Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KADŁUBOWSKI"

Wisła w Warszawie - wybrane problemy hydrologiczne

Czytaj za darmo! »

Artykuł Andrzeja Krukowicza, który ukazał się w "Gospodarce Wodnej" nr 3, 2010, zatytułowany "Stan zagrożenia powodziowego Warszawy i niektóre zagadnienia związane z ochroną przed powodzią" [3], skłonił nas do przedstawienia odmiennego poglądu w części odnoszącej się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Zarówno we wspomnianym artykule, jak i wypowiedziach innych hydrologów można spotkać się z krytyką IMGW. Opinie te rozmijają się z prawdą lub są już nieaktualne, a zatem wymagają sprostowań bądź wyjaśnień. Sformułowane zarzuty wynikają z niedostatecznej wiedzy o podjętych przez Instytut działaniach w ostatnich latach w celu poprawy jakości danych pomiarowych i obserwacyjnych oraz prognoz przemieszczania się i transformacji wezbrań. Krytyka pracy IMGW w cytowanym artykule dotyczy przede wszystkim niedostatecznego rozpoznania reżimu hydrologicznego Wisły w Warszawie zwłaszcza w dwóch następujących aspektach: □ brak wiarygodnych pomiarów dużych przepływów (z wezbrań 1997 i 1998 r.) i brak jednoznacznej krzywej natężenia przepływu opisującej zależność stan wody - przepływ w stacjach wodowskazowych Warszawa-Nadwilanówka i Warszawa oraz brak informacji hydrologicznej do wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego; □ częste zmiany wartości maksymalnych rocznych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Nie można zgodzić się z oceną, że rozpoznanie reżimu hydrologicznego Wisły w tzw. "gorsecie warszawskim" jest złe. Należy natomiast dążyć do coraz doskonalszego jego monitoringu, uwzględniając przy tym ciągle zachodzące zmiany hydrologiczne i hydrauliczne. Nie można zapomnieć, że mamy do czynienia z żywym i skomplikowanym organizmem rzecznym, charakteryzującym się dużą amplitudą stanów wody i przepływów, rozległymi terenami zalewowymi porastającymi bujnie krzewami i drzewami oraz wpływem zjawisk lodowych. Czynniki te powodują istotne zmiany w zdolności przepustowej k[...]

 Strona 1