Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Jan Winter"

PRZEGLĄD WYDAWNICTW - Odrzańska Droga Wodna (pod redakcją Jana Kulczyka, Alfreda Dubickiego oraz Doroty Olearczyk) Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013 r.


  Monografia zawiera referaty zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Odrzańska Droga Wodna - stan obecny i perspektywy" (Wrocław, 20-22 października 2010 r.). Tematyka niezwykle ważna i interesująca z punktu widzenia żeglugi śródlądowej, niestety w Polsce w ostatnich latach została zmarginalizowana. We wprowadzeniu Alfred Dubicki - prezes Polskiego Towarzystwa Geofizycznego konstatuje: Organizatorzy konferencji ze smutkiem stwierdzają, że od października 2010 roku tj. Konferencji "Odrzańska Droga Wodna" stoimy w miejscu, pomimo że odbyło się wiele spotkań, nierzadko na wysokim szczeblu, wydano szereg, niekiedy kontrowersyjnych dokumentów - są to tylko słowa, słowa, słowa. W krajach UE transport śródlądowy uważa się za system o najwyższych rezerwach. Cechy i predyspozycje preferują jego rozwój w ramach zalecanej polityki zrównoważonego rozwoju transportu. Taka też myśl przewija się w większości materiałów publikacji. Monografia zawiera 26 artykułów, które koncentrują się na następujących problemach: - Odra w europejskim systemie dróg wodny[...]

Wspomnienie pośmiertne Jan Kulczyk 1944-2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

3 stycznia 2018 r. na wrocławskim cmentarzu na Ołtaszynie pożegnaliśmy prof. dr. hab. inż. Jana Kulczyka, wspaniałego Człowieka, wybitnego Naukowca, Przyjaciela, Wykładowcę i Wychowawcę wielu roczników studentów. Człowieka wielkiej skromności i pracowitości. Męża, ojca, dziadka. Zmarł 28 grudnia 2017 r. po długotrwałej walce z ciężką chorobą, będąc do ostatniej chwili bardzo aktywnym. Urodził się 11 lutego 1944 r. w m. Duliby na południowo-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Wkrótce po urodzeniu, wiosną, wraz z rodziną wywiezioną na przymusowe roboty, trafił do Niemiec, a po zakończeniu działań wojennych zamieszkał we Wrocławiu. Tutaj ukończył w 1957 r. szkołę podstawową, a w 1962 r. Technikum Mechaniczne, po ukończeniu którego rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Ukończył je w 1968 r. Od 1 kwietnia tego samego roku został zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, uczelni, w której pracował do ostatnich chwil swojego życia. W październiku 1976 r. obronił pracę doktorską pt. "Strumień nadążający statków śródlądowych".[...]

Chiny Trzech Przełomów

Czytaj za darmo! »

W polskich i światowych mediach pojawiły się wiadomości o budowie wielkich chińskich obiektów energetyki wodnej. Ponieważ mieliśmy okazję wraz z grupą polskich hydrotechników zwiedzić Zaporę Trzech Przełomów na rzece Jangcy w czasie jej budowy, chcielibyśmy podzielić się informacjami zdobytymi na jej temat oraz osobistymi spostrzeżeniami.Już pierwszy kontakt z tym tajemniczym krajem był e[...]

Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Czytaj za darmo! »

Po powodzi tysiąclecia z 1997 r., która przyniosła Polsce olbrzymie straty, zadaniem priorytetowym stała się odbudowa zniszczonej infrastruktury i pomoc poszkodowanym. Powódź z 1997 r. pochłonęła wiele ofiar, zabrała cały dorobek życia, zniszczyła infrastrukturę komunalną miast i wsi, pozostawiła po sobie olbrzymie straty w postaci zniszczeń obiektów oraz pozostała obecna przed oczami wi[...]

20 lat stopnia Gabčikovo-Nagymaros - międzynarodowa konferencja


  Bratysława, 24-25 października 2012 r. 24 października 1992 r., o godz. 9.05 Julius Binder ówczesny szef Vodochospodarskiej Vystavby wydał krótką dyspozycję "Sypcie!", dając w ten sposób hasło do przetamowania Dunaju. Dwadzieścia lat później z tej okazji w Bratysławie odbyła się międzynarodowa konferencja, w której wzięli udział wysocy urzędnicy państwowi, a kilkudziesięciu budowniczym i zasłużonym podczas budowy i eksploatacji obiektu wręczono słowackie odznaczenia państwowe. Podczas konferencji wygłoszono 33 referaty w czterech sesjach. Tematyka referatów to - oprócz aspektów historycznych - problemy eksploatacji, kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli wchodzących w skład stopnia, perspektywy stopnia oraz międzynarodowe problemy prawne związane z obiektem. Odbywająca się cyklicznie (co 5 lat) konferencja jest poświęcona różnym aspektom związanym z eksploatacją bardzo dużego stopnia wodnego na Dunaju, uważanego za największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Formuła konferencji zakładała nie tylko prezentację historii budowy i działa[...]

HANOI 2010 - wietnamskie spotkanie z wielkimi zaporami

Czytaj za darmo! »

Gospodarka Wodna nr 10/2010 mość potrzeb w tym zakresie. Z uporem godnym naśladowania zabiegał o środ- ki na realizację tych jakże pilnych i po- trzebnych zadań. Między innymi dzięki Jego staraniom udało się zbudować flo- tyllę lodołamaczy. To było pewnie Jego największym osobistym osiągnięciem zawodowym. Zdzisław Stencel traktował swoją funkcję w Głównym Komitecie Prze- ciwpowodziowym jako rodzaj misji, nie- mal posłannictwo. Wynikało to zapew- ne z Jego wrażliwości na ludzką krzyw- dę i cierpienia. Angażował się sam i z oddanymi Mu współpracownikami we wszystkie akcje przeciwpowodzio- we, zwykle przejmując dowodzenie. Był człowiekiem niesłychanie pracowitym, obdarzonym znakomitą pamięcią, ener- gicznym i operatywnym i dzięki tym ta- lentom był w działaniach przeciwpowo- dziowych niezwykle skuteczny. Równocześnie ogromne znaczenie przywiązywał do budowy oczyszczalni ścieków, poprawy jakości wód, a także współpracy międzynarodowej na wo- dach granicznych. Był pełnomocnikiem rządu ds. współpracy na wodach gra- nicznych. Zadania te są nadal aktualne, a wiele z nich realizowane jest obecnie w ramach Krajowego Programu Oczysz- czania Ścieków Komunalnych współfi- nansowanego ze środków UE, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej. W tym miej- scu dodać należy, iż wniósł istotny wkład pracy w dzieło współtworzenia w końcu lat 80. NFOŚiGW. W latach 90. i następnych kontynuo- wał działalność zawodową w sferze rol- nictwa i bankowości. Systematycznie pogłębiał swoją wiedzę, kończąc mię- dzy innymi w Szkole Głównej Handlo- wej w Warszawie Podyplomowe Stu- dium Bankowości. W ostatnich latach, nie przerywając działalności zawodo- wej, zmagał się z ciężką i nieuleczalną chorobą. Wspominając osobowość, wizerunek i osiągnięcia zawodowe Ś.P. Zdzisła- wa zachowamy w naszej pamięci Jego ogromn[...]

XXXII Dni Wielkich Zapór 2010 - Bańska Bystrzyca, 8-10 czerwca 2010 r.


  XXXII Dni Wielkich Zapór (XXXII Priehradné Dni) to konferencja dla specjalistów zajmujących się projektowaniem, budową, eksploatacją i bezpieczeństwem zapór, organizowana przez naszych południowych sąsiadów co dwa lata. Konferencja tradycyjnie odbywa się na przemian w Republice Słowacji i w Republice Czeskiej. Tak było również wtedy, gdy teraz oddzielne państwa stanowiły jeden organizm państwowy. Bańska Bystrzyca była miejscem ostatniej konferencji, która odbyła się w dniach od 7 do 10 czerwca 2010 r. Organizatorami konferencji były: Słowacki Komitet Wielkich Zapór, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Słowackie Przedsiębiorstwo Zarządzania Gospodarką Wodną - Oddział w Bańskiej Bystrzycy. Oficjalnymi partnerami konferencji byli m.in. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po raz pierwszy konferencja była sponsorowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Przebieg konferencji W konferencji uczestniczyło ok. 350 osób ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski. Podczas konferencji przedstawiono informację z 77. Rocznego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (21-24 maja 2009 r.) i z 23. Kongresu Międzynarodowej Komi- Rys. 3. Stary plan zapory i zbiornika Rozgrund [1] Rys. 1. Szyb kopalniany [1] Rys. 2. Urządzenia odwadniające kopalnie [1] sji Wiel[...]

Wspomnienia pośmiertne - Władysław Banach 1930 - 2013


  9 czerwca 2013 r., po prawie dwuletniej walce z chorobą, odszedł od nas Władysław Banach, wspaniały Człowiek i wybitny hydrotechnik. Ciężko jest pisać o kimś kto swoim uśmiechem i wytrwałością powodował, że niemożliwe stawało się możliwe, że wszystko się udawało. Patrząc na Jego twarz tryskającą energią, można było ładować własne akumulatory, a On z niezmierną życzliwością nigdy nie odmawiał rad i pomocy. Władysław Banach urodził się 3 sierpnia 1930 r. w Żabnie koło Tarnowa. Wybuch wojny rodzinę Heleny i Ludwika Banachów, rodziców Władysława, wraz z dziećmi, zastał we Lwowie. Tutaj też pozostali pod okupacją sowiecką kolejne dwa lata. Aby przeżyć i wyżywić pięcioro dzieci rodzice sprzedali obrączki ślubne, zastawę stołową i ubrania. W sierpniu 1941 r. rodzina wyjechała ze Lwowa i następne trzy lata wojny spędziła w Radomyślu, gdzie Władysław Banach uczęszczał do szkoły i na tajne komplety. Nadejście frontu w lipcu 1944 r. po raz kolejny zmusiło rodzinę Banachów do ucieczki. We wrześniu 1944 r. Władysław rozpoczął naukę w gimnazjum w Kolbuszowej, ale maturę zdał już na Ziemiach Odzyskanych w Dzierżoniowie, gdzie rodzina osiedliła się w lecie 1946 r. Rok później Banachowie pr[...]

 Strona 1  Następna strona »