Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KUBACKI"

Farby - jak zaczęła się historia i dokąd zmierza ich rozwój?


  Omówiono historię powstania powłok malarskich od prehistorii do powłok współczesnych. Przedstawiono rys historyczny przemysłu farbiarskiego i krótki przegląd powstania i rozwoju podstawowych substancji błonotwórczych stosowanych we współczesnych wyrobach. Słowa kluczowe: farby, spoiwa, pigmenty, rysunki naskalne, malowanie antykorozyjne The history and future of paint A short history of paint coating development from ancient times up to the present is presented. The history of the paint industry since its dawn is presented, including a short review of the emergence and development of binders used in present-day pro-ducts. Keywords: paints, binders, pigments, rock drawings, anticorrosive painting 1. Wstęp "Gdzieś jest lecz nie wiadomo gdzie Świat, w którym baśń ta dzieje się (i kiedy?)". Parafraza refrenu znanej powszechnie piosenki znakomicie oddaje sytuację, gdy zastanawiamy się nad miejscem, czasem i skutkami wynalezienia niby tak prozaicznej rzeczy jaką jest farba. Początek baśni o wynalezieniu farby ginie w mrokach dziejów rozwoju człowieka i pojawia się to tu, to tam w różnym czasie i różnych miejscach. 2. Najstarsze ślady zastosowania farb Do dzisiaj zachowały się tylko nieliczne ślady pierwotnego zastosowania farb. Najbardziej spektakularne i znane to malowidła naskalne, które odkrywamy w różnych częściach kuli ziemskiej. Najstarsze powstały ok. 40 000 lat temu, znaleziono je w Europie, Azji, Australii, Afryce i na wyspach Pacyfi ku. Do ich tworzenia stosowano najczęściej dwie metody, razem lub oddzielnie: wykuwanie lub wydrapywanie linii na płaszczyźnie skały za pomocą kamiennego dłuta/skrobaka oraz malowanie płaszczyzn za pomocą węgla drzewnego albo barwnego minerału, np. czerwonej lub żółtej glinki bądź innych skał zawierających barwne związki metali, najczęściej żelaza, z dodatkami spoiwa w postaci tłuszczu, soku roślin, krwi lub białka jaj. Na jednym z rysunków naskalnych pochodzących z Australii powstał[...]

Ekologiczne maty dezynfekcyjne wykonane z włókna konopnego

Czytaj za darmo! »

Opracowane w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu maty przeciw "zarazie" służą do tworzenia stref ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, takich jak np. ptasia grypa. Maty te są wyprodukowane w 100% z włókien naturalnych konopi, lnu i juty. Włókna naturalne posiadają znaczne w porównaniu z włóknami chemicznymi zdolności higroskopijne. Oznacza to, że mogą po[...]

Opracowanie metodyki oznaczeń aktywności katalizatorów hydrokrakingu i hydroizomeryzacji na podstawie konwersji oleju parafinowego (test OP) DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rezultaty oceny aktywności katalizatorów na podstawie konwersji oleju parafinowego. Za pomocą opracowanego testu zróżnicowano aktywność katalizatorów w procesie krakowania i izomeryzacji, jak również w reakcji odwodornienia i cyklizacji. Ustalono optymalne parametry testu. O p racowyw an ie nowych k a ta liz a to rów oraz m o d y fik a c ja is tn ie ją cy ch wiąże się z rozwojem metod te stow an ia . Sposoby o k re ś lan ia ak tyw n o śc i k a ta liz a to rów można podzielić na dwie gru p y : p ie rwsz a umożliwia w y ja śn ien ie mechanizmu re a k c ji oraz n a tu ry k a ta liz a to ra , d ru g a służy do bieżącej oceny ak tyw n o śc i k a ta liz a to rów oraz ich stabilności. W z a leżności od w y b ran e j metody sto su je siię odpowiedni rodzaj m a te ria łu do b a d ań ora z sposób te stow an ia k a ta liz a to rów . Do pierwszej g ru p y metod jak o surowców używa się in d y wid u ów chemicznych, k tó ry c h p rz em ian ę najcz ęściej bad a się w układ z ie impulsowym, rzadziej — w przepływowym. W celu technologicznej oceny aktywności k a ta liz a to rów wyk o rz y s tu je się surowce rzeczywiste, proces zaś je s t p row a dzony z reg u ły w u k ładzie przepływowym. Zależności u zyskane dla k a ta liz a to rów b ad an y ch podczas p rz em ian y in d yw id u ów chemicznych nie zawsze mogą być przenoszone n a surowiec rzeczywisty. Dlatego też celowe je s t opracowanie me to d oceny aktyw n o śc i k a ta liz a to rów z z a stosowaniem b a rd z ie j złożonych mie sz an in węglowodorowych ta k dobranych, ab y ich an aliza oraz an a liz a p ro duk tów ich re a k c ji nie sp raw ia ła większych trudności. P a ram e try stosowane podczas te stow an ia k a ta liz a to rów p ow in n y być ja k n a jb a rd z ie j zbliżone do w a ru n k ów p ra cy k a ta liz a to ra w in s ta la c ji przepływowej. We wcześniejszych p ra c a c h su row c em do oceny a k tyw ności k a ta liz a to rów w procesie h y d ro k ra k in [...]

Rafinacja parafiny z zastosowaniem katalizatorów krajowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano trzy, różniące się rodzajem nośnika, molibdenowo- niklowe katalizatory używane podczas hydroraflnacji parafiny. Mimo zastosowania dość dużej szybkości podawania surowców i umiarkowanego ciśnienia w strefie reakcji, uzyskano znaczną poprawę użytkowych właściwości parafiny oraz wysoki stopień przemiany węglowodorów aromatycznych. Pod względem właściwości otrzymane produkty rafinacji spełniają wymagania zawarte w polskich normach stawiane parafinie gatunku R I ' W związku z zapotrzebowaniem przemysłu rafineryjnego na katalizatory stosowane w czasie rafinacji parafin, w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej przeprowadzono badania nad krajowym katalizatorem przeznaczonym do tego celu. Tabela 1. Właściwości produktów rafinacji parafiny w obecności katalizatora P-l Część doświadczalna Rys. 1. Schemat aparatury: 1 - zbiornik surowca; 2 - pompa tłocząca; 3 - butla z wodorem; 4 - katalizator odtleniający wodór; 5 - reaktor; 6 - chłodnica; 7 - separator ciśnieniowy; 8 - separ[...]

 Strona 1