Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zenon Bartyński"

Ochrona przeciwporażeniowa w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia DOI:


  W artykule przedstawiono aktualny stan Polskich Norm dotyczący ochrony przeciwporażeniowej stosowanej w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Omówiono wymagania zawarte w normach polskojęzycznych: PN-EN 61936-1:2011 i PN-EN 50522:2011. Wymagania techniczne stawiane ochronie przeciwporażeniowej w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia są wyszczególnione w normach PN-EN 61936-1:2011 [1] i PN-EN 50522:2011 [2] oraz w wycofanej normie PN-E 05115:2002 [3]. Pierwsza norma zawiera postanowienia dotyczące ochrony podstawowej, druga zaś zasady dotyczące ochrony przy uszkodzeniu, obie normy zastępują wycofaną normę PN-E 05115:2002, która została przywołana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 poz. 2285). Zgodnie z podstawowym aktem prawnym, jakim jest Ustawa o normalizacji [9], obowiązuje sformułowana w art. 5 ust. 3 zasada dobrowolności stosowania Polskich Norm. Zasada ta sprawia jednak wiele problemów interpretacyjnych i jest przyczyną toczącej się od lat dyskusji. Kierownictwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) w dniu 24 listopada 2010 r. na swojej stronie internetowej wydało komunikat zawierający stanowisko w sprawie dobrowolności stosowania Polskich Norm. Stanowisko PKN jest następujące: � stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, � powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu, chyba że ustawodawca świadomie chce ten status zmienić, co jest możliwe przez wyraźne wskazanie tylko w postanowieniach innej ustawy. Z zapisów w ustawie [9] oraz komunikatu wynika, że wszystkie Polskie Normy są do dobrowolnego stosowania, z wyjątkiem wybranych norm, które są powołane w przepisach prawa, jednak pod warunkiem, że zostały one opublikowane w języku polskim. Działania inżynierskie powinny jednak zawsze bazować na aktualnym stanie wiedzy tec[...]

 Strona 1