Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA BROL"

Porównanie aktywności antykorozyjnej kwasów aminometylofosfonowych przy stałym stężeniu fosforu DOI:10.15199/40.2018.4.7


  1. Wprowadzenie i cel badań Związki fosforoorganiczne są znanymi i skutecznymi inhibitorami korozji stali, czynnikami chelatującymi [2, 5, 6]. Ich synteza i właściwości opisane zostały już w latach 50. XX w. [1] i obecnie wchodzą w skład wielu preparatów handlowych, spośród których najbardziej znana jest "rodzina" Dequest. Wśród fosforoorganicznych inhibitorów korozji najczęściej stosowane są pochodne kwasu aminometylofosfonowego (1) (rys. 1): kwas nitrylotris( metylofosfonowy) (2) - Dequest2000, kwas dietylenotrinitrylopentakis( metylofosfonowy) (3) - Dequest2060S, kwas heksametylenodinitrylotetrakis( metylofosfonowy) (4) - Dequest2054 oraz kwas bisheksametylenot rinitrylopentakis(metylofosfonowy) (5) - Dequest2090. Za najskuteczniejszy z tej grupy inhibitorów korozji uważa się kwas nitrylotris(metylofosfonowy) (2), zawierający trzy ugrupowania metylofosfonowe. Wspólnym fragmentem tych związków chemicznych jest więc struktura kwasu iminobis(metylofosfonowego) (6). W literaturze chemicznej i patentowej nie opisano jednak zastosowania tego kwasu jako inhibitora korozji. Nie odnaleziono również informacji pozwalających na jednoznaczne określenie korelacji pomiędzy aktywnością antykorozyjną a liczbą grup metylofosfonowych. W badaniach skuteczności antykorozyjnej różnymi metodami porównywana jest zwykle aktywność związków przy tym samym stężeniu masowym [mg/dm3], jednak porównywanie związków o znacznie różniących się masach molowych nie pozwala na jednoznaczne określenie wkładu ugrupowania metylofosfonowego w inhibicję korozji. Na przykład, stężeniu substancji aktywnej 100 mg/dm3 odpowiada 0.33 mmol/dm3 (0.99 mmol P/dm3) kwasu nitrylotris(metylofosfonowego) (2) (M= 299 g/mol) i tylko 0.15 mmol/dm3 (0.73 mmol P/dm3) kwasu bish eksametylenotrinitrylopentakis(metylofosfonowego) (5) (M= 685 g/mol). Celem badań była ocena i bezpośrednie porównanie skuteczności antykorozyjnej dla stali S235JR subst[...]

Kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) i kwasy alkilonitrylobis (metylofosfinowe) jako inhibitory korozji stali w środowisku wodnym DOI:


  1. Wprowadzenie i cel badań Kwasy fosfonowe są stosowane jako inhibitory korozji stali, sekwestranty oraz środki zapobiegające osadzaniu kamienia kotłowego w obiegach wodnych [1, 7, 9, 17, 20, 21]. Najczęściej stosowane są perfosfonometylowane pochodne amoniaku i polialkilenopoliamin, na przykład kwas nitrylotris(metylofosfonowy) (1) i kwas dietylenotrinitrylopentakis(metylofosfonowy) (2). Wspólnym fragmentem strukturalnym tych związków jest fragment kwasu iminobis(metylofosfonowego) (3). W poprzednich badaniach zauważono, że kwas iminobis(metylofosfonowy) (3) jest bardzo dobrym inhibitorem korozji [2]. Nie zostało to dotychczas opisane w literaturze, prawdopodobnie dlatego że jest to związek trudnodostępny i znane metody jego syntezy charakteryzują się nieefektywną ekonomią atomową. Jako inhibitory korozji i sekwestranty zostały natomiast opisane [6, 11, 12, 15] łatwo dostępne kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) (4), które są N-alkilowanymi pochodnymi kwasu iminobis(metylofosfonowego) (3), a otrzymuje się je z alifatycznych amin pierwszorzędowych, formaldehydu i kwasu fosfonowego [8, 13]. W trakcie badań stwierdzono, że niektóre związki zawierające ugrupowania aminometylofosfinowe również wykazują zdolność do inhibitowania korozji. Synteza kwasów alkilonitrylobis( metylofosfinowych) (5) opisana została w zaledwie jednej publikacji i trzech patentach [4, 10, 18, 19]. W opisach patentowych wymieniono jedynie ich potencjalne zastosowania jako kompleksony, środki zwilżające i nematocydy. Wobec tego podjęto badania wpływu kwasów alkilonitrylobis( metylofosfinowych) (5) na korozję stali w wodzie, a dla porównania w identycznych warunkach zbadano analogiczne kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) (4). 2. Metodyka badań Do oceny zdolności inhibitujących badanych związków wykorzystano metodę testu elektrochemicznego [3, 5, 14]. Tes[...]

 Strona 1