Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Janas"

Propozycja szybkiej metody oznaczania wody w wybranym produkcie tłuszczowym typu margaryna DOI:10.15199/48.2017.9.4


  Parametry jakościowe oraz użytkowe wielu produktów spożywczych są zależne od zawartości wody w gotowym produkcie [2]. Informacja o jej zawartości pozwala na określenie kilku ważnych cech gotowego produktu takich jak, np. stabilność mikrobiologiczna w czasie, czystość, spełnienie wymagań prawnych lub branżowych, możliwość zastosowania w procesie technologicznym itd. Tym samym informację o zawartości wody, jaka znajduje się w próbce, można wykorzystywać w wielu różnych aspektach, również i tych prawnych. W tłuszczowych produktach spożywczych bądź samych tłuszczach obecność wody wpływa bezpośrednio na jakość tych produktów. Niektórzy autorzy również twierdzą, że nasiona roślin oleistych charakteryzujące się wysoką wilgotnością należy uznać jako niedoskonałe, czyli jakościowo nieodpowiednie do procesu technologicznego, w wyniku którego otrzymuje się docelowo olej [14]. Według tych samych autorów nasiona takie są źródłem zachodzących w nim przemian hydrolitycznych i oksydacyjnych, a tym samym przyczyniają się do otrzymania oleju niskiej jakości, charakteryzującego się niską stabilnością oksydatywną. Inni autorzy twierdzą, że obecność wody w tłuszczu przyczynia się do hydrolizy tych związków, a więc zmniejszeniem właściwej frakcji triacyloglicerolowej z jednoczesnym wzrostem takich związków jak mono i diacyloglicerole oraz wolne kwasy tłuszczowe [5]. Znajomość tego parametru zatem pozwala na ocenę jakościową produktu tłuszczowego pod względem technologicznym, żywieniowym, a także aplikacyjnym. Przeprowadzanie badań dotyczących zawartości wody w tłuszczowym produkcie spożywczym ma na celu uzyskanie informacji dokładnej, precyzyjnej, powtarzalnej. Niejednokrotnie oznacza to Jakość w praktyce 49 2017 Wr z e s i e ń długi czas badania. Jednak postępowanie takie jest zgodne z procedurami i przepisami, które stanowią normy, standardy czy też akty normatywne dotyczące danego produktu. Ogólnie można wymienić kilka etapów podcza[...]

Promieniowanie mikrofalowe i podczerwone w badaniach zawartości wody w wybranych produktach spożywczych DOI:10.15199/65.2019.1.3


  Obecnie przemysłowa produkcja żywności jest odpowiedzią na konsumpcyjny charakter współczesnych społeczeństw. Zapotrzebowanie na żywność ciągle rośnie, a jednocześnie wzrasta świadomość konsumentów, którzy pożądają produktów trwałych w akceptowalnej cenie. W przemyśle spożywczym wytwarzanie produktów odbywa się szybko, zazwyczaj automatycznie lub półautomatycznie, również w kontekście dozowania kolejnych składników produktu. W efekcie uzyskuje się produkt masowy o zdefiniowanych cechach jakościowych, który zaspokaja potrzeby użytkownika [9]. Jakość tak wytworzonych produktów jest zależna od stabilności procesu wytwarzania oraz jakości użytych surowców. Niestety, tak zdefiniowany system weryfikacji jakości produktu nie zabezpiecza producenta przed uzyskaniem produktu o niskiej jakości, gdyż weryfikacja cech jakościowych jest jedną z ostatnich operacji w procesie jego wytwarzania. Z tego powodu obecnie producenci przyjmują zasadę, według której ,,jakość jest wbudowana w produkt". Konsekwencją takiego podejścia jest konieczność weryfikacji jakości docelowego produktu spożywczego na poszczególnych etapach jego wytwarzania. Takie postępowanie jest zgodne z ideą podejścia procesowego, które jest zawarte w ISO 9001:2015. Dotyczy to oceny konsystencji produktu, czystości mikrobiologicznej czy też zawartości wody w produkcie. Woda jest niezbędnym składnikiem wielu produktów spożywczych i stanowi integralną część ich struktury [3]. Ilość wody w produkcie powinna być ściśle określona, co z kolei warunkuje trwałość produktu o pożądanych przez konsumentów cechach sensorycznych [6, 11]. Według Żontały i wsp. [19] informacja dotycząca zawartości wody w produkcie jest również wykorzystywana do oceny wartości odżywczej i stabilności mikrobiologicznej produktu. Zwiększenie ilości wody w produkcie spożywczym może prowadzić do przemian hydrolitycznych i oksydacyjnych [4], co niekorzystnie wpływa na cechy fizykochemiczne i sensoryczne prod[...]

Towaroznawcza ocena wpływu opakowania na jakość ciastek kruchych w aspekcie pomiaru zawartości wody DOI:10.15199/48.2018.9.20


  Wprowadzenie Większość produktów spożywczych dostępnych na rynku jest zapakowana w opakowania jednostkowe. Jednym z istotnych zadań każdego opakowania jest utrzymanie trwałego i jakościowo dobrego produktu spożywczego [11]. Dodatkowo opakowanie pełni funkcje informacyjne, zabezpieczające przed uszkodzeniem, warunkami przechowywania i transportowania [4,9]. Pożądaną cechą opakowania jest 142 2018 Wr z e s i e ń JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Towaroznawcza ocena wpływu opakowania na jakość ciastek kruchych w aspekcie pomiaru zawartości wody również łatwość jego produkcji, dystrybucji hurtowej i detalicznej oraz jego użytkowania. Z kolei autorzy [2, 10, 13] zwracają również uwagę na jakość opakowania, zaznaczając że powinno ono wykazywać minimum interakcji z żywnością. Wielkość migracji szkodliwych czynników jest definiowana jako ADI (Acceptable Daily Intake, Akceptowalna Dawka Dzienna). W przepisach Unii Europejskiej [14] dodatkowo określa się tzw. limit migracji specyficznej (SML, Specific Migration Limit). Zagadnienia te są szczególnie istotne w kontekście jakości produktu oraz bezpieczeństwa konsumenta [1]. Z drugiej strony opakowanie powinno być barierą, dzięki której utrzymuje się stała zawartość wody w produkcie. Jej ilość ma decydujący wpływ na jakość produktu oraz na zamiany, jakie w nim zachodzą. Tym samym odpowiednio zaprojektowane opakowanie produktu jest kluczowym elementem w globalnym postrzeganiu jakości (produkt + opakowanie). Dobrym rozwiązaniem w segmencie opakowań żywności są opakowania aktywne, tzw. AP (Ac tive Packaging) [7,15,17]. W tego typu opakowaniach reakcja między produktem a opakowaniem nie jest przypadkowa, ale jest dokładnie zaplanowana. Według autorów [12] aktywne opakowanie powinno wydłużyć okres przydatności do spożycia produktu lub zwiększyć bezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu poprzez włączenie do konstrukcji opakowań środków czynnych, takich jak: absorber[...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Obuwie ma nie tylko za zadanie chronić stopę przed urazami mechanicznymi, ale również nie powinno pogarszać samopoczucia człowieka, np. poprzez nieodpowiedni mikroklimat w jego wnętrzu podczas użytkowania. Na jakość obuwia wpływa w dużym stopniu jego higieniczność. Na higieniczność wpływają zarówno materiały, jak i jego konstrukcja. Obecnie dla użytkownika ważna jest długa eksploatacja obuwia przy jednoczesnej wygodzie. Dlatego ważne jest, aby obuwie było nie tylko modne i eleganckie, ale równocześnie komfortowe. Odczucie komfortu jest odczuciem subiektywnym, zależnym od wielu czynników powiązanych ze sobą. Do nich należy m.in. odpowiedni mikroklimat we wnętrzu obuwia. W fizjologicznie optymalnych warunkach temperatury i wilgotności względnej powietrza ciepło wydzielane przez [...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było porównanie wyników oznaczeń przepuszczalności pary wodnej wybranych asortymentów skór obuwiowych wg obowiązującej normy i wg metody opracowanej w ZTG oraz próba określenia korelacji pomiędzy uzyskanymi wynikami badań. Zakres pracy obejmował: - oznaczenie przepuszczalności pary wodnej zgodnie z PNEN 14268, - oznaczenie przepuszczalności pary wodnej wg metody opracowanej w Zakładzie Technologii Garbarstwa (ZTG). Badania przeprowadzono w dwóch niezależnych laboratoriach: w ZTG Politechniki Radomskiej i firmie RADWAG - Radom, - wyznaczanie grubości skór zgodnie z PN-EN 2589, - oznaczenie miękkości skór wg PN-EN 17235, - badania mikroskopowe. 3. Część eksperymentalna 3.1. Obiekty badań Do badań wykorzystano pobrane i przygotowane (zgodnie z normą) próbki skór b[...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. III

Czytaj za darmo! »

Przed badaniem próbki skór były przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze T ok. 25°C i wilgotności względnej powietrza W ok. 55%. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 4. Przed oznaczeniem przepuszczalności pary wodnej próbki skór przechowywano w temperaturze T ok. 25°C i wilgotności względnej powietrza W ok. 45%, a otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Przepuszczalność pary wodnej dla badanych próbek skór wg metody ZTG (RADWAG - Radom) - wartość średnia z trzech pomiarów Symbol skóry Przepuszczalność pary wodnej [%] Odchylenie standardowe [%] Przepuszczalność pary wodnej [mg/cm2∙h]] Odchylenie standardowe [mg/cm2∙h]] 1 56,3 3,18 7,0 0,39 2 23,3 0,83 2,9 0,11 3 24,9 0,61 3,2 0,36 4 16,1 0,69 2,0 0,09 5 12,4 0,23 1,5 0,05 6 80,8 0,28 1[...]

 Strona 1