Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA RAMIAN"

Kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) i kwasy alkilonitrylobis (metylofosfinowe) jako inhibitory korozji stali w środowisku wodnym DOI:


  1. Wprowadzenie i cel badań Kwasy fosfonowe są stosowane jako inhibitory korozji stali, sekwestranty oraz środki zapobiegające osadzaniu kamienia kotłowego w obiegach wodnych [1, 7, 9, 17, 20, 21]. Najczęściej stosowane są perfosfonometylowane pochodne amoniaku i polialkilenopoliamin, na przykład kwas nitrylotris(metylofosfonowy) (1) i kwas dietylenotrinitrylopentakis(metylofosfonowy) (2). Wspólnym fragmentem strukturalnym tych związków jest fragment kwasu iminobis(metylofosfonowego) (3). W poprzednich badaniach zauważono, że kwas iminobis(metylofosfonowy) (3) jest bardzo dobrym inhibitorem korozji [2]. Nie zostało to dotychczas opisane w literaturze, prawdopodobnie dlatego że jest to związek trudnodostępny i znane metody jego syntezy charakteryzują się nieefektywną ekonomią atomową. Jako inhibitory korozji i sekwestranty zostały natomiast opisane [6, 11, 12, 15] łatwo dostępne kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) (4), które są N-alkilowanymi pochodnymi kwasu iminobis(metylofosfonowego) (3), a otrzymuje się je z alifatycznych amin pierwszorzędowych, formaldehydu i kwasu fosfonowego [8, 13]. W trakcie badań stwierdzono, że niektóre związki zawierające ugrupowania aminometylofosfinowe również wykazują zdolność do inhibitowania korozji. Synteza kwasów alkilonitrylobis( metylofosfinowych) (5) opisana została w zaledwie jednej publikacji i trzech patentach [4, 10, 18, 19]. W opisach patentowych wymieniono jedynie ich potencjalne zastosowania jako kompleksony, środki zwilżające i nematocydy. Wobec tego podjęto badania wpływu kwasów alkilonitrylobis( metylofosfinowych) (5) na korozję stali w wodzie, a dla porównania w identycznych warunkach zbadano analogiczne kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) (4). 2. Metodyka badań Do oceny zdolności inhibitujących badanych związków wykorzystano metodę testu elektrochemicznego [3, 5, 14]. Tes[...]

 Strona 1