Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Bryła"

Problem nietrzeźwości pracowników

Czytaj za darmo! »

Problem spożywania alkoholu w miejscu pracy może występować również w zakładach mięsnych. Dotyczy to też pracowników, którzy przybyli do zakładu już w stanie wskazującym na owo spożycie.Ten fakt może być przyczyną lżejszych lub cięższych wypadków przy pracy. W zakładach mięsnych znajduje się wiele niebezpiecznych czynników, takich jak maszyny produkcyjne, środki transportu, ostre narzędzia,[...]

Zagrożenia biologiczne w zakładach mięsnych

Czytaj za darmo! »

W zakładach mięsnych częstą przyczyną absencji chorobowej pracowników są zakażenia wywołane czynnikami biologicznymi. Aby temu zaradzić konieczne są odpowiednie działania profilaktyczne.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na t[...]

Zagrożenia zawodowe w zakładach mięsnych - ocena ryzyka zawodowego (część I)


  Źródłem zagrożeń zawodowych w zakładach mięsnych mogą być czynniki środowiska pracy. Czynnik, to zgodnie z definicją słownikową - przyczyna wywołująca określone zjawisko lub skutek. W takim właśnie szerokim ujęciu występuje to pojęcie w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały informacje podstawowe o czynnikach ryzyka oraz sposoby szacowania ryzyka.Z punktu oddziaływania na organizm człowieka, czynniki środowiska pracy dzieli się na: niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe. Czynnik niebezpieczny to taki, którego oddziaływanie może doprowadzić do urazu lub innego istotnego, natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka lub jego śmierci. Czynnik szkodliwy może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka. Czynnik uciążliwy nie stanowi wprawdzie zagrożenia dla życia i w zasadniczy sposób nie prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia, lecz utrudnia pracę i wpływa na zmniejszenie jej wydajności. W zależności od poziomu oddziaływania (natężenia lub stężenia) albo innych warunków, czynnik uciążliwy może stać się szkodliwym, a szkodliwy - niebezpiecznym. Czynniki zagrożenia dzieli się zwykle na cztery rodzaje - dotyczy to także zagrożeń w zakładach mięsnych. Są to czynniki: fizyczne (np. hałas), chemiczne (np. środki trujące), biologiczne (np. mikroorganizmy chorobotwórcze), psychofizycze (obciążenie fizyczne i obciążenie nerwowo-psychiczne). Analizę zagrożeń w środowisku pracy dokonuje się poprzez ocenę ryzyka zawodowego. Obowiązek taki wprowadza dla pracodawcy art. 226 Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), który stwierdza, że pracodawca: - ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; - informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Źródłami informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodow[...]

Zagrożenia zawodowe w zakładach mięsnych - ocena ryzyka zawodowego (część II)


  W pierwszej części artykułu (GM 1/2014) przedstawione zostały informacje o podstawowych czynnikach ryzyka oraz sposoby szacowania ryzyka. Uzupełnieniem tej wiedzy jest przybliżenie środków i procedur zapobiegawczych, stanowisk pracy w zakładach mięsnych oraz końcowa ocena ryzyka.Środki i procedury zapobiegawcze Do środków i procedur zapobiegawczych, ograniczających tzw. ryzyko biologiczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., nr 81, poz. 718), zaliczyć należy przede wszystkim: - przeprowadzanie wymaganych badań profilaktycznych, - zapewnianie pracownikom systematycznego szkolenia z zakresu problematyki zawodowego narażenia na czynniki biologiczne, - sporządzenie i wdrożenie planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego, zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, - projektowanie procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy, - stosowanie procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w tym: pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia ludzkiego, dezynfekcji, bezpiecznego usuwania i postępowania ze skażonymi odpadami, - zapewnienie pracownikom właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych, a także środków higieny osobistej oraz, jeżeli to konieczne, środków do odkażania skóry lub błon śluzowych, - ograniczenie liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, - przeprowadzanie badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne, - poinformowanie pracownika o badaniach lekarskich, [...]

Wypadki przy pracy w zakładach mięsnych


  W zakładach mięsnych występuje wiele zagrożeń, związanych z występowaniem szkodliwych czynników środowiska pracy - fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych. Wspomnieć tu można o takich czynnikach, jak m.in.: śliskie powierzchnie, prąd elektryczny, ostrza, ruchome elementy maszyn, wysoka i niska temperatura, substancje niebezpieczne, wirusy i bakterie, obciążenie fizyczne - statyczne i dynamiczne, obciążenie emocjonalne (stres). Mogą stać się one przyczyną wypadków przy pracy.Wypadek przy pracy i traktowany na równi z wypadkiem przy pracy Definicja wypadku przy pracy, zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej ustawą wypadkową (Dz. U. z 2002 r., nr 199, poz.1673 ze zm.) jest następująca: "Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą". By zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy muszą więc być spełnione cztery warunki: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, uraz lub śmierć, związek z pracą. Wypadek przy pracy może mieć miejsce: - podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; - podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; - w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu, m.in.: w trakcie wykonywania pracy lub współpracy przy wykonywaniu zadań na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczeniu usług, do których to umów, zgodnie z kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące z[...]

Choroby zawodowe pracowników w przetwórstwie mięsa


  Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych - narażeniem zawodowym (ustawa z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - tekst jednolity w Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2351).Narażenie zawodowe ocenia się przy uwzględnieniu: ● czynników chemicznych i fizycznych - rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i okres narażenia zawodowego, ● czynników biologicznych - rodzaj czynnika, ustalenie czasu kontaktu oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stężenia tego czynnika, ● czynników o działaniu uczulającym (alergenów) - rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stężenia tego czynnika, ● sposobu wykonywania pracy - określenie stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego. W przetwórstwie mięsa, wspomniane narażenie zawodowe pojawia się głównie podczas kontaktu z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt oraz obciążeniem fizycznym. Schorzenia wywołane tymi czynnikami znajdują się w wykazie chorób zawodowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., nr 105, poz. 869 ze zm.; tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1367). Mogą pojawić się więc u pracowników różnego typu choroby skóry - w tym alergie, a także szczególnie groźne zoonozy (choroby odzwierzęce) - m.in. w wyniku kontaktu pracownika z zakażony[...]

Środki ochrony indywidualnej


  Temat poruszony w tym artykule jest szczególnie ważny. W zakładach mięsnych występuje bowiem wiele zagrożeń. Wspomnieć tu można o takich z nich, jak: śliskie powierzchnie, ostre narzędzia, ruchome elementy maszyn, prąd elektryczny, hałas, wysoka lub niska temperatura, gorący tłuszcz, gorąca woda i para wodna, substancje niebezpieczne, wirusy i bakterie.Zacznijmy na wstępie od zdefiniowania pojęć podanych w tytule: - środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika, w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń - mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie; - odzież robocza zastępuje lub chroni odzież własną pracownika, która mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu. Po drugie, stosowana jest ona ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jeszcze dodać, że zgodnie z kodeksem pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm. - dz. X, rozdz. IX) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r., nr 62, poz. 286 ze zm.) - pracodawca powinien prowadzić odrębnie dla każdego zatrudnionego kartę ewidencyjną przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Obowiązuje go także ewidencjonowanie ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia[...]

 Strona 1  Następna strona »