Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Skawińska"

Proces produkcji ABK na przykładzie technologii SW DOI:


  WPolsce autoklawizowany beton komórkowy (ABK) wytwarza się wg trzech technologii [1, 12]. Jedną z nich jest technologia UNIPOL, w której spoiwo stanowi wapno palone oraz cement, wspólniemielony z częścią kruszywa. Surowcem krzemianowym może być piasek kwarcowy mielony na mokro, popioły lotne niemielone lub mieszanina piasku mielonego na mokro oraz popiołów lotnych niemielonych. W technologii PGS, czyli pianogazosilikat, spoiwem jest wapno palone oraz gips wspólnie mielony z częścią popiołów lotnych. Jako kruszywo stosuje się popioły lotne niemielone. Natomiast w technologii SW (silikat wolnowiążący) spoiwo składa się z wapna palonego, cementu lub/i gipsu.Kruszywemwtej technologii jest piasek kwarcowy mielony na mokro lub/i popioły lotne niemielone [12]. WPolsce produkuje sięABK o gęstości 300 - 700 kg/m3. Obecnie prowadzone są badania nad dalszym zmniejszeniem tego parametru oraz nad zastosowaniem cementów wieloskładnikowych [1, 2, 4, 6, 8, 11, 12]. Ponadto poszukuje się substytutów stosowanych spoiw (cementu i wapna). Charakterystyka technologii SW W technologii SW spoiwo nie podlega dalszemu przemiałowi w wytwórni. Schemat procesu produkcyjnego przedstawiono na rysunku 1. Są trzy warianty technologiczne, które różnią się rodzajem zastosowanego kruszywa [1, 12]. Wpierwszym stosuje się szlam z [...]

 Strona 1