Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Robert OLSZEWSKI"

The measurement system for analyzing heart sounds with ECG reference signal DOI:10.15199/48.2016.11.08

Czytaj za darmo! »

This article present the problem of measurement and analysis heart sounds, and designed the measuring system for recording and analyzing heart sounds and murmurs to isolate specific factors, that allow in future to differentiate specific cases of heart disease. This text presents the issue of listening the heart beat and murmurs in the non-acoustic band in the context of physiological and pathological processes occurring in the human body, and the imperfections of human hearing. Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę pomiarów i analizy dźwięków serca oraz wykonany system pomiarowy służący do rejestracji i analizy tonów i szmerów serca w celu wyodrębnienia cech dystynktywnych pozwalających w dalszej perspektywie na różnicowanie określonych przypadków chorobowych. Przedstawiono problematykę odsłuchu tonów i szmerów serca w zakresie niskich częstotliwości w kontekście procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w organizmie ludzkim oraz niedoskonałości ludzkiego słuchu. (System pomiarowy do analizy tonów serca z referencyjnym sygnałem EKG). Keywords: phonocardiography, electrocardiography, medical metrology, heart sounds Słowa kluczowe: fonokardiografia, elektrokardiografia, metrologia medyczna, tony serca Introduction According to the statistics of the World Health Organization [1], one of the most common causes of death are diseases of the cardiovascular system, which are also reason of massive disability in population. The presence of these is closely associated with cigarette smoking, unhealthy diet, physical inactivity and psychosocial stress [2]. Therefore, it is very important early detection of heart disease, which may help to reduce the high levels of mortality. An important step in medical research is the examination of cardiac auscultation, on the basis of which can be detected physiological auscultatory phenomena, such as the first and second heart sound and murmurs (accidental and incorrect). Subseq[...]

Projekt systemu zdalnego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi DOI:10.15199/13.2017.1.3


  W artykule przedstawiono projekt systemu, przeznaczonego do zdalnego i ciągłego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi oraz wyniki badań testowych. Przedstawiony system złożony jest z osobistego urządzenia pomiarowego, punktu dostępowego do sieci Internet oraz ogólnodostępnego serwera danych. Istotnym elementem projektowanego systemu jest metoda ciągłego pomiaru zmian ciśnienia krwi, polegająca na określaniu czasu propagacji fali tętna. Czas ten wyznaczany jest pomiędzy charakterystycznym punktem sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i sygnału fotopletyzmograficznego (PPG). W artykule przedstawiono wyniki badań testowych, dotyczących wyznaczania punktów charakterystycznych sygnału EKG i PPG metodą autokorelacyjną oraz wyniki pomiaru zmian czasu propagacji fali tętna. Słowa kluczowe: nieinwazyjny ciągły pomiar ciśnienia krwi; opóźnienie fali tętna; monitorowanie zdrowia; systemy zdalnego monitorowania; telemedycyna.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), choroby układu krążenia są powodem niemal 49% (za rok 2015) zgonów w Polsce [1]. Przewiduje się, że do roku 2050, ten wskaźnik osiągnie wartość 51%. Zgony te głównie dotyczą (ponad 85%) osób w wieku 65 lat i więcej. Jedną z istotnych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze (NT). Szacuje się, że NT dotyczy 80 milionów ludzi w U SA i miliarda na świecie, co daje tej jednostce chorobowej pierwsze miejsce w przyczynie utraty zdrowia i ponoszonych kosztach przez systemy zdrowotne [2]. Ciśnienie krwi zależy od wielu czynników i jest bardzo ważnym, a często krytycznym parametrem będącym emanacją stanu zdrowia. Jest więc jednocześnie bardzo czułą i specyficzną cechą diagnostyczną. Regularny pomiar ciśnienia tętniczego krwi i stosowanie odpowiednich leków może skutecznie zahamować rozwój choroby. Szczególnie ważne jest monitorowanie tego ciśnienia w życiu codziennym. Do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, najczęściej stosuje się nieinwazyjną metodę osłucho[...]

Czasowo-częstotliwościowa analiza sygnałów fonokardiograficznych DOI:


  Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy czasowo-- częstotliwościowej sygnałów fonokardiograficznych. Głównym motorem podjęcia działań dotyczących badania tego typu sygnałów są statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, które od lat wskazują, iż główną przyczyną zgonów na świecie są choroby układu sercowo-naczyniowego [1]. Dodatkowo wg. Raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowanej w najnowszym raporcie "Health at a Glance 2014", w którym znajduje się zestawienie danych dotyczących opieki zdrowotnej w różnych krajach; w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2,3 lekarza. Średnia dla wszystkich krajów OECD wynosi 3,3, aby dogonić średnią europejską powinniśmy do czasu wykształcenia wystarczającej liczby lekarzy stawiać na rozwiązania telemedyczne i konsultację pielęgniarską [2]. W najnowszych publikacjach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) zaprezentowano oszacowane współczynniki prawdopodobieństwa śmierci pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego świadczące o dość wysokim poziomie istotności problemu [3]. Oczywistym powodem dominacji chorób układu sercowo-naczyniowego w światowych statystykach umieralności jest rosnący stres psychospołeczny oraz malejąca aktywność fizyczna społeczeństwa, co bezpośrednio wpływa również na ogólnoświatową otyłość. Badanie tonów dźwiękowych wytwarzanych przez serce i detekcja jego schorzeń w oparciu o sygnał fonokardiograficzny na wczesnym etapie badań lekarskich i konsultacji pielęgniarskich może skutecznie przyczynić się do zmniejszenia wysokich statystyk umieralności, poprzez zastosowanie odpowiednich środków zaradczych [4]. Problem badawczy i metoda badawcza Dźwięki wytwarzane przez serce obejmują zakres częstotliwości od pojedynczych herców do 200-300 Hz, a większość energii sygnału zawiera się poniżej progu słyszalności człowieka (rys. 1). Należy się więc spodziewać, że znaczna część informacji diagnostycznej[...]

Wyznaczanie czasu propagacji Fali tętna w oparciu o sygnały EKG i PPG DOI:10.15199/48.2019.11.27

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Choroby układu krążenia są obecnie uznawane jako główna przyczyna zgonów na świecie, a w Polsce są przyczyną blisko połowy zgonów [1]. Jedną z istotnych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze, które mierzone jest zwykle metodą osłuchową Korotkowa. Metoda ta jednak nie nadaje się do ciągłego stosowania i jest niewygodna w użyciu. Z tego powodu poszukiwane są nowe metody pomiarowe, pozwalające na długoterminowy pomiar i dostarczające dodatkowych informacji klinicznych. Najbardziej obiecującą jest metoda polegająca na wykorzystaniu zależności czasu propagacji fali tętna PTT (ang. Pulse Transit Time) od ciśnienia panującego w tętnicach. Umożliwia ona ciągłą, nieinwazyjną, bezpieczną i wygodną dla pacjenta estymację ciśnienia tętniczego krwi [2]. Czas propagacji fali tętna, to czas po którym fala pokonuje określony odcinek układu krwionośnego. Znając dokładną odległość między punktami pomiarowymi można wyznaczyć dodatkowy parametr - prędkości rozchodzenia się fali tętna PWV (ang. Pulse Wave Velocity). Obecnie prowadzonych jest bardzo wiele badań mających na celu dokładny pomiar czasu propagacji fali tętna. Jedną z metod jest metoda polegająca na jednoczesnym pomiarze sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i fotopletyzmograficznego (PPG) [3]. Wartość wypadkowa czasu propagacji fali tętna bazuje na wartościach, które wyznaczane są na podstawie momentów występowania określonych punktów charaktery-stycznych. W sygnale EKG najczęściej stosowanym punktem charakterystycznym jest wartość maksymalna załamka R. W przypadku sygnału PPG punktami charakterystycznymi mogą być np.: wartość minimalna, która stanowi początek fragmentu sygnału PPG, wartość maksymalna lub maksimum I lub II pochodnej [4]. Czas propagacji fali tętna wyznaczany od momentu wystąpienia załamka R sygnału EKG do określonego punktu charakterystycznego sygnału PPG określany jest mianem czasu PAT (ang. Pulse Arrival Time). Czas propagacji fali t[...]

KLASYFIKACJA SZMERÓW ODDECHOWYCH - BADANIA PILOTAŻOWE DOI:10.15199/13.2019.2.1


  Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa mająca na celu dostarczenie do organizmu tlenu oraz wydalenie dwutlenku węgla. Płuca wypełniają szczelnie klatkę piersiową, z uwagi na występującą różnicę ciśnień między płucami a przestrzenią opłucnową. Owa przestrzeń jest zawarta między opłucną płucną - błoną otaczającą płuca oraz opłucną ścienną - błoną otaczającą klatkę piersiową. Wentylacja jest możliwa ze względu na powiększanie lub pomniejszanie objętości klatki piersiowej, a więc także objętości płuc, przez mięśnie oddechowe. Zmiana objętości skutkuje zmianą ciśnienia powietrza śródpęcherzykowego i tym samym różnicą ciśnień względem powietrza atmosferycznego. Gazy oddechowe przemieszczają się przez drogi oddechowe wzdłuż oskrzeli o coraz mniejszych przekrojach aż do pęcherzyków płucnych, gdzie przenikają przez błony pęcherzyków do naczyń włosowatych [1]. Tam następuje dyfuzja tlenu i jego rozpuszczenie we krwi, a także dyfuzja dwutlenku węgla z krwi do przestrzeni pęcherzykowej [2]. Budowę układu oddechowego zilustrowano na rysunku 1. Układ oddechowy powinien zapewnić maksymalną powierzchnię, w której zachodzi dyfuzja gazów, minimalną odległość transportu gazów, a także równoczesne dostarczenie świeżego powietrza do różnych regionów płuc. To tłumaczy tak skomplikowaną budowę płuc, którą można porównać ze zbiorem małych balonów, które po napompowaniu tworzą wielką powierzchnię dyfuzyjną gazów (zbliżoną do powierzchni kortu tenisowego). Przestrzeń otaczającą pęcherzyki płucne nazywa się miąższem płucnym. W nim zawarte są naczynia włosowate oraz m.in. elastyna i kolagen, które determinują mechaniczne właściwości płuc - ich elastyczność [5]. Właściwości sprężyste tkanki łącznej wytwarzają wewnątrz płuc podciśnienie, po otwarciu klatki piersiowej płuca zapadają się [2]. Schorzenia układu oddechowego są bardzo niebezpieczne i nie bez powodu, zgodnie z raportem WHO, plasują się w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonu [6]. Pon[...]

 Strona 1