Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Leonard Runkiewicz"

Problemy rzeczoznawstwa budowlanego

Czytaj za darmo! »

Aktualne problemy rzeczoznawstwabudowlanegobyłyprzedmiotemobrad X jubileuszowejKonferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego", która odbyła się w Miedzeszynie k.Warszawywkońcukwietniabr.Konferencjęzorganizował InstytutTechnikiBudowlanejwewspółpracy zPolskąIzbąInżynierów BudownictwaorazPolskimZwiązkiemInżynierów i Techników Budownictwa. W konferencji uczestniczyło o[...]

Stosowanie wyrobów budowlanych sprowadzanych z zagranicy

Czytaj za darmo! »

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zostały zniesione handlowe bariery celne między Polską a członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo wejście Polski do Strefy Schengen spowodowało, że nie przeprowadza się kontroli na granicy z państwami UE. W 2004 r. weszła w życie Ustawa o wyrobach budowlanych, a następnie wiele rozporządzeń wykonawczych. Spowodowało to wprowadzenie ścisłego systemu prawnego regulującego zasady stosowania wyrobów budowlanych. Dotyczą one sfery projektowania i wykonawstwa oraz nadzoru nad rynkiem budowlanym. Nadzór nad wdrażaniem wyrobów budowlanych Projektowanie i wykonawstwo. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem wyrobami budowlanymi są wyroby znajdujące się w: mandatach wydanych przez Komisję Europejską dla Europejskiej Organizacji [...]

Charakterystyka materiałowa zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane jako katastrofę budowlaną rozumiemy zdarzenie,wwyniku którego nastąpiło runięcie lub zawalenie całego obiektu lub jego części, powodując oprócz znacznych stratmaterialnych niejednokrotnie tragiczne skutki. Natomiast awarią budowlaną jest zdarzenie, w wyniku którego konstrukcja obiektu uległa uszkodzeniom (np. rysy, pęknięcia, nadmierne ugięcia...) lub przemieszczeniomwstopniu utrudniającymlub uniemożliwiającymdalszą (bezpieczną) eksploatację całego lub fragmentu obiektu. Może równieżwystąpić zagrożenie awaryjne, czyli taki stan elementu lub obiektu,wktórymzaistniałe uszkodzenia lub inne nieprawidłowości wskazują na możliwość zagrożenia eksploatacji lub bezpieczeństwa konstrukcji w pr[...]

Diagnostyka obiektów budowlanych


  Cele diagnostyki w kolejnych fazach cyklu życia obiektu budowlanego, to: ● zapewnienie jakości w procesach realizacji i odbioru; ● kontrola spełniania wymagań podstawowych przez obiekt w trakcie jego normalnej eksploatacji, w tym ocena symptomów zużywania się, detekcji uszkodzeń fragmentów lub całego obiektu, przede wszystkim z wykorzystaniem monitoringu; ● inwentaryzacja i ocena techniczna obiektu przed jego remontem, modernizacją lub zmianą użytkowania albo przed planowaną rozbiórką; ● ocena stanu technicznego obiektu, w szczególności bezpieczeństwa jego konstrukcji, w przypadku zagrożenia awarią, w tym ocena na modelach wirtualnych oraz ocena po awarii lub katastrofie. Przykładowe obiekty budowlane znajdujące się w wymienionych fazach ich życia pokazano na fotografii 1. Podstawowe działania diagnostyczne zostaną omówione w kolejności wymienionych w art. 5 ustawy Prawo budowlane wymagań podstawowych, które musi spełniać obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi. Dotyczą one: a) bezpieczeństwa konstrukcji; b) bezpieczeństwa pożarowego; c) bezpieczeństwa użytkowania; d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; e) ochrony przed hałasemi drganiami; f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Diagnostyka dotycząca bezpieczeństwa konstrukcji W celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych trzeba wykonać wiele działań diagnostycznych niemal we wszystkich fazach cyklu życia obiektu budowlanego. Diagnostyka geotechniczna warunkuje uzyskanie podstawowych danych o warunkach posadowienia, niezbędnych zarówno do projektowania i wykonawstwa konstrukcji budynków i budowli inżynierskich, jak również w przypadku tzw. budownictwa plombowego lub zaistnienia awarii eksploatowanego obiektu. Przykładowe zestawienie metod diagnostycznych oznaczania in situ najistotniejszych dla projektanta parametrów [...]

Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku


  Największe uznanie wśródmetod kontroli konstrukcji żelbetowych "in situ" znajdowały i znajdują nieniszczące metody badawcze ukierunkowane i przystosowane do kontroli realizacji obiektów budowlanych. Najczęściej ocenia się m.in. wytrzymałość i jednorodność pustek, raków i innych inkluzji lub nieciągłości, rys i pęknięć, a także strukturę, trwałość oraz korozję betonu w konstrukcji. Dotychczas do oceny wytrzymałości betonu w konstrukcjach żelbetowych stosowane były najczęściej metody sklerometryczne i ultradźwiękowe wg polskich norm i instrukcji ITB, opisanych w wielu publikacjach i przedstawianych na wielu konferencjach. Obecnie, w związku z przyjęciem przez Polskę normy PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych zachodzi potrzeba modyfikacji zasad oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji. Trwają więc prace nad ustaleniem zasad i opracowaniem wytycznych uwzględniających dotychczasowe, wieloletnie bogate doświadczenie naszego kraju, jak i wymagań normy europejskiej.Wartykule przedstawiono zastosowanie nieniszczących metod oceny elementów monolitycznej konstrukcji żelbetowej realizowanego budynku, znajdujących się na najniższej kondygnacji, stanowiącej podziemny parking. Opis badanej konstrukcji Przedmiotowy budynek wykonywany był w technologii żelbetowejmonolitycznej, o konstrukcjimieszanej ścianowo-słupowej (fotografia). Posadowienie budynku zrealizowano jako bezpośrednie, na płycie fundamentowej grubości 120 cm. Ściany zewnętrzne najniższej kondygnacji, grubości 30 cm, zaprojektowane w technologii tzw. białej wanny, nie miały przeciwwodnej izolacji powłokowej. Izolacyjność budynku została zapewniona przez wodoszczelność betonu, taśmy uszczelniające umieszczane w styku ściana-płyta fundamentowa oraz profile "uszczelniająco- rysujące" mające za zadanie kontrolowane wywołanie rys skurczowych. Beton płyty fundamentowej zaprojektowano klasy C25/30, W8, na cemencie [...]

Stosowanie badań za pomocą obciążeń próbnych do oceny jakości stropów żelbetowych


  I stniejące stropy żelbetowe w wyniku uchybień projektowych i wykonawczych lub w przypadku modernizacji obiektów często wymagają przeprowadzenia oceny stanów granicznych. Do takiej diagnostyki za najbardziej wiarygodną uznaje sięmetodę obciążeń próbnych. Opiera się ona na pomiarze ugięć stropowych elementów konstrukcyjnych pod obciążeniem i z tego powodu stosowana jest przede wszystkim do oceny zachowania się elementów zginanych. Jako obciążenie próbne w istniejących budynkach można wykorzystać łatwo dostępne w konkretnych warunkach materiały, np. worki z piaskiem, cementem lub innym produktem. W przypadku garaży wielopoziomowych obciążeniem próbnym mogą być samochody o odpowiednio dobranej masie i odpowiednio ustawione. Jako obciążenie próbne chętnie stosowane są też baseny (wykonane np. z płyt szalunkowych wykładanych grubą folią izolacyjną) napełniane wodą. Ten sposób, choć zapewnia prostotę kontroli wartości obciążenia, jednak związany jest z ryzykiem wystąpienia nieszczelności i przecieków, dlatego należy go polecać przede wszystkimprzy zapewnieniu szczelności pojemników (basenów). Oprócz sposobów grawitacyjnych realizacja obciążenia próbnegomoże odbywać się przez wymuszanie odkształceń konstrukcji z[...]

Diagnostyka i monitorowanie częściowo sprężonego silosu do magazynowania klinkieru DOI:10.15199/33.2015.09.30


  Artykuł dotyczy diagnostyki i monitorowania silosu częściowo sprężonego przeznaczonego do magazynowania klinkieru znajdującego się na terenie kombinatu cementowo-wapienniczego. Silos wykonano w 1998 r. Obserwacje stanu technicznego silosu wykazały, że na powierzchni zewnętrznej ściany żelbetowej u dołu są pionowe zarysowania i objawy rozszczelnienia. W tej sytuacji konieczne było zalecenie obniżenia poziomu składowania materiału w silosie przy założeniu ewentualnego, stopniowego jego podwyższania po okresie próbnych obciążeń. Słowa kluczowe: diagnostyka, monitorowanie, silos, magazyn klinkieru, zarysowania.WPolsce silosy żelbetowe i sprężone, z uwagi na ich stan techniczny, od wielu lat poddawane były badaniom diagnostycznym, analizom i monitoringowi. Prace te prowadziły różne zespoły badawcze z politechnik [1] oraz ITB [2 ÷ 4]. W artykule omówiono diagnostykę i monitorowanie silosu z betonu częściowo sprężonego, przeznaczonego do magazynowania klinkieru wzniesionego w 1998 r., znajdującego się na terenie kombinatu cementowo- wapienniczego. Jego komora ma wysokość 27,0 m do górnego poziomu wieńca pierścieniowego ściany i 42,5 m do poziomu stropu nad kopułą stożkową oraz średnicę wewnętrzną 50,0 m. Przekrój pionowy silosu przedstawiono na rysunku 1. Ściany płaszcza zewnętrznego zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne grubości 40 cm z betonu ówczesnej klasy B40, częściowo sprężone kablami - od poziomu oparcia na pierścieniu fundamentowymdo[...]

Monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w czasie eksploatacji DOI:10.15199/33.2015.11.42


  W artykule zdefiniowano pojęcie "monitorowanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych" oraz wskazano rodzaje obiektów budowlanych, które powinny podlegać monitorowaniu podczas ich eksploatacji. Omówiono zasady działania monitoringu i przykłady zastosowania tego typu systemów na trzech obiektach sportowych. Słowa kluczowe: monitoring, bezpieczeństwo.Zgodnie z rozporządzeniem [1] (§ 204 ust. 7). Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia wkonstrukcji. Instalowanie urządzeń do stałej kontroli parametrów konstrukcji nie zwalnia z obowiązkuwykonywania okresowych kontroli obiektów, wynikających z ustawy Prawo budowlane. Przezmonitorowanie rozumie się działania mające na celuwykrywanie zagrożeńwzakresie wymagań podstawowych, po uprzednim ustaleniu rodzajówzagrożeń, jakiemogąwystąpić, tzn. określeniuwarunkówmonitoringu, a także sposobu informowania o zagrożeniu [2].Monitoring składa się z dwóch podsystemów- obserwacyjnego i ostrzegawczego. Jest cennymźródłeminformacji o stanie konstrukcji, które uzyskuje się na podstawiewyników pomiarówosiadań, przemieszczeń, ugięć, odkształceń, temperatury,wilgotności, drgań i innych parametrów, dostarczanych w sposób ciągły lubwustalonych - zależnie od potrzeb - przedziałach czasu [3]. Systemamimonitorowania obejmowane są także obiekty budowlane o szczególnym znaczeniu, jak zapory wodne, stadiony, hale o dużej powierzchni, obiekty na terenach szkód górniczych, osuwiska, a także obiekty,[...]

 Strona 1  Następna strona »