Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Halina MROCZKOWSKA"

Możliwości zastosowania wybranych metod czasowoczęstotliwościowych do wykrywania uszkodzenia w kotle parowym pracującym w układzie automatycznego sterowania.

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia możliwości wykorzystania wybranych metod czasowo-częstotliwościowych do detekcji nieszczelności części ciśnieniowej kotła parowego OP-230 pracującego w systemie sterowania automatycznego w elektrociepłowni miejskiej. W trakcie eksploatacji wykonywane są i rejestrowane ciągłe pomiary przebiegów zmiennych technologicznych kotła oraz pomiary sygnałów sterujących wytwarzanych przez układy wykonawcze. Sygnały zarejestrowane w czasie normalnej pracy kotła oraz w czasie awarii zostały poddane analizie za pomocą metod czasowo-częstotliwościowych. Na podstawie kształtów transformat i ich maksymalnych wartości określono symptomy świadczące o wystąpieniu uszkodzenia mechanicznego rur ekranowych (będącego źródłem nieszczelności). Abstract: The paper presents the possibility of using selected time-frequency methods for detecting leakage in pressure part of steam boiler OP-230 operating in the automatic control system for power plant. During the operation are continuously performed and recorded technological variables signals and boiler control signals generated by actuators. The signals recorded during normal operation of the boiler and at the time of breakdown were analyzed using time-frequency methods. Symptoms that indicate the occurrence of mechanical damage of pipes (the source of leaks) were specified on the basis of transforms shapes and maximum values. (Possibility of using selected time-frequency methods for damage detecting in a steam boiler operating in automatic control system). Słowa kluczowe: kocioł parowy, analiza sygnałów, detekcja uszkodzeń, metody czasowo-częstotliwościowe. Keywords: steam boiler, signal analysis, fault detection, time-frequency methods Wprowadzenie Podstawowym zagadnieniem w działalności elektrociepłowni miejskiej jest bezawaryjne prowadzenie procesu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz minimalizacji kosztów zwi[...]

Zastosowanie wybranych metod czasowo-częstotliwościowych do oceny zmiany parametrów nieliniowego układu dynamicznego.

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania wybranych metod czasowo-częstotliwościowych do określania stanu układu dynamicznego. W dyskretnych, nieliniowych układach stacjonarnych zasymulowano uszkodzenie i zbadano wpływ wielkości uszkodzenia na przebiegi wybranych transformat czasowo-częstotliwościowych oraz położenia punktów pracy obiektu. Analizowano odporność zastosowanych metod na szum pomiarowy. Abstract: The work presentes the use of selected time-frequency methods to determine the state of a dynamical system. The damage in the discrete-time nonlinear system was simulated, the influence of damage size on the waveform of selected time-frequency transforms and location of operating points of the object was examined. In the paper was analyzed the tolerance to measuring noise of the used transforms.(The use of selected time-frequency methods for parameters changes assessing of nonlinear dynamical system). Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, analiza sygnałów, nieliniowy układ dynamiczny, metody czasowo-częstotliwościowe. Keywords: fault detection, signal analysis, nonlinear dynamical system, time-frequency methods Wprowadzenie W procesach przemysłowych cechujących się dużą złożonością techniczną wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Przyjmując, że uszkodzeniem jest każde zdarzenie destrukcyjne powodujące pogorszenie jakości działania obiektu, które powinno być wykrywane w procesie diagnozowania [1], konieczne jest szybkie wykrywanie uszkodzeń w systemie, ich lokalizacja w czasie oraz klasyfikacja wielkości uszkodzenia. Spośród wielu metod detekcji uszkodzeń można wyróżnić grupę metod bazujących na związkach między zmiennymi procesowymi. W tej grupie istotna jest wiedza o obiekcie w celu utworzenia jego modelu jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistości (a często również modeli obiektu pracującego w stanach awaryjnych).) Różnica pomiędzy wartościami sygnału rzeczywistego i obliczonego w modelu, zwana resid[...]

Application of PCA for early leak detection in a pipeline system of a steam boiler DOI:10.15199/48.2019.10.43

Czytaj za darmo! »

Continuous technological progress and increasing complexity of modern manufacturing plants require specialized solutions which can provide sufficiently high level of reliability and guarantee safety of the technical personnel. Despite increasing reliability of all elements of the plant and substantial development of computer-based plant control systems, a variety of faults of technological components, measurement equipment, control devices and staff errors can cause serious material or human losses. That is why the efficient tools for automatic (or at least semiautomatic) on-line fault detection and diagnosis of the production processes are extremely important. A major concern in implementation of a fault detection system is its capability of indentifying incipient faults, while maintaining the false alarm rate to an acceptable minimum. Fault diagnosis methods can be divided into three main categories [1]: 1) model based, using mathematical formulation of the knowledge about the system (expressed in the form of physical, balance and chemical equations or the black-box or grey-box model) to detect and analyze faults; 2) signal processing based, using spectral analysis, principal component analysis (PCA), wavelet transforms and fast Fourier transforms (FFTs) to analyze system behavior and identify faults; 3) artificial intelligence based, using neural networks, fuzzy systems, expert systems, support vector machines (SVM) or grey correlation to develop diagnostic systems that, once trained, can identify specific faults. Boilers are important components in power, chemical and oil refinery industries; they transform water into steam for power generation or other industrial applications. A common boiler fault is the tube leakage in the riser and downcomer sections due to aging and thermal stress. Early detection of such faults during device operation is important, as it helps in reducing possible damage to equipment and prod[...]

 Strona 1