Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BORYS BEDNAREK"

Weryfikacja na modelu fizycznym zdolności przepustowej przekroju mostu niskowodnego


  Na przykładzie wybranego istniejącego przekroju mostowego, wykonanego od podstaw w miejsce zniszczonego przez powódź 1998 r., przedstawiono obowiązującą procedurę postępowania do określenia wymaganych parametrów tej budowli: jej światła i prześwitu. Wykonane obliczenia analityczne sprawdzono poprzez porównanie z wynikami uzyskanymi z modelu matematycznego i modelu fizycznego wielkogabarytowego. Wykonany model fizyczny obejmował odcinek rzeki powyżej i poniżej budowli mostowej, dla którego dane przyjęto na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych. Jednocześnie - ponieważ na warunki przejścia wielkich wód przez przekrój mostu wpływ mają nie tylko jego parametry, ale i parametry cieku powyżej i poniżej - przeprowadzono modelowanie numeryczne z zastosowaniem programu HEC-RAS, przyjmując dane dotyczące budowli z dokumentacji projektowej do jej wykonania. W podsumowaniu podkreślono brak w obecnie obowiązujących przepisach obowiązku wykonywania sprawdzających badań modelowych budowli mostowych, szczególnie tych zlokalizowanych w trudnych warunkach terenowych, jak badana budowla usytuowana na Bystrzycy Dusznickiej. Obowiązujące podstawy obliczeniowe parametrów przekroju mostowego dostępne są w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra transportu [6], można się również posiłkować materiałami pomocniczymi opracowanymi przez ten sam zespół autorów [8]. Z literatury obcojęzycznej, często cytowana jest pozycja pn. Bridge Hydraulics, wydana w 1999 r. [2] zawiera określenie zasad wymiarowania przekroju mostowego jedno- lub wieloprzęsłowego, przy przyjęciu albo dna trwałego, albo mogącego ulec rozmyciu. Zasady podane w tej pozycji literaturowej nieco odbiegają od tych podanych w rozporządzeniu [6], niemniej jednak generalnie są podobne, bowiem w każdym wypadku są pochodną ro- Rys. 1. Położenie badanego obiektu mostowego dzaju ruchu wody w obrębie budowli mostowej. Na podstawie rozporządzenia [6], światło mostu jest [...]

 Strona 1