Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Witold Mikulski"

Wpływ zastosowania adaptacji akustycznej na wskaźnik transmisji mowy i czas pogłosu pomieszczenia


  Pomieszczenia wykładowo-konferencyjne powinny się charakteryzować takimi właściwościami akustycznymi, aby zapewnić komunikację słowną na odpowiednim poziomie zrozumiałości mowy. Jednym z elementów mających istotny wpływ na zrozumiałośćmowy, ale także na hałas tła oraz wysiłek głosowymówiącego [1 ÷ 3] jest stosunek dźwięków bezpośrednio docierających od mówiącego do dźwięków odbitych oraz wszystkich innych. W artykule rozpatrzony jest tylko jeden element wpływający na zrozumiałość mowy, tj. wpływ środków technicznych (różnych adaptacji akustycznych pomieszczenia). Zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych w pomieszczeniu do komunikacji werbalnej oceniano spełnieniem wymagań dotyczących czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy STI. Czas pogłosu charakteryzuje właściwości akustyczne pomieszczenia i ma zbliżoną wartość w całej jego objętości. Natomiast wskaźnik transmisji mowy STI charakteryzuje właściwości akustyczne pomieszczenia oraz właściwości pomieszczenia pod względem zrozumiałości mowy. Uwzględnia więc także poziom natężenia głosu mówiącego, właściwości kierunkowej emisji głosu, właściwości głosu, położeniemówiącego oraz słuchacza, hałas tła akustycznego itp. Wynikiem tego jest m.in. fakt, że zrozumiałość mowy zależy od wzajemnego położeniamówiącego i słuchacza, szczególnie w odległości słuchacza od mówiącego poniżej odległości granicznej pomieszczenia rg. W przedstawionych w artykule adaptacjach akustycznych pomieszczeń zastosowano dźwiękochłonny sufit podwieszany oraz wyroby dźwiękochłonne w postaci paneli umieszczane na ścianach pomieszczenia. Badano wpływ wymienionych adaptacji na średnią wartość czasu pogłosu oraz średnią wartość i rozkład wskaźnika transmisji mowy STI w pomieszczeniu. Wymagania akustyczne pomieszczeń o kubaturze do 500 m3 przeznaczonych do komunikacji słownej Oceny akustycznej pomieszczeń, przeznaczonych do prezentacji słownych (niewyposażonych w aparaturę nagłaśniają[...]

Projektowanie adaptacji akustycznej pomieszczenia biurowego open space z wykorzystaniem programu ODEON DOI:10.15199/148.2017.4.5


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przy użyciu programu ODEON różnych wariantów adaptacji akustycznej pomieszczenia biurowego open space. Znaleziono taki wariant, który w połączeniu z sygnałami maskującymi mowę pozwolił uzyskać spełnienie wymagań akustycznych pomieszczeń określonych wieloma kryteriami podanymi w PN-B-02151-4:2015 i PN-EN ISO 3382-3:2012. W procesie projektowania adaptacji akustycznej pomieszczeń konieczne jest zapewnienie optymalizacji rozwiązań, gdyż różne elementy adaptacji akustycznej w wielu przypadkach powodują spełnienie jednych kryteriów, a jednocześnie niespełnienie innych. Stosunkowo najłatwiej jest uzyskać odpowiednie warunku pogłosowe pomieszczenia oraz odpowiedni poziom dźwięku A w odległości 4 m od mówiącego. Dużo trudniej jest spełnić warunki akustyczne określone spadkiem poziomu dźwięku na podwojenie odległości od mówiącego (stosując dużą liczbę wysokich ekranów akustycznych). Najtrudniej uzyskać odpowiednio małą zrozumiałość mowy (tj. prywatność) określone promieniem rozproszenia (stosując wysokie ekrany akustyczne oraz źródła maskujące mowę). Słowa kluczowe: hałas, akustyka pomieszczeń, adaptacja akustyczna, biura open space, czas pogłosu.Pomieszczenia biurowe open space to pomieszczenia duże, o objętości 150 - 1000 m3, w których pracuje od ok. 10 do 40 pracowników, wykonując prace biurowe. Ze względu na charakter wykonywanej pracy należy w nich zapewnić warunki akustyczne zbliżone do tych, jakie występują w tradycyjnych (tj. mniejszych) pomieszczeniach biurowych [1]. Zgrupowanie wielu pracowników w jednym pomieszczeniu powoduje m.in. zwiększenie hałasu oraz pogłosu w tych pomieszczeniach (względem pomieszczeń tradycyjnych), co stwarza konieczność zastosowania w nich specjalnych technicznych rozwiązań akustycznych, tj. adaptacji akustycznej pomieszczeń oraz w niektórych przypadkach zastosowania sygnałów maskujących mowę. Pogłos w pomieszczeniu charakteryzowany jest chłonnością akustyczną p[...]

Projektowanie adaptacji akustycznej otwartych pomieszczeń do prac administracyjnych. Część 1. Projektowanie podstawowe DOI:10.15199/33.2019.08.02


  Wnowoczesnych biurach coraz częściej wykorzystywane są otwarte pomieszczenia do prac administracyjnych (biurowe open space). Praca w tych pomieszczeniach powoduje dodatkową uciążliwość wynikającą z tego, że w jednym pomieszczeniu pracuje kilkudziesięciu pracowników [9]. Skutkiem tego jest występowanie hałasu głównie od rozmów, który przeszkadza innym pracownikom. Rozpatrując hałas z punktu widzenia czynnika środowiska pracy, można wyróżnić: hałas o poziomach stwarzających ryzyko uszkodzenia słuchu (obligatoryjne wartości dopuszczalnych poziomów hałasu podane są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. [14]); hałas utrudniający realizację podstawowych zadań pracy (zalecane wartości dopuszczalne poziomów hałasu podane są w polskiej normie PN-N-01307:1994 [10]); hałas pogłosowy (charakteryzowany pośrednio przez minimalną chłonność akustyczną pomieszczenia; obligatoryjne wartości kryterialne podanewprzywołanejwRozporządzeniuMinistra Infrastruktury iBudownictwa z 14 listopada 2017 r. polskiej normie PN-B-02151-4:2015 [11]); zbyt dalekie rozprzestrzenianie się dźwięku mowy i zbyt duża zrozumiałość rozmów prowadzonych na innych stanowiskach pracy (charakteryzowane pośrednio przez zalecane wartości podane w normie międzynarodowej PN-EN ISO 3382-3:2012 [12] oraz w [8, 9]). Wyniki badań hałasu w otwartych pomieszczeniach do prac administracyjnych wskazują, że nie występuje w nich ryzyko uszkodzenia słuchu [4]. Prawdopodobieństwo wystąpienia hałasu o poziomie, który utrudniałby realizację podstawowych zadań pracy (zalecany równoważny poziom dźwięku A 55 dB [10]), jest również w większości przypadków małe [4]. Z tego powodu przy projektowaniu otwartych pomieszczeń do prac administracyjnych konieczne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiednich właściwości pogłosowych pomieszczenia określonych w normie PN-B-02151-4:2015 [11]. Ponadto należydążyćdouzyskania tzw.dobrychwłaś[...]

Projektowanie adaptacji akustycznej otwartych pomieszczeń do prac administracyjnych. Część 2. Projektowanie dodatkowe DOI:10.15199/33.2019.09.07


  Kryteria oceny akustycznej otwartych pomieszczeń do pracy administracyjnejmożna podzielić na: obligatoryjne (podstawowe) wg PN-B-02151-4:2015[5] oraz zalecane przez PN-EN ISO 3382-3:2012 (dodatkowe) [6]. Etap podstawowego projektowania akustycznego opisano w pierwszej części artykułu ("Materiały Budowlane" nr 8/2019 str. 16 - 20) [3]. Projektowanie dodatkowe obejmuje uwzględnieniewprojekcie takiej aranżacji stanowisk pracy oraz takich elementów kształtujących właściwości akustyczne pomieszczenia, aby finalnie uzyskać zadane właściwości propagacji dźwięków mowy i zrozumiałości mowy w pomieszczeniu między stanowiskami pracy. Właściwości te określone są pośrednio [2, 4]: promieniem rozproszenia rD (określanym ze wskaźnika transmisji mowy STI) oraz poziomem dźwięku A mowy w odległości 4 m od mówiącego Lp, A, S, 4m i spadkiem poziomu dźwięku A mowy na podwojenie odległości od źródła D2, S (określanymi z poziomu dźwiękuAmowy). Metody ich określania oraz zalecane wartości tzw. dobrych właściwości akustycznych podane są w normie PN-EN ISO 3382-3:2012 [6]. Projektowanie właściwości akustycznych pomieszczenia wg PN-EN ISO 3382-3:2012 Etap projektowania dodatkowego właściwości akustycznych pomieszczenia wg PN-EN ISO 3382-3:2012 [6] zrealizowano z wykorzystaniem do obliczeń programu ODEON [8]. Program ten umożliwia także obliczenie czasu pogłosu pomieszczenia. Następnie, ze wzoru Sabina, można obliczyć chłonność akustyczną ze znacznie większą dokładnością niż w metodzie podanej w normie PN-B-02151-4:2015 [5], stosowanej do projektowania podstawowego. W przypadku wykonywania projektów wielowariantowych [1, 2] oraz porównywania wyników obliczeń chłonności akustycznej pomieszczenia metodami wg PN-B-02151-4:2015 i symulacyjnymi (np. ODEON) wygodniej jest zamiast chłonności akustycznej pomieszczenia stosować chłonność akustyczną pomieszczenia odniesioną do metra kwadratowego rzutu pomieszczenia (na ogół podłogi). Wówc[...]

 Strona 1