Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz DYBKOWSKI"

Tłumienie drgań skrętnych w układzie dwumasowym z luzem mechanicznym

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono zagadnienia związane z tłumieniem drgań skrętnych w układzie dwumasowym w obecności luzu mechanicznego. Po krótkim przeglądzie literatury zamieszczono model matematyczny badanego układu napędowego. Kolejno przedstawiono badaną strukturę sterowania zaprojektowaną dla układu napędowego bez nieliniowości mechanicznych. Pokazano wpływ wprowadzenia strefy luzu na przebiegi stanu układu napędowego. Kolejno opisano stanowisko laboratoryjne zwracając szczególną uwagę na sprzęgło realizujące strefę luzu. Rozważania teoretyczne zostały potwierdzone przez wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych. Abstract. In the paper issues related to damping of torsional vibrations in a two-mass system with backlash are presented. After a short review of the literature the mat[...]

Analiza układu bezczujnikowego wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC z neuronowym mechanizmem wyznaczania prędkości kątowej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC, w którym klasyczny regulator PI w torze adaptacji prędkości kątowej estymatora, zastąpiono siecią neuronową uczoną on-line. Zastosowany został model typu ADALINE. Estymator MRASCC wykorzystano do odtwarzania strumienia oraz prędkości kątowej wirnika. Sprawdzone zostały właściwości nowego estymatora w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej oraz w przypadku błędnego oszacowania parametrów elektrycznych i mechanicznych układu napędowego. Abstract. This paper presents analysis of the sensorless vector control structure of the induction motor with MRASCC estimator, where classical PI controller in adaptation loop of the speed calculation is replaced by the neural model trained on-line. The ADALINE model was implemented. Estimated state variables are: the rotor flux and angular speed. Developed estimator was tested in a wide range of angular speed changes and in case of changes of electrical and mechanical parameters of the drive system. (Analysis of the sensorless vector control of induction motor with MRASCC estimator and neural model applied for speed calculation). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, sterowanie wektorowe, estymator MRAS, sieć neuronowa, ADALINE. Keywords: induction motor, vector control, estimator MRASCC, neural network, ADALINE. Wstęp Elektrycznym układom napędowym stawiane są coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące pracy w stanach statycznych i dynamicznych. Żąda się od nich minimalizacji czasu trwania procesów przejściowych, idealnego podążania za zadaną trajektorią prędkości lub położenia, odporności na zmianę parametrów napędu. Wymagania te zmuszają projektantów układów napędowych do opracowywania nowych metod i algorytmów sterowania. Korzystne właściwości wielu struktur sterowania silnikami indukcyjnymi związane są z koniecznością posiadania informacji o odpowiednich zmiennych sta[...]

Układ bezpośredniego sterowania momentem silnika indukcyjnego DTC-SVM odporny na uszkodzenia czujnika prędkości kątowej DOI:10.15199/48.2015.08.41

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania symulacyjne i eksperymentalne pozwalające na ocenę pracy napędu sterowanego metodą DTCSVM przy występowaniu uszkodzeń czujnika prędkości kątowej. Zaproponowano algorytm detekcji uszkodzeń czujnika inkrementalnego i opracowano kompletną strukturę napędu odpornego na uszkodzenia tego elementu. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/Sim Power System a badania eksperymentalne przy wykorzystaniu układu szybkiego prototypowania DS1103. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach FTC (Fault Tolerant Control). Abstract. In the paper the simulation and experimental results of the Direct Torque Control (DTC-SVM) of induction motor drive system under speed sensor faults are presented. Faults detection algorithm is developed. The simulation tests carried out in Matlab/Sim Power System software, DS1103 card is applied in the experimental tests. The proposed solution can be successfully applied in the fault tolerant drive systems. (Rotor speed sensor fault tolerant Direct Torque Control structure of induction motor drive). Słowa kluczowe: DTC-SVM, napęd odporny na uszkodzenia, detekcja uszkodzenia, czujnik prędkości, MRAS Keywords: DTC-SVM, fault tolerant drive, fault detection, speed sensor, MRAS Wstęp Nowoczesne układy napędowe są systemami coraz bardziej złożonymi i skomplikowanymi pod względem obliczeniowym i technicznym. Duża liczba czujników i przetworników, niezbędnych do ich prawidłowego działania powoduje, że układy te nie są niezawodne [4],[13]. Intensywny rozwój tego typu napędów, w szczególności w przemyśle automotive, spowodował wzrost zainteresowania układami o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa - FTC (ang. Fault Tolerant Control) [5], [6]. Można je podzielić na dwa typy: pasywne oraz aktywne [5]. Rys. 1. Rodzaje uszkodzeń silnika indukcyjnego Rys. 2. Rodzaje uszkodzeń przemiennika częstotliwości i czujników pomiarowych Do podstawowych uszkodzeń napędów, wystę[...]

Analiza bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z kompensatorem neuronowo rozmytym DOI:10.15199/48.2016.02.54

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano możliwości wykorzystania adaptacyjnego regulatora neuronowo rozmytego (ang. Adaptive Neuro Fuzzy Controller - ANFC) w strukturach bezczujnikowego wektorowego sterowania DTC-SVM i DFOC silnika indukcyjnego w charakterze tzw. kompensatora regulatora prędkości kątowej. Przeprowadzono badania eksperymentalne pozwalające na ocenę pracy napędu bezczujnikowego w różnych warunkach pracy. Zwrócono szczególną uwagę na zakres niskich prędkości kątowych, w których napędy tego typu mogą pracować w sposób niestabilny. Do estymacji prędkości i strumienia wirnika/stojana wykorzystano estymator MRASCC. Badania eksperymentalne wykonano przy wykorzystaniu układu szybkiego prototypowania DS1103. Abstract. The possibility of application the Adaptive Neuro Fuzzy Controller - ANFC in the structure of sensorless vector controlled induction motor drive (DTC-SVM and DFOC) as a so-called neuro fuzzy speed compensator are presented in the paper. In the paper the experimental results of the vector controlled induction motor drive system under different conditions are presented. Drive operations in the low speed region are presented. To the rotor / stator flux and rotor speed reconstruction the MRASCC estimator is used. DS1103 card is applied in the experimental tests. (Analysis of the sensorless vector controlled induction motor drive with adaptive neuro fuzzy compensator). Słowa kluczowe: DFOC, DTC-SVM regulator adaptacyjny, MRAC, MRAS, kompensator, sterowanie wektorowe Keywords: DFOC, adaptive controller, MRAC, MRAS, compensator, vector control algorithm Wstęp W ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwować intensywny rozwój układów napędowych z silnikami indukcyjnymi [1], [3], [8], które pozbawione są czujników wielkości mechanicznych. Układy takie nazywane są napędami bezczujnikowymi (ang. sensorless). Eliminacja czujników prędkości obrotowej pozwala na minimalizację kosztów, redukcję przestrzeni zajmowanej przez napęd. Dodatkowo wykorzystanie[...]

Wybrane detektory uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej dla napędu wektorowego z silnikiem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2016.04.20

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modele i analizę wybranych detektorów uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej silnika indukcyjnego dla napędu sterowanego metodą wektorową. Analizie poddane zostały zarówno systemy wykorzystujące teorię sztucznych sieci neuronowych, jak i proste techniki bazujące na relacjach pomiędzy wybranymi zmiennymi stanu napędu. Badania symulacyjne i eksperymentalne wykonano z wykorzystaniem struktury bezpośredniego sterowania polowo - zorientowanego (DFOC) na stanowisku laboratoryjnym z zestawem szybkiego prototypowania Micro Lab Box ds1202 firmy dSpace. Abstract. In the paper the chosen speed sensor faults detectors for vector controlled induction motor drive system are presented and described. Systems based on the artificial intelligence (neural network) and simple algorithmic systems are analyzed and tested in different drive conditions. Simulation and experimental results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) on the laboratory set-up with rapid prototyping card Micro Lab Box DS1202 by dSpace. (Chosen speed sensor fault detectors for vector controlled induction motor drive system). Słowa kluczowe: DFOC, czujnik prędkości, detektor, napęd odporny, sieci neuronowe. Keywords: DFOC, speed sensor, detector, fault tolerant drive, neural networks. Wstęp Układy napędowe o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (FTC - ang. Fault Tolerant Control [17], [24]) zyskują coraz większe zainteresowanie w różnych gałęziach przemysłu. Systemy te gwarantują stabilną pracę napędu elektrycznego, pomimo wystąpienia awarii w tym układzie. Definicja systemów odpornych związana jest z detekcją [6], [13], [18] i kompensacją uszkodzeń [6], [13], [19] zarówno maszyny elektrycznej [6], [13], [14], [20], energoelektroniki [6], [13], [21] jak i czujników pomiarowych [6], [22]. Wzrost zainteresowania tymi układami wygenerował także potrzebę opracowywania uniwersalnych metod detekcji uszkodzeń komponentów całego systemu [16], [2[...]

Wpływ uszkodzeń silnika indukcyjnego i przekształtnikowego układu napędowego na proces detekcji awarii wybranych czujników pomiarowych DOI:10.15199/48.2018.05.11

Czytaj za darmo! »

Układy odporne na uszkodzenia to systemy charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zmiany zachodzące w wybranych procesach na skutek awarii lub innych zdarzeń losowych. W przypadku układów napędowych mówi się o takich systemach, gdy awaria dowolnego elementu wchodzącego w skład elektrycznego układu napędowego nie powoduje utraty jego stabilności i zdolności do kontynuowania dalszej pracy [1], [2], [3]. W przypadku metod sterowania wektorowego rozróżnia się kilka typów układów o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa: układy odporne na uszkodzenia elementów elektrycznych przekształtnika częstotliwości [4]-[7], układy odporne na uszkodzenia czujników pomiarowych [8]-[9], układy odporne na uszkodzenia maszyny elektrycznej [10]-[13], układy odporne na dowolne uszkodzenia [1]. W niniejszej pracy poruszono zagadnienia związane z układem odpornym na uszkodzenia czujników pomiarowych prędkości kątowej i prądu stojana w układzie wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym. Analizie poddano wybrane systemy detekcji uszkodzeń, bazujące zarówno na prostych relacjach logicznych oraz na sztucznych sieciach neuronowych. Detektory tego typu były szczegółowo analizowane między innymi w pracach [14]-[16]. W związku z tym, że każdy detektor powinien z możliwie największą skutecznością wykrywać wybrane uszkodzenia, konieczne jest przeprowadzenie analizy wpływu zmienności parametrów schematu zastępczego silnika oraz awarii innych komponentów napędu na proces detekcji uszkodzenia czujnika pomiarowego. Sprawdzono wpływ uszkodzenia przekształtnika częstotliwości oraz silnika indukcyjnego na proces detekcji uszkodzeń enkodera inkrementalnego oraz przetwornika prądu typu LEM. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab Simulink. Wybrane wyniki zostały zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym z kartą MicroLabBox DS1202. Wybrane detektory uszkodzeń czujników pomiarowych dla sterowania polowo - zorientowanego W celu detekcji uszkodzeń czu[...]

Analiza dynamiki prądowego estymatora MRAS strumienia i prędkości wirnika silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy stabilności estymatora strumienia i prędkości kątowej silnika indukcyjnego opartego na idei układów adaptacyjnych MRAS. Zbadano wpływ zmian parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego oraz współczynników algorytmu adaptacji prędkości na rozmieszczenie biegunów równania charakterystycznego transmitancji estymatora prędkości oraz na stabilność pracy[...]

Analiza właściwości dynamicznych estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRASCC z jednoczesnym odtwarzaniem parametrów uzwojenia stojana

Czytaj za darmo! »

W pracy przeanalizowano możliwości poprawy jakości odtwarzania prędkości kątowej silnika indukcyjnego za pomocą estymatora typu MRASCC [7] poprzez zastosowanie odtwarzania na bieżąco parametrów uzwojenia stojana. Opisano podstawy teoretyczne metody estymacji parametrów. Rozszerzony estymator prędkości i parametrów zastosowano w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym ze sterowaniem polowozorientowan[...]

 Strona 1  Następna strona »