Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Ostrowski"

Prawne aspekty nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń wymagań dotyczących budynków mieszkalnych DOI:


  7 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia [6] - nazywana potocznie "ustawą o czyścicielach kamienic". Wprowadzone zmiany doprowadziły do spenalizowania w ustawie z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny [7] działania polegającego na uporczywym utrudnianiu korzystania z zajmowanego lokalumieszkalnego. Ponadto znowelizowano ustawę z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [8], m.in. przez określenie obowiązku dokonania kontroli budynku mieszkalnego w przypadku zgłoszenia, przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym, dokonania nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń wymagań dotyczących budynków mieszkalnych. Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest bowiemutrzymywać budynek w odpowiednim stanie technicznym i użytkowym. Regulacje prawne Kodeks karny. "Ustawa o czyścicielach kamienic" wprowadziła do Kodeksu karnego zmianę polegającą na dodaniu w art. 191 paragrafu 1a w brzmieniu: Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Nowelizacją tą ustawodawca dodał do Kodeksu karnego nowy typ kwalifikowany przestępstwa zmuszania, określony w art. 191 § 1 Kodeksu karnego. Użyte w art. 191 § 1a sformułowanie przemoc innego rodzaju oznacza wyłącznie przemoc wobec rzeczy (tzw. pośrednią), która nie mieści się w pojęciu przemocy wobec osoby, a której skutkiem jest utrudnione korzystanie z lokalu mieszkalnego [1]. Przed nowelizacją znamiona określające czynność spraw[...]

 Strona 1