Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ PIERON"

Skala wyzwań związanych z dostosowaniem do międzynarodowych standardów śródlądowych dróg wodnych w Polsce objętych Porozumieniem AGN DOI:


  P olska, stając się członkiem Porozumienia AGN1), zobowiązała się do zapewnienia parametrów międzynarodowych (co najmniej IV klasa żeglowności) na śródlądowych drogach wodnych tzw. kategorii "E", do których zaliczamy przebiegające przez terytorium Polski (rys. 1): □ E30 - Odrzańską Drogę Wodną wraz z Kanałem Gliwickim (E30-01) i Odrą Zachodnią (E31) oraz brakującym połączeniem Dunaj-Odra-Łaba (droga wodna Kędzierzyn-Koźle - Ostrawa), □ E40 - drogę wodną Wisły od Warszawy do Gdańska wraz z brakującym połączeniem Warszawa-Brześć, □ E70 - prowadzącą Odrą od ujścia kanału Odra-Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie nad Odrą, drogą wodną Wisła- -Odra oraz dalej dolną Wisłą i Szkarpawą lub Nogatem. Aby określić rzeczywistą sytuację na wskazanych śródlądowych drogach wodnych, w Departamencie Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wykonano opracowanie pt. "Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym". Zawartow nim szczegółowe informacje o: śluzach żeglugowych, infrastrukturze krzyżującej się (m.in. mosty) i miejscach limitujących głębokości tranzytowe, a także przedstawiono infrastrukturę punktową, która jest funkcjonalnie powiązana z drogą wodną (np. porty i nabrzeża przeładunkowe). Z analizy wyłączono odcinek E40 od Warszawy do Brześcia (do rzeki Muchawiec), który przebiega drogą wodną Bugu. Jednak mając na uwadze uwarunkowania środowiskowe - rzeka w całości objęta jest siecią Natura 2000 - można dojść do wniosku, że połączenie Warszawa-Brześć nie będzie GOSPODARKA WODNA 11/2017 349 DOBRY KURS Z ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ uwzględniało tego przebiegu. Konieczne jest więc wyznaczenie potencjalnych wariantów E40, które zapewnią ten sam efekt korytarzowy (połączenie między Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym) oraz będą korzystne pod względem technicznym, środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Warto zaznaczyć, że IV kla[...]

Stan realizacji Programów Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Rzeki Wisły DOI:


  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) przywraca należną rolę gospodarczą najważniejszym polskim rzekom. W celu odpowiedniego zaplanowania inwestycji koniecznych do osiągnięcia międzynarodowych parametrów oraz kierując się potrzebą zapewnienia warunków do rozwoju zrównoważonego systemu transportowego kraju, resort opracowuje programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych. W pierwszej kolejności skupiono się na szlakach żeglownych mogących dać największy efekt transportowy, tj.: ● E-30 - Odrzańska Droga Wodna wraz z planowanymi połączeniami, tj. Kanałem Śląskim i polskim odcinkiem połączenia Dunaj-Odra-Łaba, ● E-40 - droga wodna łącząca Wisłą Gdańsk z Warszawą, a dalej prowadząca do Brześcia, ● część E-70 - fragment wspólny z E-40 oraz odcinek stanowiący łącznik pomiędzy Wisłą i Zalewem Wiślanym. Opracowanie programów jest zadaniem MGMiŻŚ, które podjęło współpracę z podmiotami wspierającymi resort w przygotowaniu dokumentów stanowiących podstawę do ich sporządzenia. W przypadku Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej za analizy transportowe odpowiada MGMiŻŚ, podobnie za część ekonomiczną, choć ta realizowana jest na zlecenie i przy dużym zaangażowaniu Komisji Europejskiej. Natomiast analizy hydrotechniczne wykonywane są przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (dalej: ZMPSiŚ). Z kolei w zakresie Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły, obejmującego drogę wodną E-40 i odcinek E-70, za kluczowe materiały odpowiedzialny jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (dalej: ZMPG), na zlecenie którego powstaje studium wykonalności. Zadania dotyczące przygotowania dokumentów stanowiących podstawę opracowania programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce wpisują się w przedmiot działalności podmiotu zarządzającego portem, tj. prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu. Zaangażowanie się ZMPSiŚ i ZMPG w prace nad programami rozwoju śródlądowych dró[...]

 Strona 1