Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN ZEMLAK"

Oznaczanie zawartości alifatycznych kwasów dikarboksylowych w żywicy nowolakowej z zastosowaniem spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego HNMR

Czytaj za darmo! »

Opisano wyniki badań dotyczące zastosowania spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego 'HNMR do określania zawartości alifatycznych kwasów karboksylowych w żywicach nowolakowych. Stosunek wartości integracji sygnału pochodzącego od protonów pierścieni aromatycznych żywicy i sygnału pochodzącego od protonów grup -CH2-CO=0 kwasu bursztynowego posłużył do wyznaczenia krzywej wzorcowej; na[...]

Badania alkanoloaminowych pochodnych kwasu ortoborowego - dodatków funkcyjnych cieczy do obróbki metali

Czytaj za darmo! »

Omówiono przebieg syntez mono-, di- i trietanoloaminy z kwasem ortoborowym, przeanalizowano strukturę chemiczną otrzymanych produktów oraz zbadano ich właściwości jako dodatków do cieczy używanych w obróbce metali skrawaniem. Stwierdzono, że podstawowymi i konkurencyjnymi substancjami chemicznymi są: koordynacyjna sól alkanoloaminowa kwasu borowego, etery alkanoloamin oraz ester alkanoloamin[...]

 Strona 1