Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Maksymilian PRZYGRODZKI"

Prognozowanie długoterminowe w planowaniu rozwoju

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wymagania w zakresie podejścia do planowania rozwoju oraz wynikające stąd oczekiwania względem prognozy zapotrzebowania. Celem prowadzonych rozważań jest uporządkowanie metodyczne podejścia do prognozowania długoterminowego ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej sytuacji i przemian w elektroenergetyce. W efekcie prowadzonych rozważań dotyczących Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) weryfikuje się podejście do prognozowania stawiając mu, w charakterze polemicznym, pewne zadania do spełnienia. Abstract. W artykule przedstawiono wymagania w zakresie podejścia do planowania rozwoju oraz wynikające stąd oczekiwania względem prognozy zapotrzebowania. Celem prowadzonych rozważań jest uporządkowanie metodyczne podejścia do prognozowania długoterminowego ze [...]

Optymalne planowanie energetyczne w wymiarze lokalnym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie planowania energetycznego na poziomie lokalnym (gminnym). W zagadnieniu tym zaakcentowano możliwość rozważenia tzw. węzłów energetycznych. Wzajemne powiązania węzłów energetycznych realizowane są za pomocą systemów sieciowych, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i cieplnych. Łączne rozpatrywanie połączonych systemów sieciowych prowadzi do możliwości optymalizacji na szczeblu lokalnym przy uwzględnieniu uwarunkowań miejscowych. Działania te mogą być istotne dla samorządów gminnych. Abstract. The issue of the energy planning on the local (communal) level was presented in the paper. The possibility of considering so-called energy hubs was stressed in this paper. The mutual connection of energy hubs are realized using network systems, incl[...]

Ocena możliwości przesyłowych infrastruktury sieciowej w świetle rozwoju energetyki wiatrowej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę możliwości przesyłowych linii napowietrznych wykorzystując tzw. dynamiczną obciążalność termiczną linii. Obciążalność ta jest m.in. zależna od prędkości wiatru chłodzącego przewody. Powiązanie możliwości wykorzystania rezerw przesyłowych wynikających z większych prędkości wiatru niż przyjęta projektowo sprzyja źródłom wykorzystujących wiatr jako energię pierwotną. Referat zawiera wyniki obliczeń opartych na rzeczywistych danych pomiarowych oraz ocenę obszarową jednolitości tych danych. Na podstawie tych wielkości oceniono w tych warunkach rzeczywistą obciążalność linii napowietrznych oraz potencjał wytwórczy elektrowni wiatrowych. Abstract. The analysis of overhead lines capacity based on dynamic thermal line rating was presented in the paper. Dynamic thermal rating is directly connected with wind velocity thus the wind power plants are beneficiaries of this effect. The paper presents some calculations based on measured wind velocity concerning assessment of area dimension. The calculations show increasing of line rating in accompany with in increasing of potential wind generation. (Assessment of grid infrastructure transmission capacity in the context of wind generation development). Słowa kluczowe: prędkość wiatru, zdolność przesyłowa, obciążalność dynamiczna, generacja wiatrowa. Keywords: wind velocity, transmission capacity, dynamic thermal power line rating, wind generation. Wstęp Zobowiązania międzynarodowe związane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń powstających w ramach konwencjonalnych metod produkcji energii elektrycznej i jednocześnie powszechne wykorzystanie energii elektrycznej wymaga poszukiwania "czystych" technologii wytwórczych, których zadaniem byłoby sprostanie postawionym wyzwaniom. Jednym z naturalnych zasobów odnawialnych możliwych do wykorzystania w warunkach polskich jest energia wiatru. Z uwagi na potencjał, w tym położenie i ukształtowanie powierzchni kraju oraz zaangażowa[...]

Ekonomiczno-rynkowa metodyka planowania rozwoju sieci przesyłowej DOI:10.12915/pe.2014.09.32

Czytaj za darmo! »

W artykule zidentyfikowano zmiany uwarunkowań długoterminowego planowania rozwoju Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP). W celu uwzględnienia tych uwarunkowań niezbędne jest wdrożenie ekonomiczno-rynkowej metody planowania, dla której wyspecyfikowano w zakresie podstawowym szczegółowe wymagania analityczne. Optymalną drogą do wdrożenia nowej metodyki planowania jest pozyskanie na zasadach komercyjnych narzędzia obliczeniowego spełniającego te wymagania. Abstract. The paper identifies the changes of determinants of long-term development planning of the national transmission system. In order to take account of these considerations, it is necessary to implement economic and market planning methodology, for which the basic analytical requirements were specified in detail. The optimal way to implement a new planning methodology is to obtain at a commercial basis the calculation tool that meets these requirements.(Economic and market development planning methodology of power transmission grid). Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, sieć przesyłowa, planowanie rozwoju, rynek energii elektrycznej. Keywords: power system, transmission grid, development planning, electricity market. doi:10.12915/pe.2014.09.32 Wstęp Opracowywanie długoterminowych planów rozwoju KSP jest działalnością wykraczającą poza obszar infrastruktury przesyłowej, ponieważ obejmuje określanie kierunków rozwoju całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Do określenia zadań rozwojowych dotyczących infrastruktury przesyłowej niezbędne jest zdefiniowanie wielkości potrzeb w zakresie zapotrzebowania na usługi przesyłowe (popytu na energię elektryczną) oraz określenie scenariuszy rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej (strony podażowej energii elektrycznej). Mamy więc tutaj do czynienia z przetwarzaniem informacji dotyczących całego sektora elektroenergetycznego. W obszarze sieciowym w szczególności odnosi się to do tej części systemu, która pracuje w [...]

Wybrane aspekty wykorzystania elementów probabilistycznych w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej DOI:10.15199/48.2018.12.23

Czytaj za darmo! »

Planowanie rozwoju sieci przesyłowej (PRSP) jest procesem, którego celem jest likwidacja ograniczeń przesyłowych zmniejszających efektywność handlu energią elektryczną. W wyniku realizacji tego procesu można uzyskać plan rozwoju sieci przesyłowej, który będzie zawierał harmonogram działań, w tym inwestycji, których wdrożenie zwiększy możliwości prowadzenia transakcji handlowych, a także zapewni przesył energii elektrycznej o wymaganych parametrach pomiędzy wytwórcą a odbiorcą. Proces planistyczny jest uwarunkowany otoczeniem, w obszarze którego można wyróżnić stronę popytową, stronę podażową oraz uwarunkowania gospodarcze i społecznopolityczne. Kontrola zmian występujących w otoczeniu oraz po stronie technicznej systemu elektroenergetycznego (SEE) umożliwia opracowanie prognozy stanów funkcjonalnych sieci. Wówczas przeprowadzenie analiz symulacyjnych w tych stanach pozwoli na zaproponowanie stosownych działań modernizacyjno-inwestycyjnych. Uzyskanie harmonogramu inwestycji jest możliwe dzięki wykonaniu szeregu analiz techniczno-ekonomicznych, które pozwalają na ocenę stanu sieci przy uwzględnieniu zarówno kryteriów ekonomicznych jak i technicznych w zdefiniowanych warunkach wynikających z otoczenia. Warunki te mogą zostać zdefiniowane jednoznacznie (w ujęciu deterministycznym), bądź można przypisać im pewne prawdopodobieństwo wystąpienia (w rozumieniu ujęcia probabilistycznego). W dalszej części zawarto opis obrazujący wybrane możliwości wykorzystania podejścia probabilistycznego na rzecz opracowania planu rozwoju sieci przesyłowej oraz w analizach poprzedzających wykonanie takiego planu. Idea ujęcia probabilistycznego Analiza procesów zachodzących w SEE może być realizowana w ujęciu deterministycznym lub probabilistycznym [1]. Analiza deterministyczna polega na prowadzeniu obliczeń wielkości i wskaźników charakteryzujących stany pracy SEE w ściśle określonych warunkach. Warunki te przyjmowane są na podstawie dostępnyc[...]

Modelowe wspomaganie analiz sieciowych DOI:10.15199/48.2019.10.11

Czytaj za darmo! »

Analizy sieciowe i analizy procesów rynkowych (analizy techniczno-ekonomiczne) w obszarze systemu elektroenergetycznego (SEE) wymagają opracowania odpowiedniego modelu obliczeniowego, uwzględniającego parametry fizyczne elementów sieciowych oraz pozyskania szeregu informacji dodatkowych niezbędnych w analizach systemowych [1]. Dane wymagane w tego typu analizach należy zatem wzajemnie powiązać, co prowadzi do opracowania odpowiednich procedur konwersji zbiorów danych. Poniżej opisano zaproponowane w tym zakresie procedury pozwalające na budowę, na podstawie danych sieciowych, modelów wykorzystywanych w analizach rynkowych, jak również przedstawiono koncepcję procedury odtwarzania modelu sieciowego zachowując rozwiązania określone w drodze analiz rynkowych. Analizy techniczno-ekonomiczne w ujęciu rynkowym są głównie wykorzystywane w procesie planowania sieci przesyłowej, mającego na celu ustalenie harmonogramu działań, których wynikiem jest utrzymanie i rozbudowa istniejącej sieci w taki sposób, aby spełniała ona określone wymagania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne [2,3]. Modele sieciowe budowane są w taki sposób, aby jak najlepiej odwzorować istniejący stan systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem koniecznej redukcji wymiarowości problemu obliczeniowego w takim stopniu, żeby możliwe było przeprowadzenie obliczeń numerycznych w akceptowalnym czasie [4]. Metody redukcji proponowane były i są przez różnych autorów, i oceniane pod kątem ich przydatności w dostępnych pozycjach literaturowych [5]. Wyniki odpowiednio wykonanej redukcji modelu sieciowego stanowią podstawę analiz techniczno-ekonomicznych czyli analiz, które przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych wynikających z fizykalnych właściwości sieci, będą pozwalały na modelowanie relacji o charakterze handlowym związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej [6]. Aktualnie dostępne są rożne rozwiązania narzędziowe pozwalające na przeprowadzenie o[...]

Węzłowe i strefowe rozwiązania modelu rynku energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2019.10.21

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach toczy się debata dotycząca konieczności zaprojektowania nowego modelu rynku energii elektrycznej, tj. głównie zasad regulujących działalność podmiotów w nim uczestniczących oraz zasad dokonywania rozliczeń. Potrzeba zmiany w tym zakresie wynika głównie ze zmieniającej się struktury technologicznej jednostek wytwórczych (zwiększenie nacisku na pozyskiwanie energii elektrycznej z rozproszonych źródeł odnawialnych przy świadomości jej zmienności) oraz rosnącej ważności połączeń transgranicznych w ramach wspólnego rynku energii elektrycznej działającego pod egidą ENTSO-E. Teoria ekonomii [1] wskazuje, że na wolnym rynku w stanie równowagi podaży i popytu występuje jedna cena, zwaną ceną równowagi. Kupujący sięgają do zasobów, które są w posiadaniu sprzedawców, więc tym samym wytwarza się potrzeba wymiany. W najprostszej formie rynku, ciągła interakcja kupujących i sprzedających umożliwia ustalenie się ceny ponad czasem. Cena równowagi rynkowej jest również nazywana rynkową ceną rozliczeniową (Market Clearing Price), ponieważ przy tej cenie następuje pełne wykorzystanie dóbr wytworzonych przez producentów i skierowanych na rynek, jednocześnie zakupionych przez konsumentów. Efektywność tego procesu nie pozwala na nadmiar podaży i tym samym marnotrawstwo, ani deficyt - rynek jest skuteczny i optymalny. Jest to podstawowa cecha mechanizmu rynkowego tworzenia cen i tym samym jedna z jego znaczących korzyści. Dla działania rynków jest również niezbędny efektywny przepływ informacji między kupującymi a sprzedającymi [2]. W przypadku systemu elektroenergetycznego popyt i podaż muszą być natychmiast zrównoważone ponieważ przechowywanie energii elektrycznej jest bardzo drogie. Konsekwencją tego jest powstawanie ograniczeń przesyłowych i potrzeba zarządzania nimi, co często ma duży wpływ na ceny rynkowe. Na rynku energii elektrycznej cena rozliczeniowa to cena równoważenia popytu (ilość energii elektrycznej, którą k[...]

Zastosowanie przesuwników fazowych do sterowania przepływami mocy na połączeniach transgranicznych KSE

Czytaj za darmo! »

Zamknięta struktura połączonych systemów elektroenergetycznych oraz rozkład generacji w poszczególnych regionach powoduje możliwość wystąpienia tzw. przepływów karuzelowych. Jednym ze sposobów pozwalających na ograniczenie tego zjawiska jest zastosowanie przesuwników fazowych. Artykuł omawia wybrane wyniki badań, których głównym celem było określenie efektywności regulacji przepływów transgranicznych za pomocą przesuwników fazowych instalowanych w liniach wymiany między systemami polskim a niemieckim oraz określenie wymaganych parametrów tych urządzeń. Abstract. A closed structure of the interconnected power system as well as geographical distribution of generation make that in some regions loop flows often occur. These unscheduled compensatory power flows can be reduced by using phase shifting transformers. The paper discusses selected results of research whose main objective was to determine the effect of phase angle control of phase shifting transformers installed in feeder bays of Polish 400 kV border stations on the cross-border power flows. The main parameters of phase shifters was also determined. (Application of phase shifting transformers to control of cross-border power flows). Słowa kluczowe: przepływy transgraniczne, przesuwniki fazowe, regulacja przepływów mocy czynnej. Keywords: cross-border power flows, phase shifting transformers, real power flow control. Wstęp Obecna struktura połączonego systemu elektroenergetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozkład generacji pomiędzy, jak i wewnątrz poszczególnych jego części, sprawiają, że systematycznie obserwuje się występowanie tzw. przepływów karuzelowych (nieplanowanych przepływów wyrównawczych między poszczególnymi obszarami systemu). Przepływy te mogą wykorzystywać znaczącą część termicznych zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych KSE, ograniczając tym samym ilości mocy przesyłowych udostępnianych uczestnikom rynku zainteresowanym międzysystemowym[...]

 Strona 1  Następna strona »