Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KARASIŃSKI"

Planarne sprzęgacze siatkowe do zastosowań w spektroskopii pola zanikającego

Czytaj za darmo! »

Technologie planarne wytwarzania układów optycznych mają wiele zalet. Jednymi z najważniejszych są: możliwość realizacji struktur światłowodowych o wysokim kontraście współczynnika załamania, możliwość masowej produkcji oraz duża powtarzalność parametrów otrzymywanych struktur. Ponadto struktury planarne są względnie łatwe do optymalizacji. Światłowody planarne ze względu na naturalną, wynik[...]

Struktury optyki zintegrowanej do zastosowań w sensorach biochemicznych DOI:10.12915/pe.2014.05.023

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawy spektroskopii pola zanikającego i struktury optyki zintegrowanej do zastosowań w sensorach biochemicznych. Struktury te wytwarzane są metodą zol-żel. Przedstawiony jest sprzęgacz siatkowy, paskowe światłowody żebrowe i sprzęgacz kierunkowy. Abstract. In the paper are presented fundamentals of the evanescent filed spectroscopy and integrated optic structures for an application in biochemical sensors. These structures are fabricated via sol-gel route. The grating couplers, rib waveguides and directional couplers are presented. (Integrated optic structures for applications in biochemical sensors). Słowa kluczowe: zol-żel, światłowód planarny, spektroskopia pola zanikającego, immunosensor. Keywords: sol-gel, optical panar waveguide, evanescent field spectroscopy, immunosensor. doi:10.12915/pe.2014.05.23 Wstęp Optyczne metody pomiarowe charakteryzują się wysokimi czułościami i w wielu zastosowaniach mogą uchodzić za bezkonkurencyjne. Pojawienie się światłowodów otworzyło nowe możliwości w zakresie realizacji czujników różnych wielkości fizycznych, chemicznych bądź biochemicznych. Światłowód w czujniku może spełniać rolę jedynie elementu transmitującego sygnał optyczny ze źródła światła do struktury sensorowej a następnie ze struktury sensorowej do detektora lub też być jednocześnie zasadniczym elementem struktury sensorowej. W strukturze sensorowej obserwabla (wielkość mierzona, analit) oddziałuje na prowadzoną falę świetlną i dokonuje modulacji jednego z jej parametrów (amplituda, faza, polaryzacja). Struktury sensorowe światłowodowych czujników chemicznych i biochemicznych mogą być budowane z użyciem światłowodów włóknistych lub planarnych [1]. Planarne struktury sensorowe mają wiele zalet, takich jak: możliwość optymalizacji ich właściwości optycznych i geometrycznych w szerokim zakresie, możliwość masowego wytwarzania struktur o powtarzalnych parametrach, odporność mechaniczna. Planarne struktury[...]

Warstwy dielektryczne wytwarzane metodą zol-żel i techniką dip-coating do zastosowań w optoelektronice DOI:10.15199/48.2019.09.34

Czytaj za darmo! »

Termin "optyka zintegrowana" po raz pierwszy został użyty dokładnie 50 lat temu przez S.E. Millera [1] i odnosił się on do pojedynczych elementów optycznych wytwarzanych na płaskim podłożu. Znaczenie tego terminu rozszerzył w 1976 roku Tien [2] i od tego czasu przez optykę zintegrowaną rozumie się wiele funkcjonalnych elementów optycznych zintegrowanych na jednym podłożu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że propagacja fal elektromagnetycznych w ośrodkach warstwowych została przedstawiona wcześniej przez Andersona już w roku 1965 [3]. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku powstało wiele koncepcji elementów optyki zintegrowanej, obejmujących również ich modele teoretyczne [4], jednakże z powodu braku odpowiednich materiałów na warstwy falowodowe ich realizacje były często niemożliwe. Dla testów wykorzystywano np. warstwy fotorezystu, rozpylanego szkła, lub materiały półprzewodnikowe [4]. Intensywnie rozwijano wówczas homogeniczne struktury światłowodowe tj. światłowody Ti:LiNbO3 [5] oraz światłowody wytwarzane w procesach wymiany jonowej w szkłach [6], które jednakże ze względu na niskie kontrasty współczynnika załamania mogły być wykorzystywane do wytwarzania jedynie pojedynczych elementów optycznych. Bardzo intensywny rozwój optyki zintegrowanej rozpoczął się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, co zostało wymuszone przez telekomunikację światłowodową, która zgłosiła zapotrzebowanie na optyczne układy scalone, realizujące operacje przetwarzania sygnałów optycznych metodami optycznymi. Obecnie obserwowane są dwa nurty rozwoju optyki zintegrowanej; (i) układy optyki zintegrowanej do zastosowań telekomunikacyjnych projektowane na trzecie okno transmisyjne (1550 nm), (ii) układy optyki zintegrowanej do zastosowań sensorowych. Obecnie optyka zintegrowana do zastosowań telekomunikacyjnych bazuje na krzemie [7] i fosforku indu InP [8]. Falowody krzemowe wykorzystywane są do wytwarzania biernych el[...]

Warstwy sensorowe na bazie porowatej krzemionki do zastosowań w światłowodowych czujnikach amoniaku

Czytaj za darmo! »

Amoniak jest gazem toksycznym, którego dopuszczalne stężenie dla ludzi przyjmuje się na poziomie 25 ppm przez 8 godzin i 35 ppm przez 10 minut [1]. Źródłem amoniaku są naturalne procesy biochemiczne zachodzące w przyrodzie, jest nim również działalność człowieka (hodowle zwierząt, przemysł chemiczny, motoryzacja). Pomiary koncentracji amoniaku mają istotne znaczenie w ochronie środowiska, w rolnictwie, w motoryzacji, w przemyśle chemicznym i w diagnostyce medycznej [2]. Ponieważ analiza instrumentalna jest droga i czasochłonna, poszukuje się nowych metod pomiaru stężenia amoniaku [3]. Metody te bazują na materiałach sensorowych, w których na skutek oddziaływania amoniaku zachodzą efekty: zmiany przewodności elektrycznej bądź zmiany absorpcji światła (barwy). Stosowanie materiałów sensorowych w postaci cienkich warstw pozwala uzyskać krótkie czasy odpowiedzi i regeneracji. Efekt zmiany przewodności elektrycznej pod wpływem amoniaku zachodzi w materiałach nieorganicznych, takich jak SnO2 [2, 3] i WO3 [2] oraz w polimerach przewodzących, takich jak polianilina [4, 5] i nafion [5]. Efekt zmiany absorpcji pod wpływem amoniaku zachodzi w polianilinie oraz w warstwach zawierających barwniki znane z alkacymetrii. Występujący w warstwie sensorowej efekt fizyczny determinuje możliwy do zastosowaia układ detekcji. Zmiana przewodności warstwy sensorowej może być bezpośrednio mierzona metodą elektryczną [4] bądź z zastosowaniem akustycznych fal powierzchniowych SAW [5]. Zmiany absorpcji warstwy sensorowej mogą być mierzone w światłowodowych strukturach sensorowych z wykorzystaniem spektroskopii fali zanikającej (ang. evanescent wave spectroscopy). W strukturach takich warstwa sensorowa stanowi pokrycie rdzenia światłowodu. Propagująca się w światłowodzie fala optyczna penetruje polem zanikającym warstwę sensorową. Stąd zmiany absorpcji w warstwie sensorowej powodują zmiany amplitud modów propagujących się w światłowodzie (zmiany natęże[...]

Jedno- i dwuwarstwowe struktury antyrefleksyjne wytwarzane metodą zol-żel do zastosowań w fotoogniwach krzemowych DOI:10.15199/48.2017.08.19

Czytaj za darmo! »

Odnawialne źródła energii już w niedalekiej przyszłości będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w ogólnym bilansie energetycznym Unii Europejskiej [1]. Znaczny w tym udział będzie miało promieniowanie słoneczne, przetwarzane w ogniwach fotowoltaicznych na energię elektryczną. O atrakcyjności rozwiązania technicznego decyduje korzystny stosunek jego ceny do wartości użytkowych. Duży wpływ na koszty wytworzenia urządzenia mają procesy technologiczne, dlatego poszukiwane są nowe rozwiązania komórek fotowoltaicznych, które mogą być tanio wytwarzane w niskich temperaturach. Efektem tych poszukiwań są nowe konstrukcje fotoogniw, takie jak: fotoogniwa barwnikowe [2], polimerowe [3, 4], a stosunkowo niedawno fotoogniwa perowskitowe [5]. Pomimo pojawienia się nowych typów komórek fotowoltaicznych, nadal atrakcyjne są krzemowe struktury fotowoltaiczne, które należą do najstarszych, ale jednocześnie najbardziej dojrzałych rozwiązań i w efekcie nadal powszechnie stosowanych [6]. Przedstawiana praca powiązana jest z fotoogniwami krzemowymi. Najważniejszym parametrem fotoogniwa jest sprawność, na którą niekorzystny wpływ ma zjawisko odbicia światła. Wysoki współczynnik załamania krzemu sprawia, że ponad 34% fotonów promieniowania słonecznego z zakresu jego pasma absorpcji ulega od niego odbiciu. Zjawisko to można istotnie ograniczyć poprzez wprowadznie struktury antyrefleksyjnej, teksturowanie powierzchni krzemu, albo jednoczesne zastosowanie obu rozwiązań [7]. Praca dotyczy struktur antyrefleksyjnych jedno- i dwuwarstwowych, wywtarzanych metodą zol-żel i techniką dip-coating. Stosowana przez nas metoda zol-żel posiada dwie bardzo istotne zalety; możliwość kontroli struktury wytwarzanego materiału i bardzo wysoką wydajność. W metodzie zol-żel można kontrolować porowatość materiału a przez to jego współczynnik załamania, właściwości hydrofobowe powierzchni oraz wielkość nanokrystalitów a przez to szerokość przerwy zabronionej. Zalety meto[...]

Metoda wyznaczania współczynników załamania na powierzchniach granicznych warstw dielektrycznych z obwiedni charakterystyk odbiciowych DOI:10.15199/48.2018.08.14

Czytaj za darmo! »

Cienkie warstwy dielektryczne są elementami składowymi wielu elementów i urządzeń optycznych i optoelektronicznych. Struktury antyrefleksyjne [1], zwierciadła dielektryczne [2], struktury fotowoltaiczne [3], detektory i półprzewodnikowe źródła światła wytwarzane są, jako układy wielowarstwowe. Cienkie warstwy dielektryczne o bardzo dobrych właściwościach optycznych są podstawą rozwoju optyki zintegrowanej [4, 5]. Parametry struktur optycznych są optymalizowane w celu osiągnięcia ich pożądanych właściwości. Naturalne zjawisko rozrzutów technologicznych, będące efektem ograniczonych możliwości kontroli procesów osadzania warstw lub niekiedy zbyt skromna wiedza na temat towarzyszących im zjawisk fizycznych, są przyczyną odchyleń parametrów wytwarzanych struktur od projektowanych. Znaczne różnice mogą się pojawić, gdy współczynnik załamania którejś z warstw będzie niejednorodny. Wówczas charakterystyki transmisyjne/odbiciowe mogą znacznie odbiegać od projektowanych a układy rezonansowe ulegną rozstrojeniu. Z drugiej strony, stosując warstwę o kontrolowanej niejednorodności współczynnika załamania można poprawiać charakterystyki transmisyjne/odbiciowe. Niezależnie od planowanych zastosowań cienkich warstw, koniecznym jest wyznaczanie ich parametrów optycznych. Obecnie rutynowymi metodami optycznej charakteryzacji cienkich warstw jest elipsometria [6, 7], spektrofotometria [8-11] a w przypadku warstw falowodowych metoda m-linii. Praca dotyczy wykorzystania widm odbiciowych zarejestrowanych dla cienkich warstw na podłożach dielektrycznych do wyznaczania charakterystyk dyspersyjnych współczynników załamania na ich powierzchniach granicznych. Przedstawiane są otrzymane przez nas proste wzory na współczynniki załamania na powierzchniach granicznych warstw. Jeden z podanych wzorów może być używany do rozstrzygania o jednorodności warstwy na podstawie położenia minimów interferencyjnych w widmie odbiciowym. Rozważane są warstwy die[...]

 Strona 1