Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Garncarek"

Optymalizacja źródła azotu w podłożu hodowlanym z odpadowym glicerolem do otrzymywania dihydroksyacetonu DOI:10.15199/62.2019.8.20


  Dihydroksyaceton (1,3-dihydroksy-2-propanon) znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle kosmetycznym jest stosowany jako aktywny składnik kremów samoopalających1-8). W medycynie stanowi komponent biomateriałów tamujących krwotoki9, 10), jest używany do leczenia bielactwa skóry2, 8, 11-14), wspomaga fotochemioterapeutyczne metody leczenia łuszczycy15) oraz wykazuje działanie antagonistyczne przy zatruciu cyjankami16, 17). Rośnie też zainteresowanie jego zastosowaniem w produkcji żywności, w której jest stosowany jako substancja słodząca i suplement diety, zwykle w połączeniu z pirogronianem wapnia, sodu lub potasu18-21). Obecnie na skalę przemysłową dihydroksyaceton (DHA) jest wytwarzany metodą biologiczną poprzez biokonwersję glicerolu prowadzoną przez bakterie Gluconobacter oxydans ATCC62122). Szerokie zastosowanie DHA w różnych gałęziach przemysłu powoduje, że zapotrzebowanie na ten produkt stale rośnie, dlatego zasadne jest poszu98/ 8(2019) 1307 Table 1. Characteristics of waste glycerol, % by mass Tabela 1. Charakterystyka odpadowego glicerolu, % mas. Właściwość Partia I Metoda badań Zawartość glicerolu 84,5 Ph. Eur. 6th Edit. 2008 Zawartość metanolu 0,01 PN-EN 14110:2004 M O. N. G. 1,56 SB-LAB-MC03 Zawartość popiołu jako NaCl 6,74 AOCS Ea 2-38 Zawartość wody 7,2 SB-LAB-BZ06 kiwanie takich metod jego otrzymywania, które będą gwarantować maksymalizację stężenia produktu i minimalizację kosztów produkcji. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się wykorzystaniu w procesach biotechnologicznych produktów ubocznych i odpadowych, szczególnie glicerolu23-61), którego duże ilości jako produktu ubocznego powstają w wyniku szybkiego rozwoju produkcji biopaliw62, 63). Należy poszukiwać nowych zastosowań glicerolu, które zmniejszą koszty związane z jego utylizacją. Opracowanie metody otrzymywania DHA przez biokonwersję z użyciem podłoży hodowlanych zawierających odpadowy glicerol umożliwi lepsze zagospodarowani[...]

Biobutanol. Perspektywy rozwoju produkcji

Czytaj za darmo! »

Biobutanol, czyli n-butanol otrzymywany poprzez fermentację, rozpatrywany jest jako przyszłościowy komponent zarówno benzyn silnikowych, jak i oleju napędowego. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metod otrzymywania n-butanolu z surowców naturalnych i syntetycznych, kierunków jego wykorzystania oraz doskonalenia procesów fermentacyjnych pod kątem doboru surowców roślinnych o charakterze nieżywnościowym i mikroorganizmów, a także porównano metody wyodrębniania produktu głównego za środowiska poreakcyjnego. A review, with 113 refs., of the processes for manufg. BuOH by Clostridium bacteria-catalyzed fermentation of non-edible polysaccharides, for modification of the bacteria by genetic engineering, and for recovering the product from the reaction mixt. by stripping[...]

Succinic acid from raw materials. Prospects for development of its production Kwas bursztynowy z surowców naturalnych. Perspektywy rozwoju produkcji DOI:10.15199/62.2015.10.31


  Przedstawiono podstawowe informacje na temat właściwości, produkcji i zastosowania kwasu bursztynowego. Stwierdzono, że na przestrzeni lat kwas ten otrzymywano syntetycznie w niewielkiej skali na potrzeby przemysłu chemicznego, podczas gdy obecnie jego produkcja rośnie dzięki wykorzystaniu biotechnologii. W metodach biochemicznych wykorzystuje się pozyskiwane z natury lub modyfikowane genetycznie wyspecjalizowane mikroorganizmy oraz tanie i łatwo dostępne surowce pochodzenia roślinnego. Wskazano potencjalne kierunki przerobu kwasu bursztynowego na chemikalia o dużym znaczeniu dla przemysłu organicznego. W ostatnim stuleciu przemysłowa synteza organiczna rozwijała się prawie wyłącznie z wykorzystaniem surowców kopalnych (węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny). Surowce te wyczerpują się, są coraz trudniej pozyskiwane z naturalnych pokładów, a dostawy są niepewne ze względów politycznych. Przerób surowców kopalnych na półprodukty (chemikalia) i produkty rynkowe prowadzi się najczęściej w procesach wysokotemperaturowych, które są energochłonne (co wiąże się z emisją CO2 do atmosfery i wpływa na globalne ocieplenie). Od dawna poszukuje się metod produkcji związków organicznych z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych (nawet odpadowych) surowców. Warunki te spełnia biomasa, materia organiczna wytwarzana przez przyrodę z udziałem energii słonecznej w cyklach rocznych lub kilkuletnich. Choć idea jak najszerszego wykorzystania biomasy roślinnej w przemyśle organicznym znana jest od dawna, to dotychczas udało się wykorzystać ją w dużej skali tylko w przemyśle celulozowo- -papierniczym, w produkcji biopaliw (bioetanol i biodiesel) oraz w produkcji związków powierzchniowo czynnych. Oprócz poszukiwania zamienników surowców kopalnych bada się też możliwości przerobu różnego typu surowców z wykorzystaniem procesów przebiegających w łagodnych warunkach, w prostych urządzeniach, najlepiej zgodnie z zasadami zielonej chemii i zrównow[...]

 Strona 1