Wyniki 1-10 spośród 178 dla zapytania: authorDesc:"LIS A."

Phase transformations during cooling X4NiCrMo20-2-2 steel after intercritical annealing

Czytaj za darmo! »

The kinetics of phase transformations during cooling of austenite formed at intercritical annealing 7000C/1hour were established for X4NiCrMo20-2-2 steel as function of temperature and time. A complete CCT diagram for X4NiCrMo20-2-2 steel cooled at 13 - 0.045 0C/s cooling rate from temperature 700oC after intercritical annealing was determined. It was supplemented with microstructures observa[...]

Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków w procesie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Część I DOI:10.15199/9.2018.12.4


  1. Wstęp Biorąc pod uwagę duże uzależnienie współczesnego świata od różnych postaci energii, wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych surowców energetycznych i od- CIEPŁOWNICTWO ● OGRZEWNICTWO 500 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/12 (2018) działywanie procesów ich przetwarzania na środowisko, efektywne użytkowanie energii powinno być przedmiotem szczególnych zabiegów. Chociaż problem ten nie jest jeszcze doceniany w stopniu na jaki zasługuje, to w Unii Europejskiej zostały już stworzone podstawy legislacyjne stawiające określone wymagania przed krajami członkowskimi i skłaniające je do podejmowania odpowiednich działań. W jasny sposób przedstawiono je w postaci wiążących zapisów o konieczności jednoczesnego osiągnięcia do 2020 roku przez wszystkie kraje unijne celów nazywanych umownie 3 × 20. Wspomniane cele uzgodniono na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007 roku i są to: ● zmniejszenie emisji CO2 o 20%, ● zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% (dla Polski ustalono 15% [23]), ● zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Realizacja dwóch pierwszych z wyżej wymienionych celów wiąże się przede wszystkim ze znacznymi nakładami finansowymi na wdrażanie technologii efektywnych energetycznie i ekologicznie źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych (OZE). Osiągnięcie trzeciego celu w znacznym zakresie zależeć będzie od podjęcia w odpowiedniej skali, niejednokrotnie prostych technicznie i technologicznie, działań związanych z oszczędnością energii. Nie ulega wątpliwości, że realizacja założonego planu wymaga złożonego i kompleksowego podejścia do rozpatrywanej problematyki. Tak zdefiniowane podejście nazwano w Unii Europejskiej "Zrównoważoną Polityką Energetyczną", nawiązując do głównych zasad zrównoważonego rozwoju [10], [12], [25] z jego trzema podstawowymi celami - społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. 2. Cel W ostatnich latach w debatach[...]

Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków w procesie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Część II DOI:10.15599/9.2019.5.5


  1. Wstęp Budynki wybudowane w Polsce w różnych okresach, według różnych istniejących tradycji technicznych oraz wprowadzanych od pewnego momentu wymagań cieplno- -energetycznych, mają różną charakterystykę energetyczną. Charakterystyka ta przeciętnie znacznie odbiega od współczesnych standardów w tym zakresie. Jest to powodem dominującego udziału zużycia energii do ogrzewania pomieszczeń w ogólnym zużyciu energii w budynkach oraz bezpośrednią przyczyną ich stosunkowo wysokiej energochłonności eksploatacyjnej. Przytoczone dane uzasadniają i wzmacniają tezę o dużym znaczeniu zmniejszenia zużycia energii w budynkach dla racjonalnej gospodarki energią i tym samym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza powstających przy jej konwencjonalnym wytwarzaniu. Dominującą rolę w tym procesie odgrywają budynki mieszkalne (najliczniejsza grupa funkcjonalna i z tego powodu stały się przedmiotem szczególnej uwagi autorów publikacji). Przedstawione w części I artykułu studia literaturowe i analiza możliwości ograniczenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych, a tym samym emisji zanieczyszczeń powstających podczas jej wytwarzania wyraźnie wskazuje największy potencjał działań podejmowanych w zakresie ogrzewania pomieszczeń. Działania takie mogą być prowadzone: - w zakresie (ilościowym) ograniczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń przez dostosowanie do przyszłych wymagań cieplno-energetycznych, - w zakresie ("jakościowym") zmniejszenia lub wyeliminowania emisyjności źródeł wytwarzania energii do ogrzewania. Można to osiągnąć stosując odpowiednio bardziej ekologiczne technologie i paliwa lub wprowadzając na szeroką skalę OZE ‒ odnawialne źródła energii ‒ możliwe do wykorzystania w naszych warunkach klimatycznych do ogrzewania budynków. Tego typu działania mają wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ograniczając jednocześnie zużycie energii pierwotnej do ogrzewania. Nie mają jedn[...]

 Strona 1  Następna strona »