Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD CHROMIAK"

Badania składu wywarów z procesu estryfikacji katalizowanego kwasem siarkowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badania składu mieszanin tworzących się w wywarach pochodzących z procesu otrzymywania estrów: octanu butylu i chlorooctanu etylu oraz z procesu hydrolizy amidu kwasu α-metakrylowego połączonej z otrzymywaniem metakrylanu metylu, katalizowanych kwasem siarkowym. Skład mieszanin określono metodami konduktometrycznymi. Stwierdzono, że aktywność kwasu siarkowego w tyc[...]

Wpływ środowiska wodno-organicznego na ruchliwość jonów H30+ i OH-

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę określenia stopnia ruchliwości jonów H3O+ i OH- kwasów i zasad w środowisku wodno-organicznym. Wykorzystano do tego celu zmiany przewodnictwa roztworu zachodzące podczas zobojętniania kwasów i zasad. Stwierdzono, że ze wzrostem stężenia rozpuszczalnika organicznego w wodzie (do 80%) kwasy (zasady) bardzo mocne wciąż są całkowicie zdysocjowane, natomiast zmienia się ruchliwo[...]

Sposób neutralizacji kopolimeru styrenowo-maleinowego do soli jednosodowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób neutralizacji kopolimeru styrenowo-maleinowego do soli jednosodowej. Przebieg procesu kontrolowano metodą półautomatycznego miareczkowania konduktometrycznego- Z przeglądu literatury wynika, że produkt kopolimeryzacji przemiennej styrenu i bezwodnika maleinowego (STMA) jest w różny sposób wykorzystywany, w zależności od stopnia neutralizacji grupy karboksylowej. Kotljar i inni1* wykazali, że w wypadku gdy kopolimer STMA jest zneutralizowany w 25%, otrzymuje się układy dyspersyjne, stosowane w polimeryzacji emulsyjnej, o dobrych właściwościach pianotwórczych i stabilizujących. Według opisu patentowego2* kopolimery zneutralizowane w 50% są stosowane jako środki klejące; używa się ich do powlekania osnów tkackich. Należy zaznaczyć, że sól jednosodowa jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, a roztwory tej soli stosowane do klejenia osnów tkackich mają maksymalną lepkość i odczyn zbliżony do obojętnego. W handlu sól jednosodowa kopolimeru STMA występuje pod różnymi nazwami: Poły co 328, Povinal, Stymer S, Styromol i innymi. Sól sodowa kopolimeru winylowego jest również szeroko stosowana jako dyspergator w suspensyjnej polimeryzacji chlorku i octanu winylu. W celu zapewnienia otrzymywania produktów o dobrej jakości należy w trakcie procesu kontrolować stopień neutralizacji STMA. Bezpośrednie miareczkowanie kopolimeru wodorotlenkiem sodowym jest utrudnione ze względu na złą rozpuszczalność STMA w roztworach organiczno-wodnych. W produktach częściowo zneutralizowanych oznaczano sól jednosodową za pomocą kwasu nadchlorowego, stosując metodę miareczkowania potencjometrycznego3*. Jednak tym sposobem nie można oznaczać soli jednosodowej w obecności soli dwusodowej. W niniejszej pracy do kontroli procesu neutralizacji kopolimeru zastosowano opracowaną w tym celu metodę konduktometryczną4,5). _________________[...]

Makrokinetyka reakcji chlorowodorowania epichlorohydryny gazowym chlorowodorem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac nad określeniem sumy stałych szybkości reakcji chlorowodoru z epichlorohydryną, niezbędnej do estymacji parametrów kinetycznych podstawowych reakcji przebiegających w układzie. Ze względu na to, że badana reakcja zachodzi bardzo szybko, dążono do określenia zakresu stężeń reagentów umożliwiającego pomiar czasowej zmiany stężenia chlorowodoru rozpuszczonego w 1,3-di[...]

 Strona 1