Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Frącek"

Analiza zagrożenia korozyjnego zespołu styków głównych odłączników i rozłączników napowietrznych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku podjął się wszechstronnej analizy przyczyn korozji atmosferycznej i elektrochemicznej występującej w torach prądowych łączników napowietrznych średniego napięcia. Prace rozpoczęto w roku 2005 i były one kontynuowane w kolejnych latach podczas konstruowania i wdrażania produkcji nowej rodziny łączników SN. Na podstawie własnych obserwacji i długoletnich doświadczeń z eksploatacji zainstalowanych w sieci łączników SN oraz specjalistycznej ekspertyzy, zleconej do opracowania przez Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRPol z Gdańska, ustalono przyczyny i mechanizmy korozji występującej w torach prądowych dotychczas produkowanych łączników. Eksploatowane na słupach łączniki SN są narażone przede wszystkim na koroz[...]

Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku. Formy współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych


  W ciągu ostatnich kilkunastu lat Zakład Doświadczalny w Białymstoku rozszerzał sukcesywnie współpracę z oddziałami Instytutu, laboratoriami i firmami zewnętrznymi w zakresie projektowania i wytwarzania nowych produktów bądź modernizacji istniejących i produkowanych już wyrobów. W artykule przedstawiamy zakres tej współpracy, opisujemy niektóre jej elementy, a także plany perspektywiczne w tym zakresie. Współpraca w zakresie projektowania i wykonawstwa nowych produktów Najdłużej współpracującą z ZD firmą zewnętrzną jest spółka MAKS M. Piekart, K. Stasiewicz (Białystok). Współpraca rozpoczęła się w roku 1992 i trwa do dzisiaj. Wspólnie realizowane projekty to, m.in.: - jednobiegunowe akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia (rys. 1), - jednobiegunowe akustyczno-optyczne uzgadniacze faz, - moduły sterownicze napędu mechanicznego NKM-1.2 (rys. 2). Rys. 1. Wskaźniki napięcia typu JWNd Rys. 2. Moduły sterownicze napędu NKM-1.2 Drugą firmą, z którą zakład współpracuje przy projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów, jest ELEKTROMIAR s.c. E. Giba i W. Nikołajuk - Białysto[...]

Rozłączniki napowietrzne 24 kV wyposażone w próżniowe komory rozłącznikowe - prace badawczo-rozwojowe w IE-ZD Białystok


  W latach 2010-2011 Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku prowadził nowe prace nad zastosowaniem próżniowych komór rozłącznikowych w rozłącznikach napowietrznych średniego napięcia 24 kV, w celu uzyskania większej zdolności łączeniowej rzędu (do 400 A). Założenia do I etapu pracy Założenia pracy obejmowały: - prace koncepcyjno-projektowe zespołu gaszenia łuku, z umiejscowieniem na odłącznikach typu SON-24, - kompatybilność do rozłączników typu SRN-24, - uzyskanie nowej wersji rozłącznika o zdolności łączeniowej do 400 A. Pierwsza część pracy obejmowała m.in.: - zaprojektowanie zespołu gaszenia łuku, - wykonanie prototypu zespołu gaszenia łuku, - sprawdzenie poprawności działania mechanicznego, - próby konstr[...]

Nowe rozwiązania łączników napowietrznych średniego napięcia z zastosowaniem izolatorów kompozytowych i ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Posiłkując się wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowania i produkcji łączników średniego napięcia oraz napędów i sterowania, Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku podjął się opracowania w latach 2004 i 2005 nowej serii łączników, z wykorzystaniem izolatorów kompozytowych. w związku z dynamicznym rozwojem produkcji izolatorów kompozytowych i zastosowaniem ich do łą[...]

Nowe rozwiązania łączników napowietrznych średniego napięcia z zastosowaniem izolatorów kompozytowych i ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Posiłkując się wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowania i produkcji łączników średniego napięcia oraz napędów i sterowania, Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku podjął się opracowania w latach 2005-2007 nowej serii łączników z wykorzystaniem izolatorów kompozytowych. W związku z dynamicznym rozwojem produkcji izolatorów kompozytowych, iezD wykonał prace badawczo[...]

Nowe łączniki napowietrzne średniego napięcia - wdrożenia w sieci SN

Czytaj za darmo! »

Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku podjął się opracowania w latach 2005-2008 nowej serii łączników z wykorzystaniem izolatorów kompozytowych i ceramicznych. Założenia techniczne - wersje rozwiązań Podstawowe założenia projektowe były następujace:  zaprojektować nową konstrukcję łączników średniego napięcia, znacznie lżejszą od dotychczas produkowanych,  zastosować w konstrukcji różne izolatory kompozytowe i lekkie izolatory ceramiczne, zaprojektować nowe rozwiązanie styków głównych,  zmniejszyć do minimum zjawisko korozji elektrochemicznej w torze prądowym, poprzez odpowiedni dobór materiałów i pokryć galwanicznych,  w konstrukcji rozłączników zastosować opatentowany sposób gaszenia łuku elektrycznego w komorze powietrzne[...]

Badanie wpływu konstrukcji komory próżniowej i mechanizmu przełączania na zdolność łączeniową rozłączników SN


  Od roku 2010 Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad rozłącznikami napowietrznymi średniego napięcia 24 kV wyposażonymi w próżniowe komory rozłącznikowe. Nowe rozwiązanie zespołu gaszenia (przerywania) łuku zaadaptowano do rozłączników SN typu SRN-24 w miejsce szczelinowej komory powietrznej. Po próbach konstruktorskich, wykonano partię prototypową rozłączników przeznaczonych do badań mechanicznych i elektrycznych. Właściwości elektroizolacyjne próżni W wyłącznikach i rozłącznikach próżniowych średniego napięcia zostały wykorzystane takie właściwości elektroizolacyjne jak: duża wytrzymałość elektryczna, niska stratność dielektryczna i gwałtowne odzyskiwanie wytrzymałości elektrycznej po przeskoku. Proces inicjowania i rozwoju przeskoku w próżni jest procesem złożonym, w którym występuje wiele zjawisk fizycznych [4]. Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi układ izolacyjny są: wartość prądu płynącego przez układ przy określonej wartości napięcia na zaciskach układu oraz napięcie przeskoku. Wysokość napięcia przeskoku jest uzależniona od wartości ciśnienia gazów resztkowych w próżni i odległości elektrod. Na rys. 1 przedstawiono taką zależność [4]. Napięcie przes[...]

Rozłączniki napowietrzne SN o konstrukcji otwartej typu uchylnego i o konstrukcji zamkniętej - analiza porównawcza, zastosowanie w automatyzacji sieci podmiejskich kablowych DOI:


  Aparaty elektryczne średnich napięć SN, ze względu na zakres napięć znamionowych przemiennych, określone są umownie różnymi zakresami. Według wytycznych IEC (International Electrotechnical Commision) zakres napięć średnich obejmuje umownie napięcia powyżej 1 kV i poniżej 72,5 kV, w części zakresu wysokich napięć. W dokumentach normalizacyjnych występują różne zakresy średnich napięć. Przykładem są normy IEC i EN (European Standard) dotyczące rozłączników, wyłączników, rozdzielnic, obejmujące urządzenia o napięciach znamionowych wyższych niż 1 kV a niższych niż 52 kV. Łączniki elektroenergetyczne dzielone są ze względu na: budowę, przeznaczenie, środowisko pracy. Podział łączników ze względu na środowisko pracy obejmuje warunki pracy: wnętrzowe, napowietrzne i specjalne. Podział łączników ze względu na funkcje i przeznaczenie obejmuje: wyłączniki, reklozery, rozłączniki, wyłączniko- rozłączniki, odłączniki, styczniki, bezpieczniki, ograniczniki przepięć, uziemniki, zwierniki, łączniki prądu stałego. Urządzeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z aparatami łączeniowymi są napędy służące do manewrowania w cyklach otwierania O lub zamykania C. Napędy mogą być zespolone razem z aparatami, w jednej obudowie lub oddzielnie, połączone z aparatami za pomocą cięgien o ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym. Do podstawowych łączników SN zaliczane są rozłączniki napowietrzne i wnętrzowe. Konstrukcje rozłączników uległy znacznemu rozwojowi, szczególnie po roku 2011. Konstrukcje klasyczne otwarte typu uchylnego zostały zmodernizowane. Nowe konstrukcje typu zamkniętego zostały opracowane i wprowadzone na rynek. W większości rozwiązań konstrukcyjnych rozłączników SN stosowane są komory próżniowe. Rozłączniki SN o konstrukcji otwartej i zamkniętej Zadaniem rozłączników SN jest łączenie prądów znamionowych ciągłych w cyklach C-O oraz załączanie prądów znamionowych zakłóceniowych (zwarciowych) w cyklu C, bez konieczności wyłączania tyc[...]

Kompozytowe izolatory średniego napięcia 20 kV - doświadczenia z badań i wdrożenia do produkcji w IEZD Białystok

Czytaj za darmo! »

W związku z rosnącym zastosowaniem izolatorów kompozytowych 20 kV w liniach napowietrznych, stacjach transformatorowych i łącznikach napowietrznych powstała inicjatywa opracowania i wykonania nowego izolatora wsporczego na potrzeby własne zakładu i inne zastosowania. Część dostępnych na rynku tego typu izolatorów nie spełnia wielu wymagań nowych norm europejskich w tym zakresie. Opracowanie nowego izolatora ma przynieść uzyskanie znacznie lepszych parametrów wytrzymałości elektrycznej, mechanicznej i chemicznej izolatorów w stosunku do parametrów izolatorów dostępnych dotychczas na rynku. Podstawowym przeznaczeniem nowego izolatora wsporczego będzie zastosowanie go w łącznikach napowietrznych średniego napięcia, tj. w odłącznikach i rozłącznikach, w miejsce dotychczas stosowanych izolatorów ceramicznych. Następnym zastosowaniem nowego izolatora będą linie napowietrzne średniego napięcia, urządzenia, stacje napowietrzne i wnętrzowe. Na bazie izolatora wsporczego zaprojektowany będzie i wykonany izolator wiszący do linii napowietrznych. W założeniach projektowych i w badaniach uwzględniono następujące normy: PN-EN 62217/2007: Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe napięcie powyżej 1000 V. Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników, PN-EN 61952/2003: Izolatory do linii napowietrznych - Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 kV, PN-EN 62231/2006: Kompozytowe ws[...]

Wytrzymałość elektryczna komór próżniowych średniego napięcia - analiza porównawcza DOI:10.15199/74.2019.9.2


  Od kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji komór próżniowych w: Europie, Japonii, USA, Chinach i Indiach. Do czynników przyczyniających się do zastosowania techniki próżniowej w budowie łączników SN należy zaliczyć, oprócz rozpoznania zachodzących w komorach procesów, znaczący postęp techniczny w zakresie konstrukcji i technologii komór próżniowych. Ciągłe doskonalenie konstrukcji pozwala na uzyskiwanie wysokiej zdolności łączeniowej i wysokiej trwałości mechanicznej. Zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej i trwałości mechanicznej komór próżniowych stosowanych w rozłącznikach czy wyłącznikach średniego napięcia jest jednym z podstawowych wymagań stawianych konstruktorom, ośrodkom badawczo-rozwojowym i producentom. Największe zastosowanie komór próżniowych nastąpiło w łącznikach średnich napięć od 7,2 kV do 36 kV. Zastosowanie komór próżniowych o napięciach znamionowych od 72,5 kV do 145 kV jest na etapie rozwoju. Wytrzymałość dielektryczna próżni Właściwości elektroizolacyjne próżni, takie jak: duża wytrzymałość elektryczna, mała stratność dielektryczna, szybkie odzyskiwanie wytrzymałości elektrycznej po wyładowaniach były i są wykorzystywane w rozwiązaniach konstrukcyjnych: wyłączników, rozłączników, reklozerów i styczników. Proces inicjowania i rozwoju przeskoku w próżni jest procesem bardzo złożonym, w którym występuje wiele zjawisk fizycznych, takich jak: absorpcja i desorpcja gazu, przenikanie gazów przez ciało stałe, parowanie i kondensacja, emisja jonów z powierzchni ciała stałego, emisja elektronów, emisja mikrocząstek, oddziaływanie jonów i elektronów z ciałem stałym, wzbudzanie i jonizacja gazów resztkowych, dejonizacja [1, 10]. Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi układ izolacyjny są wartości prądu płynącego przez układ zestykowy przy określonej wartości napięcia na zaciskach układu zestykowego oraz wartości napięcia przeskoku. Wpływ wartości ciśnień gazów resztkowych, wystę[...]

 Strona 1