Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ MIŁASZEWSKI"

Przegląd Wydawnictw - Ochrona ujęć wody przed zanieczyszczeniem - poprawa jakości wody dla Warszawy, pod redakcją naukową Marka Jerzego Gromca

Czytaj za darmo! »

Recenzowana książka stanowi materiały pierwszej międzynarodowej konferencji naukowo- technicznej poświęconej ochronie ujęć wody, a w szczególności poprawie jakości wody dla Warszawy. Konferencja odbyła się w kwietniu br. w Zegrzu, nad Jeziorem Zegrzyńskim, pod honorowym patronatem Hanny Gronkiewicz- Waltz - prezydenta Warszawy. Jej wystąpienie znalazło się w części ogólnej. W części tej z[...]

Kształcenie w zakresie ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód

Czytaj za darmo! »

Dla zapewnienia skuteczności działań zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych, czyli osiągnięcia dobrego stanu wszystkich wód, Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej zaleca stosowanie metod i instrumentów ekonomicznych. W praktyce wymaga to od specjalistów w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska posiadania wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania następujących analiz ekonomicznych:  analiz ekonomicznych w planach gospodarowania wodami,  analiz ekonomiczno-finansowych opracowywanych w ramach studium wykonalności dla projektów w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,  oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych w zakresie wodociągów i kanalizacji,  oszacowania kosztów środowiskowych i zasobowych powstają[...]

Ocena ekonomicznej efektywności oczyszczalni ścieków


  W artykule przedstawiono możliwości zastosowania analizy kosztów i korzyści do oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w dziedzinie oczyszczania ścieków. Pokazano je na przykładzie formuły uproszczonej wskaźnika efektywności bezwzględnej. Efekt użytkowy oczyszczalni ścieków określono za pomocą wielkości strat unikniętych spowodowanych zanieczyszczeniem zasobów wodnych w rezultacie funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wielkości nakładów inwestycyjnych ponoszonych na budowę oczyszczalni ścieków oraz kosztów ich eksploatacji określono przy użyciu modeli matematycznych. W artykule opisano również możliwości zastosowania wskaźnika rocznych kosztów oczyszczania ścieków do wyboru wariantu oczyszczalni ścieków charakteryzującego się minimalnym kosztem. BEATA KAROLINCZAK, RAFAŁ MIŁASZEWSKI Politechnika Białostocka Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Ocena ekonomicznej efektywności oczyszczalni ścieków Ekonomiczna efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego wynika z porównania ekonomicznych efektów uzyskanych na skutek jego realizacji z nakładami, jakich ta realizacja wymaga. Ogólnie biorąc, jeżeli wartość efektów przewyższa wartość nakładów, przedsięwzięcie należy uznać za ekonomicznie efektywne, natomiast jeżeli jest odwrotnie, to jest ono nieefektywne. Na tych zasadach została oparta analiza kosztów i efektów (Costs - Benefits Analysis). Można ją stosować do oceny efektywności bezwzględnej przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie oczyszczania ścieków, czyli oceny opłacalności ich realizacji. Istnieje wiele metod porównania efektów z nakładami, różniących się przede wszystkim sposobami ujęcia nakładów i efektów, ale także konstrukcją ujęcia miernika efektywności. Jeżeli wartościowa wycena efektów inwestycji w dziedzinie oczyszczania ścieków jest niemożliwa, stosuje się analizę efektywności kosztowej (Costs - Effectiveness Analysis). W tej metodzie tylko koszty są mierzone w jednostkach pieni[...]

Koszty środowiskowe różnych wariantów eksploatacji suchego zbiornika Racibórz Dolny DOI:


  Rozpoczęła się budowa suchego zbiornika (polderu) Racibórz Dolny na Odrze. W artykule przedstawiono szacunki kosztów środowiskowych dla rozpatrywanych wariantów eksploatacji zbiornika, obliczone metodą wskaźnikową. Wyniki potwierdzają najwyższą efektywność przyjętego ostatecznie wariantu III zatrzymywania wody 20-letniej, a przepuszczania mniejszych wezbrań. Pierwszą koncepcję zbiornika Racibórz Dolny opracowano jeszcze za czasów panowania pruskiego, bezpośrednio po katastrofalnej powodzi z 1880 r. W ciągu XX wieku sporządzano wiele koncepcji budowy zbiornika przy uwzględnieniu różnych założeń wyjściowych, w zależności od zmieniających się uwarunkowań politycznych i gospodarczych. W 1998 r. Hydroprojekt Warszawa opracował "Koncepcję programowo- -przestrzenną budowy zbiornika Racibórz Dolny na rzece Odrze". W 2003 r. przygotowano natomiast "Studium wykonalności zbiornika Racibórz Dolny na rzece Odrze" [4] zakładającego budowę w przejściowym II etapie suchego zbiornika oraz w docelowym III etapie zbiornika wodnego. Zbiornik stale piętrzący wodę miał być utworzony po zakończeniu eksploatacji złóż żwiru po co najmniej 20 latach (etapem I tej inwestycji jest położony wyżej polder Buków, który został ukończony w 2002 r). W studium wykonalności rozpatrywano dwie trasy przebiegu prawostronnej zapory projektowanego zbiornika w pobliżu wsi Nieboczowy, czyli: - wariant podstawowy, w którym jest konieczne przesiedlenie mieszkańców dwóch wsi, czyli wsi Ligota Tworkowska i Nieboczowy; □ wariant alternatywny, zaproponowany przez grupę mieszkańców, pozwalający uniknąć zalania wsi Nieboczowy kosztem budowy dodatkowych 9,3 km obwałowań i zmniejszenia pojemności powodziowej zbiornika. Dla każdego z tych wariantów przebiegu obwałowań rozważano także po trzy opcje rozwiązań technicznych obwałowań zbiornika. Po przeprowadzeniu analiz technicznych, ekonomicznych i socjologicznych [4] zaproponowano niewprowadzanie[...]

Analiza stężeń wybranych anionów w wodach ujmowanych do celów wodociągowych na terenie gminy Hajnówka DOI:


  W Polsce za zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia odpowiedzialna jest gmina. Obowiązek zapewnienia mieszkańcom wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości gmina realizuje poprzez działalność przedsiębiorstw wodociągowych. W polskich miastach 96,5% ludności korzysta z sieci wodociągowej. W 2016 r. w gospodarstwach domowych zużyto 1238,1 hm3 wody wodociągowej, w tym 792,2 hm3 w miastach i 445,9 hm3 na obszarach wiejskich. Natomiast ilość wody pobranej do celów eksploatacji sieci wodociągowej wyniosła 2045,9 hm3 [6]. W Polsce w celu eksploatacji sieci wodociągowej wykorzystuje się przede wszystkim wody podziemne. Stanowią one ponad 72% wód pobieranych do tego celu [2]. Z ujęć powierzchniowych najczęściej wodę pobierają duże wodociągi, które zaopatrują największe aglomeracje miejskie i przemysłowe [14]. Wody podziemne charakteryzują się raczej stałym składem fizyko-chemicznym, który kształtują procesy hydrogeologiczne, fizyczne i biologiczne. Jakość wody podlega kontrolom wewnętrznym przeprowadzanym przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Celem artykułu jest analiza jakości wody ujmowanej do celów wodociągowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce pod względem zawartości anionów. WYMAGANIA STAWIANE WODZIE PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej, dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Celem dyrektywy jest stworzenie podstaw prawnych dla ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z tym w dyrektywie określono parametry jakości wody oraz ich wartości, które zgodnie z obecną wiedzą, pozwolą zapewnić odpowiednią jakość wody do picia. Parametry te opierają się na wytycznych WHO[...]

Ochrona wód i gospodarka wodna - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Łódź, 13-15 października 2014 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Międzynarodową konferencję naukową pod hasłem "Środowisko przyrodnicze a rozwój" zorganizował Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. W jej ramach odbyła się specjalna sesja panelowa na temat "Ochrona wód i gospodarka wodna" - jednocześnie największa sesja tej konferencji. Jej współorganizatorem była Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód, działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Celem sesji była prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu ekonomicznych aspektów gospodarki wodnej i na tej bazie - wymiana poglądów oraz doświadczeń. Obrady prowadzili prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski z Politechniki Białostockiej oraz prof. dr hab. Piotr Małec[...]

Gospodarowanie zasobami wód - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej DOI:


  W dniach 25-26 września 2018 r. w Łodzi odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem "Środowisko przyrodnicze a rozwój". Organizatorami byli: Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego oraz The Baltic University Programme. W ramach tej konferencji odbyła się specjalna sesja panelowa pod tytułem "Gospodarowanie zasobami wód". Jej współorganizatorem była Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód, działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Celem tej sesji była prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi oraz wymiana poglądów i doświadczeń. Obrady prowadzili prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Piotr Małecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - odpowiednio przewodniczący i wiceprzewodniczący Prezydium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód. W sesji wygłoszono pięć referatów. Poniżej ich tytuły wraz z krótkimi opisami oraz nazwiskami autorów: □ Ekonomiczne aspekty wdrażania przepływów środowiskowych - dr Anna Dubel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), dr inż. Izabela Godyń (Politechnika Krakowska). Zrównoważ[...]

 Strona 1  Następna strona »