubes. The adsorption was fast and its kinetics was fitted with the pseudo-second-order model. The adsorption isotherms were well described by Langmuir equation. The 2,5-I showed the highest and the 2,4-I the lowest adsorption capacity. Zbadano kinetykę i równowagi adsorpcji 2,3-dichlorofenolu, 2,4-dichlorofenolu, 2,5-dichlorofenolu i 2,6-dichlorofenolu na niemodyfikowanych i modyfikowanych wielościennych nanorurkach węglowych. Uzyskane wyniki pokazały, że chlorofenole adsorbowały się lepiej na niemodyfikowanych nanorurkach węglowych niż na nanorurkach o utlenionej powierzchni. Kinetyka była dobrze opisana z użyciem modelu pseudo drugiego rzędu, natomiast izotermy adsorpcji równaniem Langmuira. Adsorpcja zachodziła bardzo szybko, równowaga dla wszystkich adsorbatów ustalała się już po 60 min. Wielkość adsorpcji poszczególnych chlorofenoli zmniejszała się w kolejności 2,5-DCP > 2,3-DCP > 2,6-DCP > 2,4-DCP. Chlorofenole należą do grupy związków organicznych, do których zalicza się 19 kongenerów różniących się liczbą oraz położeniem atomów chloru w cząsteczce. Chlorofenole pochodzenia antropogenicznego są obecne praktycznie we wszystkich elementach środowiska1), zarówno w powietrzu, glebie, osadach dennych, wodach gruntowych i powierzchniowych, a nawet w wodzie przeznaczonej do celów spożywczych2, 3). Ze względu na ich intensywny, nieprzyjemny zapach oraz toksyczne właściwości ich obecność w środowisku naturalnym, a zwłaszcza w wodzie pitnej, jest bardzo niepożądana. Z tego powodu od lat prowadzone są intensywne badania mające na celu opracowanie szybkich i skutecznych metod ich usuwania i degradacji. Metody te opierają się głównie na utlenianiu chlorofenoli z zastosowaniem [...]

Analysis of toxic products of thermal decomposition and combustion of substrates used in the synthesis of polyurethanes Analiza toksycznych produktów termicznego rozkładu i spalania substratów wykorzystywanych w syntezie poliuretanów DOI:10.15199/62.2016.6.32


  Ignition time, rate of heat secretion and total amt. of smoke were detd. by using a cone calorimeter for an cyanate, a polyol and a surfactant used for com. prodn. of polyurethanes. The ignition times were 23, 36 and 32 s, resp., and rates of heat secretion 247.7, 675.2 and 498.8 kW/m2, resp. The combustion of polyol released approx. 20 times less of smoke than combustion of other substrates. The chem. compn. of flue gases was detd. by IR spectrofotometry with Fourier transformation and gas chromatog. coupled with mass spectrometry. C oxides and H2O were main prods. of combustion. Some hydrocarbons were also present in trace amts. Podczas termicznego rozkładu i spalania zdecydowanej większości materiałów powstaje mieszanina gazów, par i areozoli, która stanowi jedno z największych zagrożeń dla ludzi w czasie pożaru. W pracy określono substancje toksyczne, które mogą powstawać podczas termicznej degradacji i spalania podstawowych substratów stosowanych do otrzymywania tworzyw poliuretanowych (PUR). Zastosowano analizator termiczny oraz piec Pursera. Połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas oraz spektrofotometrii w podczerwieni z transformatą Fouriera pozwoliło określić główne produkty emitowane podczas spalania trzech substratów tworzyw PUR: izocyjanianu (Ongronat 2800), poliolu (Petol 480) oraz surfaktantu (Niax L-6900). Dodatkowo do badań procesów spalania substratów PUR zastosowano kalorymetr stożkowy. Poliuretany (PUR) są grupą polimerów o wielu korzystnych właściwościach i bardzo szerokim wachlarzu zastosowań przemysłowych. Ich właściwości można regulować w bardzo dużym zakresie, zmieniając skład surowców i warunki przetwórstwa. Tworzywa te stosuje się w postaci sztywnej, półsztywnej i elastycznej z możliwością dowolnego i łatwego regulowania gęstości pozornej w granicach 12-1000 kg/m3, czego nie zapewnia żadne z dotychczas znanych tworzyw sztucznych. PUR znajdują więc szerokie zastosowanie prawie we [...]

Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym w latach 1999÷2006

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podsumowanie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym ze szczególnym uwzględnieniem form i kosztów redukcji oraz zmian w organizacji i strukturze kadrowej. Obecny stan zatrudnienia ukształtował się w wyniku restrukturyzacji, która była prowadzona w dwóch etapach z wykorzystaniem: hutniczego Pakietu Socjalnego (hPS) w latach 1999÷2003 oraz hutniczego Pak[...]

Enzymy jako katalizatory rozkładu bojowych środków trujących

Czytaj za darmo! »

Podsumowano możliwość zastosowania nowoczesnych odkażalników do usuwania skażeń spowodowanych przez uwolnienie bojowych środków trujących (BST) do środowiska w wyniku awarii lub świadomych działań ludzkich. Nowoczesne unieszkodliwianie skażeń chemicznych ma polegać na wykorzystaniu enzymów otrzymanych na drodze biotechnologicznej. Przedstawiono różne rodzaje odkażalników enzymatycznych nadających się do wydajnego unieszkodliwiania wybranych związków fosforoorganicznych, siarkoorganicznych i chloroorganicznych. Enzymami katalizującymi hydrolizę wysokotoksycznych związków fosforoorganicznych są hydrolazy i anhydrolazy kwasów fosforoorganicznych. Do hydrolaz fosforoorganicznych należą fosforotriesteraza, występująca w bakteriach Pseudomonas diminuta i Flavobacterium sp. oraz paraoksonaza 1 występująca w organizmach ludzkich. Anhydrolazy kwasu fosforoorganicznego zostały wyizolowane z halofilowego szczepu bakteryjnego Alteromonas sp. JD6.5. Kolejnym enzymem katalizującym hydrolizę związków fosforoorganicznych jest DFPaza produkowana przez kałamarnicę Loligo vulgaris. Enzymem, który może przyspieszać hydrolizę iperytu siarkowego jest dehalogenaza haloalkanowa. Ma ona zdolność katalizowania hydrolizy wiązania węgiel-halogen. Innym enzymem, który może służyć do niszczenia iperytu siarkowego jest chloroperoksydaza. Chloroperoksydaza należy do grupy enzymów, które są zdolne do katalizowania utleniania chlorków, bromków i jodków lub innych związków organicznych za pomocą nadtlenku wodoru w obecności jonu halogenku. A review, with 70 refs., of enzymes catalyzing the decompn. of chem. warfare agents. In particular, use of phosphotriesterase, paraoxonase, organophosporous acid anhydrolase, haloalkane dehalogenase and chloroperoxidase for degrdn. of org. P, Cl and S-contg. warfare agents was presented. W 1997 r. weszła w życie uchwalona przez ONZ Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chem[...]

Products of thermal degradation and combustion of selected polyester resins Produkty termicznego rozkładu i spalania wybranych żywic poliestrowych DOI:10.15199/62.2016.9.39


  Two com. phthalic acids-based unsatd. polyester resins were studied for thermal decompn. and combustion to det. the thermal properties of the resins and the compn. of gaseous products of decompn. During thermal degradn. at low temp (300°C), large amts. of toxic styrene were released in both cases. At 600°C and 900°C, mostly CO2, phthalic acids and anhydrides were found. The isophthalic acid-based resin showed lower flammability but higher fire development coeff. (21 kW/(m2s) than the o-phthalic acidbased one. Zidentyfikowano główne związki chemiczne, które mogą powstawać podczas termicznego rozkładu i spalania wybranych żywic poliestrowych otrzymanych na bazie kwasów o-ftalowego oraz izoftalowego. Rozkład termiczny i spalanie materiałów prowadzono w piecu Pursera. Próbki powietrza zawierające powstające substancje pobierano, wykorzystując technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i analizowano za pomocą chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas. Głównymi zidentyfikowanymi substancjami były styren oraz bezwodnik kwasu ftalowego. Dodatkowo przeprowadzono badania palności z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego w celu uzyskania pełnej charakterystyki palności badanych żywic poliestrowych. Żywice poliestrowe są jedną z najczęściej stosowanych grup materiałów konstrukcyjnych ze względu na doskonałe właściwości i wszechstronność. Niestety, ich duża łatwopalność znacznie ogranicza zakres ich stosowania1). Podczas termicznego rozkładu i spalania zdecydowanej większości materiałów palnych wydziela się mieszanina gazów, pari aerozoli. Toksyczność produktów obecnych w tych mieszaninach jest główną przyczyną większości wypadków śmiertelnych w środowisku pożarowym. Jednocześnie badania związane z analizą produktów termicznego rozkładu i spalania materiałów polimerowych wyraźnie wskazują, że rodzaj i ilość emitowanych substancji chemicznych zależą od składu chemicznego materiału, który ulega spaleniu, jego masy, fo[...]

 Strona 1