Wyniki 1-10 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"KAWECKI A."

Modernization of excitation systems DOI:10.15199/48.2015.10.15

Czytaj za darmo! »

Abstract. Sooner or later, the existing excitation system will reach the end of its active life. This may be because some modules have been discontinued or grid operators impose new requirements for control dynamics which the installed system is unable to meet. The article presents experiences and challenges during modernization projects and shows available solutions for existing power plants. Streszczenie. Artykuł przedstawia przykłady modernizacji wyposażenia systemów zasilania. Modernizacja systemów zasilania Keywords: Excitation system, AVR, voltage regulator, modernization. Słowa kluczowe: systemy zasilania, modernizacja Introduction Excitation system in a power plant plays a key role in ensuring long-term reliable operation of synchronous generators, since it significantly influences the operational readiness and dynamics of the generator. It also controls the reactive power response of the synchronous machine. Furthermore it keeps the current working point of generator in permissible range described by the generator envelope (s. picture 5). As every technical component also excitation system will sooner or later reach the end of its life time. This may be because some modules have been discontinued, or simply because they can no longer operate economically. This is the case if, for example, spare parts costs have become prohibitive or grid operators impose new requirements for control dynamics which the installed system is unable to meet, or for some other reason the statistical risk of failures exceeds a[...]

ALGORYTM ROUTINGU WYKORZYSTUJĄCY MOBILNOŚĆ WĘZŁÓW W SIECIACH NIESPÓJNYCH DTN DOI:10.15199/59.2015.8-9.34


  Referat przedstawia algorytm routingu oparty na wykorzystaniu mobilności węzłów w sieciach niespójnych DTN. Sieci niespójne DTN (ang. Delay and Disruptive Tolerant Network - DTN) są to sieci charakteryzujące się czasowym lub trwałym brakiem istnienia ciągłej ścieżki między węzłem źródłowym, a docelowym. W niniejszej pracy zaprezentowano nowy algorytm routingu dla sieci niespójnych DTN wykorzystujący własności naturalnej mobilności węzłów oraz możliwości wykorzystania kontaktów między węzłami. W pracy przedstawiono wyniki symulacji zaproponowanego algorytmu oraz porównanie ich z uznanymi algorytmami routingu dla sieci DTN. 1. WSTĘP Sieć internetowa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odniosła ogromny sukces dotyczący komunikacji między urządzeniami na całym świecie. stało się to możliwe dzięki użyciu jednolitych zbiorów protokołów przez wszystkich użytkowników tej sieci. wszystkie urządzenia połączone w sieci internet używają protokołów należących do stosu TCP/IP. Użyteczność komunikacji w sieci internetowej oparta jest na kilku założeniach. podstawowym jest istnienie stałej, dwukierunkowej ścieżki łączącej węzeł źródłowy oraz docelowy w celu umożliwienia komunikacji między węzłem źródłowym i docelowym. Pomimo dużego sukcesu działania tych sieci, nie mogą one być zaadoptowane w każdym środowisku z uwagi m.in. na koszty związane z potrzebną infrastrukturą, oraz specyfikę środowiska. Nietypowe warunki mogą wymagać od sieci tolerancji na duże opóźnienia, przerwy w transmisji. Sieć niespójna DTN [1] to sieć, w której podstawową cechą charakterystyczną jest jej brak spójności, tj. brak możliwości utworzenia ścieżki między dowolną parą węzłów. W sieciach DTN komunikacja prowadzona jest poprzez wykorzystanie paradygmatu składowania przenoszenia i przekazywania wiadomości (ang. storecarry- forward). W tym celu wykorzystywane są węzły fizycznie przenoszące wiadomości, które nazywane są nośnikami lub mułami danych (ang. messa[...]

Nagrodzono polskie firmy DOI:


  Na czerwcowych targach Texcare we Frankfurcie nad Menem goście z całego świata mogli zapoznać się z trendami w branży pralniczej i przekonać się o wysokiej jakości produktów oferowanych przez producentów. Dużą popularnością cieszyły się imprezy towarzyszące, zwłaszcza wykłady na Forum Texcare, w których wzięło udział ponad 1000 uczestników. Podział na tematyczne dni - edukacja i kariera, innowacyjne tekstylia, trwałość i przemysł IT - został również bardzo dobrze przyjęty. Wśród wystawców nie zabrakło firm z Polski. Oprócz firm opisanych w tekście powyżej, kolejnym polskim wystawcą była firma "Magielek" z Limanowej, która przedstawiła kompleksowe rozwiązania do zarządzania bielizną z pralni, jak również towarem u klienta za pośrednictwem technologii RFID. Nowością na stoisku firmy była bramka hotelowa służąca do pełnej kontroli rozwiązań pralnia-hotel, hotel-gość, z nowym przyjaznym operatorowi interfacem. Odwiedzający z całego świata (w tym spora grupa z Ameryki Południowej) byli zainteresowani technologią i możliwościami PRALNICTWO Na czerwcowych targac[...]

Korelacyjna estymacja ryzyka awarii w sieciach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule rozważana jest estymacja ryzyka w sieciach elektroenergetycznych. Analiza została przeprowadzona dla rzeczywistego procesu przesyłu energii elektrycznej w RSE. Uzyskane rezultaty pozwalają na identyfikację klastrów sieci będących szczególnie podatnych na awarie, to tzw. korelacyjne klastry krytyczne. Na podstawie miar natężenia występujących w poszczególnych transformatorach, przeprowadzona zostanie ocena ryzyka dla wybranych korelacyjnych klastrów podkrytycznych. Abstract. Correlation estimation of risk failure in the power network is taken into account. Correlation coefficient analysis will be carried out for the distributive power network 110 kV. Conducted analysis is based on the power factor. Proposed method allows to identify correlation critical and subcritical clus[...]

Usage of existing power plants as synchronous condenser DOI:10.15199/48.2015.10.12

Czytaj za darmo! »

Due to the continuously increasing amount of renewable energy being generated and the simultaneous reduction in rotating masses, the demand for grid-stabilizing measures is growing. To solve the problem different possibilities are known, one of them is the reuse of fossile power generation units as synchronous condenser. The article presents experiences and challenges from last projects and shows available solutions for existing power plants. Streszczenie Przy rozproszonym wytwarzaniu energii istnieje potrzeba wyrównywania różnych możliwości źródeł energii. Jedną z możliwości jest wykorzystanie generatorów tradycyjnych jako synchronicznych kondenserów. Artykuł przedstawia przykłady eksperymentów. Wykorzystanie istniejących elektrowni jako synchronicznych kondenserów Keywords: Synchronous condenser, synchronous generator, reactive power, modernization. Keywords: synchroniczny condenser, generator synchroniczny, moc bierna. Introduction Due to the continuously increasing amount of renewable energy being generated, increased transit of energy between countries and the simultaneous reduction in rotating masses, the stability of the transmission grid can be affected. Thus the demand for grid-stabilizing measures is growing. Rotating synchronous machines can generate leading and lagging reactive power and contribute to the stabilization of the transmission grid voltage. Thus retiring a conventional power generation unit can create a deficit in reactive power that directly affects the transmission grid voltage stability and reliability. Every power plant approaches one day the end of their oper[...]

ZASTOSOWANIE MODELU WIELOŚCIANOWEGO DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SYSTEMU LOKALIZACJI WE WNĘTRZACH BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2016.6.49


  APPLICATION OF MULTI-WALL INDOOR PROPAGATION MODEL FOR DESIGNING INDOOR LOCALIZATION SYSTEM Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób wykorzystania modelu propagacyjnego Multi-Wall do wspomagania procesu projektowania systemu lokalizacji bezprzewodowej, działającego we wnętrzu budynku. System lokalizacyjny wykorzystuje nadajniki pracujące w standardzie Bluetooth oraz urządzenie mobilne do wyznaczania położenia wewnątrz pomieszczeń zamkniętych z dokładnością do strefy, zidentyfikowanej za pomocą obszaru, na którym odbierany jest sygnał danego nadajnika. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje model propagacyjny Multi-Wall do zoptymalizowania ilości wykorzystanych nadajników oraz ich usytuowania. Przedstawiono wyniki pomiarów zasięgów nadajników Bluetooth Beacon oraz ich porównanie z danymi uzyskanymi z wykorzystaniem modelu Multi- Wall. Abstract: In the paper the utilization of Multi-wall propagation model to the design process of wireless location system operating inside the building is presented. Localization system uses Bluetooth Beacons and the mobile device to determine the position of the user within the indoor area showing the zone associated with the nearest transmitter. The proposed solution uses a Multi-Wall propagation model to optimize the number of transmitters and their location. The results of measurements of Bluetooth transmitters ranges and their comparison with the data obtained with Multi-Wall model were presented. Słowa kluczowe: systemy lokalizacyjne, RSSI, Bluetooth Beacon, model Multi-Wall Keywords: Indoor Localization, RSSI, Bluetooth Beacon, Multi-Wall 1. WSTĘP Systemy umożliwiające lokalizowanie ludzi i przedmiotów stanowią obecnie bardzo intensywnie rozwijającą się gałąź techniki. Oprócz metod stosowanych do określania położenia wykorzystujących sygnał GPS, pozwalających na wyznaczenie lokalizacji na zewnątrz budynków, tworzone są nowe rozwiązania umożliwiające realizowanie tej funkcji rów[...]

ŁĄCZE RADIOWE W TEKSTRONICZNYM SYSTEMIE UMOŻLIWIAJĄCYM LOKALIZACJĘ LUDZI W POMIESZCZENIACH Z UŻYCIEM CZUJNIKÓW INERCYJNYCH DOI:10.15199/59.2017.6.68


  Systemy umożliwiające lokalizację osób we wnętrzach budynków są obecnie bardzo intensywnie rozwijane. Dzięki postępującej miniaturyzacji akcelerometrów i żyroskopów oraz rosnącej dokładności czujników tego rodzaju istnieje możliwość wykorzystania ich do śledzenia przemieszczania się ludzi w pomieszczeniach. Systemy tego typu nie wymagają instalowania dodatkowych nadajników radiowych, oraz zbierania danych charakteryzujących istniejące źródła sygnału radiowego, jak to jest w przypadku systemów wykorzystujących tzw. "Beecony" lub sieci bezprzewodowe WiFi [1-3]. Mimo ich ograniczonej dokładności, w pewnych zastosowaniach, takich jak działania ratownicze w nieznanym obiekcie, systemy inercyjne mogą okazać się łatwiejsze w wykorzystaniu. Przedstawiony w artykule system wykorzystuje miniaturowe czujniki inercyjne oraz moduł transmisyjny Zigbee, które zostały zintegrowane z odzieżą (jest to tzw. system tekstroniczny). Umożliwiają one pomiar przyspieszeń liniowych i kątowych oraz transmisje danych pomiarowych do smartfona w celu obliczenia przemieszczenia użytkownika oraz prezentacji jego położenia. Ze względu na to, że konieczne było zastosowanie miniaturowych źródeł zasilania oraz ograniczenie poboru prądu przeprowadzono analizę tłumienności łącza pomiędzy modułem radiowym umieszczonym na koszulce i smartfonem. 2. TEKSTRONICZNY SYSTEM LOKALIZUJĄCY LUDZI Opracowany system lokalizacyjny, zaprezentowany na rysunku 1, składa się z koszulki tekstylnej z naszytymi modułami elektronicznymi oraz smartfona. Koszulka zawiera moduł z akcelerometrami i żyroskopami, procesor do akwizycji danych oraz moduł Bluetooth Low Energy i baterię. Ponieważ moduły są bezpośrednio naszyte na koszulkę to zdecydowano się na zastosowanie miniaturowej baterii zasilającej, która w minimalnym stopniu ogranicza swobodę ruchów użytkownika. Z tego powodu konieczne było wykorzystanie możliwie jak najmniej złożonego obliczeniowo algorytmu w celu uzyskania oszc[...]

PRZEWODY JEZDNE Z MIEDZI SREBROWEJ DO WYSOKOOBCIĄŻALNYCH MECHANICZNIE I PRĄDOWO

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest badaniom odporności cieplnej przewoów jezdnych przeznaczonych do zastosowania w nowoczesnych sieciach trakcyjnych o wysokiej obciążalności mechanznej oraz pricądowej. Eksploatowany obecnie system sieci trakcyjnych w Polsce wykorzystuje elementy nośne i przewodzące wykonane z miedzi elektrolitycznej. Chociaż posiada to swoje uzasadnienie z uwagi na własności elektryczne m[...]

WŁASNOŚCI PRZEWODÓW JEZDNYCH JAKO EFEKT STANU CIEPLNEGO PROCESU CIĄGNIENIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań określających wpływ warunków ciągnienia przewodów jezdnych na ich własności mechanicz-ne. Badania wykonano dla dwóch gatunków miedzi: elektrolitycznej gat. ETP oraz srebrowej gat. CuAg0,10. Uzyskane wy-niki badań mogą być użyteczne przy projektowaniu technologii produkcji przewodów jezdnych, w szczególności dopusz-czalnych prędkości ciągnienia przy zadanym schemacie wydł[...]

 Strona 1  Następna strona »