Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dobrawa KWAŚNIEWSKA"

New sulfobetaine surfactants with homogemini structure. Nowe surfaktanty sulfobetainowe o strukturze homogeminalnej


  MeNH(CH2)6NHMe2 was alkylated with RBr (R = CnH2n+1, n = 10, 12, 14 and 16) in MeCN (K2CO3) and then reacted with 1,3-propanesultone to resp. [(CH2)3N RMe(CH2)3SO3 -]2 sulfobetaines. Their structure was confirmed by 1H and 13C NMR spectra and elementary anal. The products showed high susceptibility to biodegradn. but no biocidal efficiency except for the compd. with R = C10H21 and C12H25 active against some bacteria. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących otrzymywania nowej grupy surfaktantów zwitterjonowych o strukturze homogeminalnych sulfobetain. Syntezę przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie w reakcji alkilowania N,N´-dimetylo-1,6-heksanodiaminy bromkami alkilowymi (1-bromodekan, 1-bromododekan, 1-bromotetradekan, 1-bromoheksadekan) otrzymano diaminę zawierającą dwa trzeciorzędowe atomy azotu. W drugim etapie syntezy tak uzyskany półprodukt poddawano reakcji z 1,3-propanosultonem. Otrzymane nowe surfaktanty o strukturze podwójnych sulfobetain zidentyfikowano metodą analizy elementarnej oraz widm 1H i 13C NMR. Stwierdzono, że otrzymane sulfobetainy wykazują wysoką podatność na procesy biodegradacji oraz właściwości biobójcze.Pomimo ogromnego postępu nauk medycznych skuteczna walka z drobnoustrojami w dalszym ciągu leży w obszarze zainteresowań współczesnej nauki. Dzieje się tak, ponieważ bakterie będące przyczyną chorób oraz biodeterioracji mogą nabywać oporność na środki o działaniu biostatycznym lub biobójczym1). Dodatkowo dbałość o środowisko nakazuje, aby detergenty stosowane zarówno w zastosowaniach [...]

Quality of hair shampoos differing in the type of basic surfactant DOI:10.15199/46.2019.4.4


  Man has always felt the need to care for his body and, consequently, beauty. Ancient Egyptians used oils and creams to protect the skin against dry and hot climate. Their base contained natural ingredients mainly myrrh, thyme, marjoram, chamomile, lavender, lily, peppermint, rosemary, cedar, rose, aloe, and olive, sesame, and almond oils. The Egyptians also used minerals such as malachite, galena for the production of colored cosmetics. Also, the ancient Greeks and Romans were familiar with the care of the body. They received perfumes consisting of essential oils and rose water, used olive oil as a cleaning agent for the skin and, in order to prevent wrinkles, they produced creams that included, for example, figs or bananas. Some cosmetics used at that time arouse disbelief, such as the use of lead acetate and cinnabar for makeup [4]. The canons KEYWORDS ABSTRACT surfactants, quality of hair shampoo Shampoos are one of the most important segments of the cosmetics market. Their basic task is to clean the hair and scalp from dust, sebum, microorganisms. Therefore the consumer first of all expects the shampoo to have good washing properties. In consumer choices, foam-forming properties and viscosity are not unmistakable. All this meant that the aim of this work was to determine the surface activity, foaming properties and viscosity of several shampoos available in the Polish market. The analysis included shampoos with “classic composition" and shampoos containing ingredients of natural origin. Critical micelle concentration was determined by measurements of the surface tension by tensiometer using the du Noüy method. In turn, the wetting properties evaluated on the basis of the contact angle. Both the size of the contact angle and the CMC value indicate that shampoos containing ingredients of natural origin can compete in quality with classic shampoos. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE surfaktanty, jakość szamponów do włosów [...]

 Strona 1