Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"LEONARD SZCZYGIELSKI"

100 lat SITWM Historia i działalność

Czytaj za darmo! »

W październiku 2011 r. mija 100 lat od powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Zarząd Główny SITWM w 2007 r. postanowił uroczyście uczcić tę rocznicę. W 2008 r. wyłoniono Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu Stulecia. Ustalono, że uroczystości jubileuszowe obejmą: kongres w dniu 11 października, połączony z konferencją naukowo- -techniczną nt. "Powodzie i susze w ostatnim stuleciu", opracowanie i wydanie wydawnictwa jubileuszowego, wybicie okolicznościowego medalu oraz wystawę jubileuszową. Za początek ruchu stowarzyszeniowego w Polsce uważa się powstanie, dzięki inicjatywie Stanisława Sołtyka, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Towarzystwo to, działające w latach 1800-1832, reprezentowało naukę całego kraju. Najwybitniejszym działaczem tego Towarzystwa był Stanisław Staszic. Prace TPN objęły prawie wszystkie ówczesne dyscypliny nauk na terenie wszystkich zaborów. Dzięki staraniom członków Towarzystwa zostało utworzone szkolnictwo techniczne w Polsce. Lata ucisku popowstaniowego zniweczyły zapoczątkowane prace i spowodowały rozproszenie utworzonych organizacji. Ponowne ożywienie tej działalności nastąpiło po 1860 r., kiedy znaczna liczba techników zamieszkałych w Warszawie, a wykształconych za granicą, zaczęła organizować przygodne zebrania, na których poza spotkaniami towarzyskimi omawiano najciekawsze zagadnienia techniczne. W tym czasie podjęto również wydawanie "Dziennika Politechnicznego". Od 1866 r. zaczął wychodzić "Przegląd Techniczny". Wiele lat starań i zaangażowanie kilku ludzi na czele z Gustawem Kamieńskim spowodowało zatwierdzenie w 1898 r. przez ministra spraw wewnętrznych Ustawy Stowarzyszenia Techników w Warszawie; jej głównym celem było popieranie rozwoju wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) oraz zbliżenie techników między sobą. W tym też roku odbyło się pierwsze zebranie ogólne Stowarzyszenia Techników w Warszawie z członkami założycielami: G. Ka[...]

 Strona 1