Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Robert HANUS"

Zastosowanie wymuszenia szumowego do wyznaczania właściwości dynamicznych przetworników.Część 1: dziedzina czasu

Czytaj za darmo! »

Eksperymentalne metody badania właściwości dynamicznych przetworników i torów pomiarowych przy zastosowaniu wymuszenia zewnętrznego ze względu na rodzaj stosowanych sygnałów testowych można podzielić na: a) deterministyczne, w których wymuszenie stanowią sygnały zdeterminowane; b) probabilistyczne, w których wymuszeniem są stacjonarne sygnały losowe (najczęściej szum biały). W każdej z wym[...]

Zastosowanie wymuszenia szumowego do wyznaczania właściwości dynamicznych przetworników.Część 2: dziedzina częstotliwości

Czytaj za darmo! »

Jednostronna gęstość widmowa mocy (GWM ) Gy (ω) sygnału wyjściowego przetwornika y (t) związana jest z modułem transmitancji widmowej badanego układu |K( jω)| zależnością: ( ) gdzie Gx (ω) jest GWM sygnału wejściowego x (t ). Dla szumu białego o stałej wartości Gx (ω) = a = const zależność (1) przyjmuje postać: (2) skąd otrzymuje się: (3) Wyrażając GWM w decybelach na[...]

Porównanie statystycznych błędów estymacji czasu opóźnienia przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano statystyczne błędy estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy. Dla przyjętych modeli sygnałów określono zakresy wartości stosunku sygnał/szum, dla których rozważane metody mają mniejsze losowe błędy estymacji opóźnienia. Abstract. In this article the comparison of statistical error of ti[...]

Zastosowanie transformaty Hilberta w korelacyjnych pomiarach opóźnień czasowych

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty Hilberta w korelacyjnych pomiarach opóźnień czasowych sygnałów losowych. Porównano statystyczne błędy estymacji czasu opóźnienia przy zastosowaniu klasycznej funkcji korelacji wzajemnej dwóch sygnałów pomiarowych oraz funkcji korelacji wzajemnej z wykorzystaniem transformaty Hilberta jednego sygnału. Dla przyjętych modeli sygnałów określono zakresy wartości stosunku sygnał/szum, dla których rozważane metody mają mniejsze losowe błędy estymacji opóźnienia. Abstract. In this article the application of the Hilbert transform to correlation time delay measurements of two stochastic signals is presented. The statistical errors of estimation using direct cross-correlation and cross-correlation in which the one signal is replace[...]

Porównanie niepewności standardowych estymacji czasu opóźnienia przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i funkcji warunkowej wartości średniej modułu sygnału opóźnionego

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano niepewności standardowe estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i warunkowej wartości średniej modułu sygnału opóźnionego. Dla przyjętych modeli sygnałów określono zakresy wartości stosunku sygnał/szum, dla których rozważane metody mają mniejsze standardowe niepewności estymacji opóźnienia. Abstract. In this article the comparison of standard uncertainty of time delay estimation using direct cross-correlation and the function of conditional average value of the absolute value of delayed signal is presented. For the chosen model of signals the range of signal to noise ratio is obtained, in which the considered methods have less standard uncertainty of time delay estimation. (Standard uncertainty comparison of time delay estimation using cross-correlation function and the function of conditional average value of the absolute value of delayed signal). Słowa kluczowe: estymacja czasu opóźnienia, korelacja wzajemna, uśrednianie warunkowe, sygnały losowe, niepewność standardowa. Keywords: time delay estimation, cross-correlation, conditional averaging, random signals, standard uncertainty. Wstęp Zagadnieniem często rozważanym w przetwarzaniu sygnałów jest estymacja czasu opóźnienia. Problem ten jest istotny m.in. w technice radarowej, radioastronomii, medycynie, lokalizacji dróg przenoszenia zakłóceń czy bezkontaktowych pomiarach parametrów transportu np. mediów dwufazowych. Do wyznaczania opóźnień czasowych sygnałów stochastycznych, otrzymywanych z dwóch lub większej liczby czujników, powszechnie stosuje się metody statystyczne. Zagadnienie to jest szeroko przedstawiane w literaturze m.in. [1-6], gdzie opisano szerg metod opartych na analizie sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości. Zakres stosowania poszczególnych metod zależy od właściwości sygnałów pomiarowych (stacjonarność, rozkład prawdopodobieństwa, skorelowanie), stosunku sygnał/szum oraz parametrów anal[...]

Estymacja czasu opóźnienia sygnałów losowych z wykorzystaniem transformaty Hilberta i sygnału analitycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kilka możliwości zastosowania transformaty Hilberta i sygnału analitycznego w korelacyjnych pomiarach czasu opóźnienia sygnałów stochastycznych. Pokazano przykładowe wyniki symulacji omawianych metod analizy dla wybranych modeli sygnałów pomiarowych. Wskazano możliwości zastosowania poszczególnych metod w pomiarach czasu opóźnienia różnych typów sygnałów losowych. Abstract. The article presents several possibilities of application of Hilbert transform and analytic signal in the time delay measurements of stochastic signals based on cross-correlation. For selected models of measurement signals sample results of simulation using described methods are shown. Possibility of applying given methods for measuring the time delay of different types of random signals is discussed. (Estimating time delay of random signals using Hilbert Transform and analytic signal) Słowa kluczowe: pomiary czasu opóźnienia, sygnał analityczny, transformata Hilberta, metoda korelacji wzajemnej. Keywords: time delay measurement, Hilbert Transform, analytic signal, cross-correlation. Wstęp Estymacja czasu opóźnienia jest bardzo istotnym zagadnieniem w takich dziedzinach jak np. techniki radarowe, radioastronomia, diagnostyka medyczna, pomiary parametrów transportu, lokalizacja dróg przenoszenia zakłóceń, analiza zjawisk sejsmicznych. Do wyznaczania czasu opóźnienia sygnałów losowych, otrzymywanych z dwóch lub większej liczby czujników, stosuje się statystyczne metody analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości [1 - 6]. Do najbardziej znanych metod klasycznych, stosowanych dla gaussowskich sygnałów stacjonarnych, należą: funkcja korelacji wzajemnej w dziedzinie czasu i faza wzajemnej gęstości widmowej mocy w dziedzinie częstotliwości [1 - 4, 7]. Modyfikacją metody korelacyjnej może być zastosowanie w miejsce jednego lub dwóch sygnałów pomiarowych transformat Hilberta tych sygnałów lub otrzymanych z wykorzystaniem tego przekształcenia tzw[...]

Badanie właściwości korelacyjnej metody estymacji czasu opóźnienia wykorzystującej transformatę Hilberta sygnału pomiarowego

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono korelacyjną metodę estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych wykorzystującą transformatę Hilberta jednego sygnału pomiarowego. W prezentowanej metodzie wyznaczanie opóźnienia polega na lokalizacji przejścia przez zero otrzymanej funkcji. Pokazano, że dla nieskorelowanych próbek sygnałów metoda ta charakteryzuje się mniejszymi wartościami niepewności standardowej opóźnienia niż klasyczna metoda korelacji wzajemnej. Przedstawiono przykładowe wyniki badań symulacyjnych dla przyjętych modeli sygnałów pomiarowych. Abstract. This paper presents the cross-correlation method for time delay estimation of random signals using the Hilbert Transform of one measuring signal. It is shown that for uncorrelated samples of signals, this method is characterized by lower values of the standard uncertainty of time delay than the classical cross-correlation method. Some results of simulation studies for the selected models of measuring signals are also given (Investigation of the correlation method of time delay estimation with Hilbert Transform of measuring signal) Słowa kluczowe: sygnał losowy, estymacja czasu opóźnienia, transformata Hilberta, korelacja wzajemna. Keywords: random signal, time delay estimation, Hilbert Transform, cross-correlation. Wstęp Transformata Hilberta (TH) stosowana jest najczęściej do realizacji tzw. sygnału analitycznego, który z kolei wykorzystywany jest do wyznaczania obwiedni. W ostatnich kilkunastu latach widoczne jest coraz szersze zastosowanie tego przekształcenia w różnych dziedzinach nauki i techniki, m.in. w analizie i identyfikacji systemów dynamicznych, w badaniach sygnałów wibroakustycznych i biomedycznych. Szeroki i ciągle aktualizowany wykaz publikacji dotyczących teorii oraz wybranych aplikacji TH przedstawiony jest np. na stronie internetowej [1]. W pomiarach czasu opóźnienia sygnałów losowych TH może być zastosowana do transformacji sygnałów w pomiarach metodą korelacji wzajemnej i wyzn[...]

Badania symulacyjne wybranych statystycznych metod estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych DOI:10.12915/pe.2014.12.11

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zastosowanie w pomiarach opóźnień czasowych sygnałów losowych następujących metod różnicowych: średniego modułu różnicy amplitud, średniego kwadratu różnicy amplitud oraz metod złożonych, będących połączeniem ww. metod różnicowych i funkcji korelacji wzajemnej. Dla przyjętych modeli sygnałów przeprowadzono badania symulacyjne i porównano niepewności standardowe estymacji czasu opóźnienia. Abstract. This paper presents the use for time delay measurement of random signals such differential methods as the average magnitude difference function, the average square difference function and methods based on a combination of the above mentioned functions and cross-correlation. For the chosen model of signals the simulation was conducted and uncertainties of time delay estimation by use described methods were determined. (Simulation studies of selected statistical methods of time delay estimation of random signals) Słowa kluczowe: estymacja czasu opóźnienia, metody różnicowe, korelacja wzajemna, sygnały losowe. Keywords: time delay estimation, differential methods, cross-correlation, random signals. doi:10.12915/pe.2014.12.11 Wstęp Wyznaczanie czasu opóźnienia jest ważnym zagadnieniem w technice radarowej, telekomunikacji, medycynie, analizie zjawisk sejsmicznych i meteorologicznych. Ma także istotne znaczenie w pomiarach parametrów przepływów, w tym przepływów dwufazowych, gdzie sygnały otrzymywane z czujników (np. optycznych, pojemnościowych, scyntylacyjnych) są przebiegami stochastycznymi. W takich przypadkach do wyznaczania opóźnień czasowych stosuje się statystyczne metody analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości. Wśród metod klasycznych, stosowanych zwykle dla gaussowskich sygnałów stacjonarnych, najczęściej wykorzystuje się funkcję korelacji wzajemnej (ang. cross-correlation function - CCF) i fazę wzajemnej gęstości widmowej [1-10]. Do mniej popularnych metod należą m.in. analiza korelacyjna z zastosowaniem tr[...]

Zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma w pomiarach przepływów dwufazowych w rurociągach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę i zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma w badaniach przepływów dwufazowych w rurociągach. Pokazano przykłady jej wykorzystania do pomiaru prędkości transportu fazy mniejszościowej w przepływach mieszanin typu ciecz - gaz w rurociągu poziomym oraz ciecz - cząstki ciała stałego w rurociągu pionowym. Omówiono instalacje doświadczalne, na których prowadzono badania oraz zastosowane statystyczne metody analizy sygnałów uzyskiwanych z detektorów scyntylacyjnych: metodę korelacji wzajemnej i metodę fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy. Podano przykładowe wyniki pomiarów prędkości uzyskane przy zastosowaniu wymienionych metod oraz określono niepewności pomiarów. Abstract. This paper presents the principle of gamma absorption method and its application to two phase flow evaluation in pipelines. It shows how the gamma absorption set, consisting of two radioactive sources 241Am and two scintillation probes, may be applied to the measurement of minority phase velocity (bubbles in a liquid-gas flow and nodules in hydrotransport of solid phase). These phenomena were investigated in a horizontal, and in a vertical flows . The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject. Section 2 presents the basis of the gas and solid phase velocity measurement using the gamma absorption method. Next section describes two laboratory installations. The cross-correlation and cross-spectral analysis of recorded signals and the uncertainty evaluation of the mean velocity are given in Section 4. The uncertainty of the mean velocity of minority phase of the mixture is reduced to 0,5% for gas and to 1% for solid particles. Section 5 summarizes the results and gives final remarks. The authors conclude that the gamma absorption measurements in connection with statistical methods of signal analysis based on cross-correlation and phase spectrum may be applied to many complex mixtures transported t[...]

Niepewność standardowa oceny funkcji korelacji wzajemnej wyznaczanej metodą warunkowej wartości średniej modułu sygnału

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie warunkowej wartości średniej modułu sygnału do wyznaczania unormowanej funkcji korelacji wzajemnej  xy   skorelowanych sygnałów losowych o rozkładzie normalnym. Wykazano, że proponowana metoda charakteryzuje się mniejszą niepewnością standardową niż metoda bezpośrednia w zakresie 0,502   xy    1 . Podano przykład zastosowania omawianej metody do estymacji opóźnienia transportowego. Abstract. The paper presents the use of the conditional expected value of the signal’s absolute value to determine the normalized cross-correlation  xy  . It was shown that proposed method has a smaller standard uncertainty than the direct method in the range 0,502   xy    1 . (Standard uncertainty evaluation of the cross-correlation function obtained using conditional average value of signal’s absolute value). Słowa kluczowe: sygnały przypadkowe, korelacja wzajemna, warunkowe uśrednianie, niepewność standardowa. Keywords: random signals, cross-correlation, conditional averaging, standard uncertainty. Wstęp Estymacja funkcji korelacyjnych i ocena skorelowania danych są ważnymi, często występującymi i aktualnymi operacjami w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych [1, 2, 6 - 10]. Najczęściej w celu otrzymania estymatorów funkcji korelacji stosowane są metody bezpośrednie: iloczynowa i znakowa oraz metoda wykorzystująca DFT [1, 2, 6 - 8]. Unormowaną funkcję korelacji wzajemnej (FK) dla stacjonarnych centrowanych sygnałów x(t) i y(t) o wariancjach 2  x , 2  y określa wyrażenie: (1)   xtyt dt T lim T x y T xy     0 1 1      . W praktyce pomiarowej wyznacza się estymatory funkcji danej zależnością (1). W pra[...]

 Strona 1  Następna strona »