Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Świetlik"

Tendencje cenowe na rynku artykułów mięsnych w ostatnich latach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sytuację cenową na rynku artykułów mięsnych w latach 2003-2006, która charakteryzowała się ogólną tendencją wzrostu nominalnych cen mięsa, podrobów i przetworów mięsnych.Przedmiotem opracowania są zmiany cen żywca oraz detalicznych cen mięsa i jego przetworów w latach 2004-2006, ze szczególnym uwzględnieniem cen płaconych przez konsumentów. W strukturze wag przyjmowa[...]

Popyt na produkty mleczarskie

Czytaj za darmo! »

Mleko ma podstawowe znaczenie w wyżywieniu ludności. Jest cennym źródłem białka, witamin (A, B, D) i składników mineralnych, w tym głównie wapnia. W 2007 r. wydatki w polskich gospodarstwach domowych na produkty mleczarskie i masło stanowiły ok. 4% całkowitych wydatków i 14% wydatków na żywność. W rodzinach rolniczych z produkcji własnej pochodziło ok. 80% konsumowanego mleka świeżego, ok. [...]

Cenowe dylematy rynku żywnościowego w 2009 r.

Czytaj za darmo! »

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2009 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem (o 3,6%, wobec 1,7%). Wzrost cen żywności wyniósł 3,8% i był wyższy niż wszystkich pozostałych grup towarów oraz usług konsumpcyjnych, z wyjątkiem kosztu użytkowania mieszkań i cen nośników energii elektrycznej (4,3%). Był on zaskakująco wysoki jak na okres wchodzenia polskiej gospodarki w fazę spowolnienia, rosnącego bezrobocia oraz słabnącego popytu. Taki wzrost był jednak uzasadniony sezonowym i koniunkturalnym spadkiem krajowej produkcji i podaży wielu podstawowych artykułów spożywczych, utrzymującym się wysokim poziomem eksportu oraz istotnym ograniczeniem i podrożeniem importu w wyniku silnej deprecjacji złotego. Proinflacyjnie od[...]

Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2000-2009

Czytaj za darmo! »

Rozwój konsumpcji jest zdeterminowany działaniem wielu czynników makroekonomicznych stanowiących jednocześnie podstawowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Jednym z najważniejszych makroczynników wyznaczających ogólną wielkość popytu na towary i usługi konsumpcyjne, w tym także na żywność, są dochody ludności będące pochodną PKB. W latach 2000-2009 polska gospodarka rozwijała się w tempie ok. 4% rocznie, przy dużym jego zróżnicowaniu w poszczególnych okresach. Szczególnie szybkie tempo wzrostu PKB, wynoszące 6%, odnotowano w latach 2006-2008. Ożywieniu gospodarczemu sprzyjało wzmożenie eksportu związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz rozwój rynku krajowego. W 2009 r. pod wpływem światowej recesji tempo wzrostu gospodarczego uległo obniżeniu do 1,8%. W porównaniu z innymi krajami gospodarka polska wykazała się relatywnie dużą odpornością na światowy kryzys. Według Eurostatu w 2009 r., w stosunku do roku poprzedniego, w UE-27 PKB obniżył się średnio o 4,2%. Wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej, z wyjątkiem Polski, odnotowały głęboki spadek PKB (w tym m.in. na Łotwie o 18%, Litwie o 14,8% i w Estonii o 14%). W 2009 r. w Polsce PKB był realnie o 47,1% wyższy niż w 1999 r. Umacnianie się trendów wzrostowych w gospodarce w latach 2003-2008 wpłynęło na poprawę sytuacji na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, spadek stopy bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń i dochodów ze świadczeń społecznych. W końcu 2008 r. stopa bezrobocia wyniosła 9,5% wobec 20% w 2003 r. Osłabienie dynamiki gospodarczej w 2009 r. miało niekorzystny wpływ na rynek pracy - spowodowało spadek zatrudnienia o 1,2% i wzrost stopy bezrobocia o 2,4 pkt% w porównaniu z rokiem poprzednim. Od maja 2010 r. notuje się poprawę tych wskaźników. Od 2006 r. nastąpiło wyraźne przyspieszenie dynamiki wzrostu płac. W 2009 r. przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie w gospodarce ukształtowało się na poziomie o 82,3% wyższym niż w 1999 r. W 2009 r. dynami[...]

Ile (wg GUS) spożywamy chleba


  Podstawowym źródłem informacji o spożyciu produktów otrzymywanych z ziarna zbóż są wyniki badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS. W 2010 r. badaniami tymi objęto 37 412 gospodarstw domowych. Spożycie artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych obejmuje artykuły kupione za gotówkę, otrzymane nieodpłatnie oraz pobrane z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie, bądź z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek (spożycie naturalne). Dane te nie obejmują artykułów spożywczych kupionych i skonsumowanych w zakładach gastronomicznych oraz w zamkniętych placówkach żywienia zbiorowego (p. komentarz - red.). Spośród wszystkich produktów zbożowych gospodarstwa domowe najwięcej konsumują pieczywa. Z badań budżetów gospodarstw domowych wynika, że w latach 1993-2010 pieczywo zachowało swoją dominującą pozycję w strukturze konsumpcji, lecz jego spożycie uległo głębokiej redukcji. W 2010 r. wyniosło ono 56,04 kg w przeliczeniu na 1 osobę i było o 42% mniejsze niż w 1993 r. (66,72 kg) (tab. 1). W 2010 r. udział pieczywa w konsumpcji przetworów zbożowyc[...]

Ceny żywności w 2011 r. i przewidywane ich zmiany w 2012 r.


  W 2011 r. utrzymała się w Polsce, obserwowana od 2004 r., tendencja relatywnego drożenia żywności (rysunek 1). W 2011 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, ceny detaliczne artykułów żywnościowych i napojów bezalkoholowych zwiększyły się o 5,4% przy wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,3%, co oznacza realny wzrost cen żywności o 1,1%. Zwyżka cen żywności i napojów bezalkoholowych spowodowała podniesienie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,31 pkt%. W 2011 r. ceny towarów żywnościowych i napojów bezalkoholowych były średnio o 36,9% wyższe niż w 2003 r., podczas gdy łączne ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 26,3%. Bardziej niż żywność podrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii oraz paliwa do prywatnych środków transportu. CZYNNIKI WZROSTU cen żywności w 2011 r. W 2011 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych rosły szybciej niż w dwóch poprzednich latach, silnie zwyżkując zwłaszcza w okresie pierwszych pięciu miesięcy i - po sezonowym spadku w okresie letnim - w IV kwartale (rysunek 2). Głównymi czynnikami stymulującymi wzrost cen żywności w pierwszej połowie minionego roku były: ograniczenia podaży i wzrost cen produktów roślinnych z produkcji krajowej (po nieudanych zbiorach w 2010 r.), znaczący wzrost kosztów produkcji rolniczej spowodowany podrożeniem pasz i środków produkcji, wzrost pozasurowcowych kosztów przetwórstwa i obrotu związany głównie ze wzrostem cen energii i paliw, zmiany stawek VAT, zwiększenie eksportu oraz tendencje wzrostu cen surowców rolniczych na rynkach światowych. Wzrost cen surowców rolniczych i żywności na rynkach światowych był konsekwencją niewielkich zbiorów przy niskich zapasach, rosnącego popytu w krajach rozwijających się, działań protekcjonistycznych (np. zakaz eksportu zboża z Rosji i jego ograniczenie z Ukrainy, programy wspierania produkcji biopaliw w Unii Europejskiej i USA), [...]

Konsumpcja mięsa w Polsce w 2011 roku i jej uwarunkowania


  Głównymi uwarunkowaniami spożycia artykułów mięsnych są: produkcja i podaż mięsa, które wyznaczają fizyczne ramy konsumpcji, dochody ludności, określające górną granicę wydatków i poziom potencjalnego popytu oraz ceny finalne, płacone przez konsumentów, które sprowadzają realny popyt do skromniejszego wymiaru i decydują o jego kierunkach, tj. o podziale wydatkowanych sum na poszczególne grupy produktów. W 2011 r. uwarunkowania rynkowe dla konsumentów mięsa były mniej korzystne niż w roku poprzednim. Mimo istotnego podrożenia artykułów mięsnych i spowolnienia dynamiki wzrostu dochodów ludności, całkowite spożycie mięsa utrzymało się na takim samym poziomie, jak w 2010 r., co świadczy o wysokich preferencjach przyznawanych przez konsumentów tej grupie żywności.Produkcja i podaż mięsa W 2011 r. w P olsce sytuacja w produkcji żywca rzeźnego kształtowała się pod wpływem załamania w połowie roku produkcji trzody chlewnej, niewielkiego obniżenia produkcji żywca wołowego, po utrzymującej się w latach 2006-2010 tendencji wzrostowej oraz dynamicznego, choć wolniejszego niż przed rokiem, rozwoju produkcji drobiarskiej. Według wstępnych szacunków GUS w minionym roku całkowita produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca wyniosła 3692 tys. ton (w wadze poubojowej ciepłej) i była o 2% większa niż w 2010 r. P rodukcja żywca drobiowego zwiększyła się o 4%, a wieprzowego o ok. 1%, przy czym w I półroczu wzrosła o 5%, a w II - zmalała o 3%, natomiast wołowego spadła o 1% (tab. 1). Duża część przyrostu produkcji została skierowana na eksport. Dzięki poprawie konkurencyjności polskiego sektora mięsnego wyniki handlu zagranicznego produktami mięsnymi były w 2011 r. lepsze niż w 2010 r. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2011 r. polski eksport żywca, mięsa i przetworów mięsnych w przeliczeniu na mięso w wadze poubojowej ciepłej wyniósł 1313 tys. ton i był o 95 tys. ton, tj. o ok. 8% większy niż w roku poprzednim. S tanowił on 36% [...]

Konsumpcja pieczywa i produktów zbożowych w Polsce w latach 1990-2011


  Bilansowe spożycie produktów zbożowych Polska z populacją przekraczającą 38,5 mln osób jest dużym rynkiem zbytu przetworów zbożowych. Produkty te "wagowo" mają największy udział w żywieniu ludzi. Według badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GU S, w 2011 r. przeciętna masa żywności konsumowanej w ciągu miesiąca przez 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem wynosiła 35,8 kg (wraz z lodami i używkami, bez wód mineralnych, soków i pozostałych napojów bezalkoholowych), w tym produktów zbożowych 6,70 kg, tj. 18,7%. Produkty zbożowe są niezbędnym składnikiem diety człowieka; dostarczają białka, witamin i składników mineralnych (głównie żelaza, magnezu, cynku, miedzi oraz związków potasu i fosforu, a także witamin z grupy B). Pokrywają one przeszło 50% zapotrzebowania organizmu dorosłego człowieka na węglowodany i stanowią główne źródło błonnika pokarmowego, nieodzownego w diecie [1]. Wydatki na pieczywo i produkty zbożowe zajmują drugą - po artykułach mięsnych - pozycję w budżetach gospodarstw domowych, absorbując w 2011 r. 16,4% całkowitych wydatków na żywność. Informacje dotyczące spożycia artykułów zbożowych, podobnie jak pozostałych grup żywności pochodzą z dwóch źródeł: bilansów produktów rolniczych oraz reprezentacyjnych badań budżetów domowych. Ze względu na odmienną metodologię dane te nie mogą być bezpośrednio porównywane. Dane makroekonomiczne o spożyciu zbóż uzyskane metodą bilansową są pozycją wynikową, saldem obliczeń uwzględniających informacje o produkcji krajowej, imporcie, eksporcie, zużyciu ziarna na siew, spasanie, w przetwórstwie przemysłowym (bez przemiału zbóż, np. do produkcji spirytusu czy piwa) oraz na inne cele nieżywnościowe, a także o stratach i ubytkach poniesionych w sferze produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa. Otrzymaną wielkość koryguje się o saldo zapasów w gospodarstwach rolnych, w przetwórstwie przemysłowym i w handlu. Przeliczenia 4. zbóż na przetwory dokon[...]

Konsumpcja wołowiny w Polsce w okresie transformacji systemowej


  Celem prezentowanego opracowania jest pokazanie zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 1990-2011 na tle uwarunkowań podażowych tego sektora, jak również rozwoju rynków: wieprzowiny, drobiu i mleka, identyfikacja głównych czynników deprecjonujących popyt na wołowinę oraz wskazanie, które z nich będą miały znaczenie na przyszłość.Artykuły mięsne są podstawowym źródłem białka zwierzęcego, składników mineralnych (żelazo) i witamin (zwłaszcza z grupy B). Ze względu na wartości odżywcze, smakowe i kulinarne są one grupą żywności szczególnie preferowaną przez polskich konsumentów i mają najwyższą, niekwestionowaną rangę w hierarchii produktów spożywczych. Potwierdzeniem tego jest występująca w Polsce w okresie powojennym stała tendencja do wzrostu konsumpcji, stosunkowo wysoka elastyczność dochodowa spożycia oraz duży udział mięsa i jego przetworów w strukturze wydatków ludności. W okresie gospodarki centralnie planowanej konsumpcja mięsa i jego przetworów w Polsce znacząco wzrosła, lecz popyt na te artykuły był stale wyższy od podaży. Wzrost popytu na mięso był zgodny z ogólnymi tendencjami i prawidłowościami, jakie zaznaczają się w rozwoju konsumpcji w miarę przechodzenia od niższego do wyższego poziomu życiowego społeczeństwa. Wyższym dochodom i poziomowi życia ludności odpowiada bowiem postęp jakościowy w dziedzinie wyżywienia i przestawienie struktury popytu na żywność w kierunku wzrostu udziału białkowych produktów zwierzęcych, w tym zwłaszcza mięsa. Prawidłowość ta występowała i występuje we wszystkich krajach, z wyjątkiem krajów o specyficznych warunkach produkcji żywności, w których spożywa się szczególnie dużo substytutów mięsa, w tym zwłaszcza nabiału i ryb (m.in. w krajach skandynawskich). Jednak charakterystyczną cechą konsumpcji artykułów mięsnych w Polsce przed 1989 r., odróżniającą ją od spożycia w innych gospodarczo rozwiniętych krajach, był wzrost popytu w tempie przewyższającym tempo wzrostu rolniczej[...]

 Strona 1  Następna strona »