Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ KROPKA"

Monitoring stanu ilościowego wody wokół zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska Część I. Monitoring w piezometrach ujmujących plejstoceński poziom wodonośny


  Przedstawiono obserwacje dynamiki zmian położenia zwierciadła wody w plejstoceńskim poziomie wodonośnym prowadzone w piezometrach, tworzących sieć monitoringu lokalnego wokół zbiornika. Dokonano analizy wyników pomiarów hydrogeologicznych w 20 piezometrach w okresie od czerwiec-listopad 2004 r. (tj. od odwiercenia piezometrów) do 19.10.2009 r. Świadczą one o zróżnicowanej reakcji zwierciadła wody w piezometrach na spiętrzenie wody w wyrobisku popiaskowym w przedziale rzędnych od 241,50 do 264,00 m. Zbiornik Kuźnica Warężyńska (dalej KW) powstał w latach 2003-2006 w wyniku zagospodarowania wyrobiska po eksploatacji piasku podsadzkowego kopalni Kuźnica Waręźyńska [5, 9]. Podstawowe parametry zbiornika przedstawia tab. I. Zbiornik KW jest położony we wschodniej części Kotliny Dąbrowskiej, na terenie gmin Siewierz i Dąbrowa Górnicza, w środkowej części województwa śląskiego (rys. 1). Wybrane elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystykę fizyczno-geograficzną, zarys budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych Kotliny Dąbrowskiej przedstawiono w pracach [3, 5-7]. Monitoring ilościowy wody podziemnej [1] w rejonie zbiornika bazuje na pomiarach położenia poziomu zwierciadła. Antropogeniczne zmiany zwierciadła wody podziemnej towarzyszą zaprzestanej odkrywkowej eksploatacji górniczej piasku oraz jednoczesnej rekultywacji wodnej wyrobiska popiaskowego. Omawiana sieć monitoringu należy do podsystemu monitoringu lokalnego, którego zadaniem jest m.in. kontrola zmieniającego się poziomu zwierciadła wody podziemnej w okresie [11]: □ powstawania zbiornika wodnego w wyrobisku popiaskowym oraz towarzyszącemu mu wypełnianiu się lokalnego leja depresji w zasięgu terenu górniczego zlikwidowanej kopalni piasku Kuźnica Warężyńska, □ wahań przypadających po okresie wzniosu. Zmiany kierunku przepływu wody podziemnej, wynikające ze zmiany położenia zwierciadła, mają charakter stały i w konsekwencji [...]

 Strona 1