Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek KUBIŃSKI"

Sprawność działania w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa narodowego DOI:10.15199/46.2019.9.3


  Wprowadzenie Kwestie zagrożeń mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, jednak jednym z najważniejszych obszarów są wciąż te związane z zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego. Pojęcie to odnoszone jest do zagrożeń dla przetrwania i dotyczy głównie obrony terytorium przed agresją zewnętrzną o charakterze militarnym. Jest ono związane z takimi kategoriami, jak potencjał obronny i ofensywny poszczególnych państw oraz z postrzeganiem intencji innych podmiotów stosunków międzynarodowych. Do zakończenia zimnej wojny problemy bezpieczeństwa międzynarodowego były identyfikowane głównie z aspektami militarnymi. Takie spojrzenie na problemy bezpieczeństwa było prezentowane przez dwie największe potęgi ówczesnego świata: USA i ZSRR. W dążeniu do zapewnienia równowagi sił eksponowano przede wszystkim aspekty wojskowe, a istniejące zagrożenia kojarzono z użyciem siły militarnej. Od początku lat 90. ubiegłego wieku kwestie te zaczęto rozpatrywać szerzej, dostrzegając inne zagrożenia dla bezpieczeństwa poszczególnych państw czy regionów. Do rangi paradygmatu urosło przekonanie, iż zmiana uwarunkowań bezpieczeństwa, a więc i natury zagrożeń, nastąpiła wraz z zakończeniem zimnej wojny oraz zbiegła się ze zmianami o charakterze cywilizacyjnym. Rozpatrując współczesne zagrożenia militarne, należy je widzieć w szerszej perspektywie dynamicznych przekształceń i trendów rozwojowych, jakim podlega świat. Celem artykułu jest wskazanie na różnorodność możliwych zagrożeń bezpieczeństwa, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo narodowe. Problem badawczy w niniejszej pracy został sformułowany w postaci pytania: jaki jest wpływ zagrożeń bezpieczeństwa na sprawność działania państwa? Źródłem wiedzy i doświadczenia autora w zakresie badanego obszaru jest analiza i ocena dokumentów normatywnych, literatury przedmiotu, w tym periodyków i opracowań specjalistycznych. Wykorzystano również opracowania własne, które powstawały na p[...]

 Strona 1