Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Sekuła"

Co zmieni się w IV okresie rozliczeniowym (2021-2030) EU ETS DOI:


  W 2015 r. Komisja Europejska przedstawiała projekt dyrektywy zmieniający Dyrektywę 2003/87/WE po roku 2020, a który miał przyczynić się do osiągnięcia przez UE redukcji emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 40% do 2030 r. Ostatecznie zmiany zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji wprowadzone zostały przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/18141. Tak jak w poprzednich okresach, tak i w nowym okresie wprowadzone zostały zmiany mające wpływ na przydział uprawnień do emisji. Co zmieni się w stosunku do obecnego okresu rozliczeniowego? O kres rozliczeniowy został wydłużony o 2 lata w porównaniu z III okresem i będzie trwał 10 lat od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r., jednak został on podzielony na 5-letnie podokresy, pierwszy z nich to lata 2021-2025, a drugi 2026-2030. Dla tych dwóch podokresów będą określane przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji. Podobnie jak w poprzednim okresie, tak i w IV okresie przydział będzie określony na podstawie produkcji historycznej, wskaźnika emisyjności, czyli tzw. "benchmarku". Kolejną zmianą, która będzie miała bezpośredni wpływ na wielkość przydziału darmowych uprawnień będzie dostosowanie benchmarków (BM) w celu uwzględnienia postępu technologicznego w danych sektorach. Działanie takie zostanie przeprowadzone dwa razy, tj. dla lat 2021- 2025 oraz 2026-2030.naliza zostanie dokonana w oparciu o dane przekazane przez prowadzących instalacje - we wnioskach o przydział uprawnień w KŚW opracowane zostaną stopy redukcji dla każdego BM, w oparciu o następujące dane: - stopy redukcji dla BM na okres 2021-2025 określone będą w oparciu o dane bazowe z działania pod-instalacji w latach 2016-2017, - stopy redukcji dla BM na okres 2026-2030 określone będ[...]

 Strona 1