Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław BEDNAREK"

Gigantyczna elektro- i magnetostrykcja porowatego kompozytu elektromagnetoreologicznego

Czytaj za darmo! »

Opisano sposób wytwarzania elastycznego kompozytu zawierającego cząstki żelaza oraz tytanianu baru rozproszone w porowatej matrycy silikonowej. Zbadano elektrostrykcję próbek tego kompozytu w polu elektrycznym o maksymalnym natężeniu 1,5 . 106 V/m. Przeprowadzono również badania magnetostrykcji w polu magnetycznym o maksymalnej indukcji 1T. Stwierdzono dużą elektrostrykcję i magnetostrykcję prób[...]

Sprzężenie magnetostrykcji i efektu Halla w elastycznym porowatym kompozycie ferromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Sposób wytwarzania elastycznego, porowatego, ferromagnetycznego kompozytu został opisany w pierwszej części artykułu. Układ do pomiarów magnetostrykcji liniowej i napięcia Halla jest omówiony w drugiej części pracy. Właściwości badanego kompozytu, a zwłaszcza nieliniowość i histereza zostały przedyskutowane w końcowej części artykułu. Abstract. The production method of the elastic porous ferromagnetic composite is presented in the first part of this article. The system for longitudinal magnetostriction and Hall voltage measures is described in second part of this paper. The properties of this composites, especially nonlinearity and hysteresis are discussed in final part of this article.(Coupling of the magnetostriction and Hall effect in elastic porous ferromagnetic composite) S ło[...]

Polaryzacja i transmisja mikrofal przez magnetofluidy umieszczone w polu magnetycznym

Czytaj za darmo! »

Na początku artykułu przedstawiono metodę wytwarzania magnetofluidów złożonych z cząstek ferromagnetycznych, rozproszonych w oleju cedrowym. Następnie opisano układ do wytwarzania mikrofal za pomocą klistronu. Główna część pracy dotyczy przechodzenia i polaryzacji mikrofal przez umieszczone w polu magnetycznym próbki magnetofluidu, w zależności od następujących czynników: indukcja pola, współczynnik wypełnienia magnetofluidu przez cząstki ferromagnetyczne, rozmiary cząstek, lepkość ciekłego nośnika i szybkość zmian pola. Przeprowadzone badania wykazały, że mikrofale są pochłaniane i polaryzowane w tych magnetofluidach. Otrzymane wyniki przedyskutowano i wyjaśniono zaobserwowane efekty uporządkowaniem cząstek ferromagnetycznych przez przyłożone pole magnetyczne. Abstract. The production method of the magnetofluid consisted of ferromagnetic particles dispersed in cedar wood oil is presented at begin of this article. In next, the setup for microwaves generation with klystrone using is described. Main part of this paper concerning microwave’s transmission and polarization during its passage by samples of the produced magnetofluids placed in the magnetic field on the following parameters: induction of this field, filling factor of magnetofluid by ferromagnetic particles, dimensions of particles, viscosity of liquid carrier and ratio of the magnetic field changes. Conducted investigations shows, that microwaves are damped and polarized in these magnetofluids. Obtained results are discussed and observed effects are explained by ordering of ferromagnetic particles in magnetofluids by applied magnetic field.(Polarization and transmission of microwaves through magnetofluids placed in the magnetic field). Słowa kluczowe: Zawiesina, Mikrofale, Polaryzacja, Transmisja Keywords: Suspension, Microwaves, Polarization, Transmission Wstęp Materiały magnetoreologiczne charakteryzują się tym, że ich właściwości sprężyste i lepkie ulegają zmianom pod wp[...]

Podstawy tomografii grawitacyjnej w układzie współrzędnych ortogonalnych DOI:10.15199/50.2018.10.2


  1. Wstęp Jednym z zadań geodezji jest badanie pola grawitacyjnego Ziemi i przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości g [1, 2]. Badania te, będące przedmiotem zainteresowania grawimetrii, mają istotne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne. Umożliwiają m.in. lepsze poznanie struktury Ziemi i wykrywanie złóż surowców kopalnych [3, 4]. Zbudowanie w ostatnich latach nowych typów grawimetrów, np. nadprzewodnikowych, pozwala na zwiększenie dokładności pomiarów [5]. Dzięki temu można tworzyć obrazy, pokazujące przekroje rozkładu przestrzennego gęstości mas w badanym obszarze. Metoda otrzymywania tych obrazów nazywana jest tomografią grawitacyjną. Artykuł zawiera opis opracowanej przez autora procedury dla współrzędnych ortogonalnych, która znajduje zastosowanie w tej metodzie. 2. Związek między przyspieszeniami i gęstością Niech badany obszar ma kształt sześcianu, który zostanie podzielony na mniejsze sześciany (elementy) o boku a. Z tym obszarem zostanie związany ortogonalny układ współrzędnych 0xyz, zgodnie z rys. 1. W rozpatrywanym przykładzie liczba tych sześcianów n = 8. (Wybór tak małej liczby sześcianów ma na celu ułatwienie poglądowego wyjaśnienia tej metody). Celem badań jest obliczenie średniej gęstości masy di, zawartej w każdym z sześcianów na podstawie pomiarów przyspieszeń siły ciężkości gi (i = 1, 2, …, n), spowodowanych przez masy zawarte w tym obszarze. W praktyce badany obszar nie jest izolowany od innych mas, które też są źródłem przyspieszenia siły ciężkości. Trzeba mieć to na uwadze i użyć, np. grawimetru względnego, pozwalającego na wyznaczenie gi, stanowiących anomalię przyspieszenia, pochodzącą od badanego obszaru. Żeby rozwiązanie problemu było jednoznaczne, należy wykonać n pomiarów przyspieszenia gi na różnych stanowiskach w otoczeniu badanego obszaru. Niech te stanowiska będą zlokalizowane nad środkami elementów o boku a na dwóch różnych wysokościach h1 i h2. Przyspiesze[...]

Stabilizacja stanowiska tachimetru podczas pomiarów w geodezji inżynieryjnej DOI:10.15199/50.2019.3.3


  1. Wprowadzenie Jednym z warunków mających decydujące znaczenie dla dokładności pomiarów wykonanych przy użyciu tachimetru jest utrzymanie tego instrumentu w stałej pozycji na wybranym stanowisku pomiarowym [1, 2]. Podczas wykonywania pomiarów w ramach geodezji inżynieryjnej często konieczne jest ustawienie tachimetru wewnątrz obiektu budowlanego na twardej lub śliskiej powierzchni, np. na posadzce pokrytej płytkami ceramicznymi albo zmywalną wykładziną. W przypadku pomiarów w obiektach przemysłowych zachodzi potrzeba ustawienia tachimetru, np. na stalowym pomoście. Nie można wówczas wbić kolców, którymi zakończone są nogi statywu, w grunt tak, jak podczas pomiarów terenowych. Łatwo wtedy o przypadkowe przemieszczenie statywu w czasie pomiarów, a nawet o jego przewrócenie, co zwykle kończy się poważnym uszkodzeniem tachimetru. Zastosowanie stawideł spinających nogi statywu nie rozwiązuje problemu. Stawidła te zabezpieczają nogi przed rozsunięciem na boki, ale nie chronią przed przesunięciem całego statywu. Problem jest tym ważniejszy, że pomiary wykonywane w geodezji inżynieryjnej wymagają wyższej dokładności, niż geodezyjne pomiary terenowe - często konieczna jest dokładność milimetrowa [3, 4]. W celu rozwiązania problemu wykonano i przetestowano dwa innowacyjne rodzaje stawideł - podciśnieniowe i magnetyczne, które są opisane w dalszych częściach artykułu. 2. [...]

Matematyczny model działania uniwersalnego manometru indukcyjnego wypełnionego ferrofluidem

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano budowę nowego typu manometru indukcyjnego własnej konstrukcji, w którym w jako rdzeń wykorzystano słupek ferrofluidu wsuwany pod działaniem ciśnienia do cewki pomiarowej. Wyjaśniono zasadę działania tego manometru i przeprowadzono jej ilościową analizę. W wyniku tego wyprowadzono wzory wyrażające zależność wskazywanego napięcia od mierzonego ciśnienia. Podano też dane techniczne zbudowanych prototypów manometrów. Abstract. Construction of the self made new type manometer is presented in this article. The ferrofluid column is applied as core shifted into coil by measured pressure in this instrument. Operation principle of the mentioned manometer is explained and quantity analyze its given. In result its the formulas describing dependence of the pointed voltage on measured pressure are derived. Technical specification of the constructed manometer are also given. Mathematical model operation of the induction manometer filled by ferrofluid. Słowa kluczowe: manometr, indukcja, ferrofluid, ciśnienie. Keywords: manometer, magnetic induction, ferrofluid, pressure. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie budowy oraz sformułowanie i analiza matematycznego modelu, opisującego zasadę działania uniwersalnego manometru indukcyjnego konstrukcji własnej. Istotnie nową cechą tego manometru w stosunku do znanych rozwiązań jest zastosowanie ciekłego rdzenia z materiału ferromagnetycznego, stanowiącego ferrofluid. Na wstępie krótko scharakteryzowano ciekłe materiały ferromagnetyczne i podano ich właściwości. Następnie, dokonano przeglądu konstrukcji manometrów indukcyjnych, znanych ze stanu techniki. Zasadnicza część artykułu dotyczy budowy, wyjaśnienia zasady działania oraz ilościowego opisu skonstruowanego manometru. Na zakończenie przedyskutowano osiągnięte wyniki i zalety opisanego manometru. Wszystkie znane materiały ferromagnetyczne mają temperaturę topnienia znacznie wyższą od temperatury Curie, w której tracą[...]

Absorpcja mikrofal przez namagnesowane ferrofluidy DOI:10.15199/48.2015.12.70

Czytaj za darmo! »

Opisano budowę układu do badania oddziaływania mikrofal z ferrofluidem umieszczonym w polu magnetycznym, wytwarzanym przez cewki Helmholtza. Częstotliwość mikrofal wynosiła 6,5 GHz. Indukcja pola magnetycznego, skierowanego wzdłuż wiązki mikrofal była zmieniana w zakresie 0-80 mT. W tym układzie umieszczano próbki ferrofluidu o grubości 0-15 mm, składającego się z nanocząstek magnetytu pokrytych kwasem oleinowym i zdyspergowanych w oleju mineralnym. Najważniejszym wynikiem badań jest wykrycie zależności natężenia wiązki mikrofal przechodzącej przez ferrofluid od indukcji pola magnetycznego. Zależność ta może znaleźć zastosowanie w absorberach mikrofal sterowanych polem magnetycznym. Abstract: The construction of the system for research of microwaves interaction with ferrofluid located in the magnetic field produced by Helmholtz coils is describe. The microwaves frequency equals of 6,5 GHz. The magnetic field induction directed alongside of microwaves beam were change in range of 0-80 mT. The ferrofluid's samples of thickness 0-15 mm consist of magnetite nanoparticles coated by oleic acid and dispersed in mineral oil were tested in this system. The most important result of this investigation is detection that intensity of microwaves transmitted by ferrofluid depends on the applied magnetic field induction. Technological application of this dependence in microwave's absorber controlled by the magnetic field is possible. (Microwave's absorption by magnetized ferrofluids) Słowa kluczowe: ferrofluid, mikrofale, pole magnetyczne, oddziaływanie. Keywords: ferrofluid, microwaves. magnetic field, absorption. Wstęp W ostatnich latach obserwuje się wzrastające zainteresowanie bronią elektromagnetyczną, nazywanej bronią E [1]. Działanie tej broni, uznawanej za humanitarną, polega na wysyłaniu impulsowych fal elektromagnetycznych o dużej mocy, szczególnie o częstotliwościach z zakresu mikrofalowego [2]. Impulsy takie napotykając na[...]

Ocena przydatności relatywistycznej wiązki cząstek naładowanych do wytwarzania silnych impulsowych pól magnetycznych DOI:10.15199/48.2017.02.58

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę wyznaczania rozkładu przestrzennego indukcji pola magnetycznego i natężenia pola elektrycznego, które są wytwarzane przez relatywistyczne wiązki cząstek naładowanych. Opisaną metodę zastosowano do wyznaczania rozkładów tych pól w otoczeniu paczki protonów przyspieszanych w LHC. Wykazano, że takie paczki wytwarzają silne impulsowe pola magnetyczne o indukcji od kilkuset do kilkudziesięciu T w obszarze o rozmiarach kilku cm. Pola te mogą być z powodzeniem wykorzystane do badana właściwości materiałów w nowej, dotychczas nie osiągalnej skali przedziałów czasu rzędu fs. Abstract. The estimation method of the spatial distribution of the magnetic field induction and the electric field intensity which are produced by a relativistic beam of charged particles is described in this paper. The described method is applied to estimation of this fields distribution in surroundings of protons bunch which are accelerated in the LHC. It is demonstrate, that such bunches producing of the pulsed high magnetic field with induction from a few hundred to a few dozen of T in space of dimension of a few cm. The fields are responsive for successfully application to research of a materials properties in a time interval of fs order, which are not available earlier. (Evaluation of suitability of relativistic beam particles to production of the pulsed high magnetic fields). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, silny impuls, akcelerator, cząstki, wiązka, zastosowanie. Key words: magnetic field, high pulse, accelerator, particle, beam, application. Wstęp Silne impulsowe pola magnetyczne mają wiele ważnych zastosowań w badaniach naukowych i nowoczesnych technologiach. Do wytwarzania tych pól najczęściej używane są cewki, zasilane impulsem prądu elektrycznego o dużym natężeniu [1-3]. Ta metoda ma kilka istotnych wad, które wyznaczają górne wartości indukcji magnetycznej i czasu otrzymywanego impulsu. Najważniejsze wady wynikają ze stosunkowo duże[...]

 Strona 1