Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Rychlak"

Rola certyfikatów i testów obiektowych w weryfikacji spełnienia wymogów Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci na podstawie Rozporządzenia Komisji UE 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci DOI:10.15199/74.2019.10.3


  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieciowy dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci [1] opracowywane zostało w ramach Unii Europejskiej, w oparciu na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Zostało opublikowane 27 kwietnia 2016 r. i weszło w życie 17 maja 2016 r. Przewidziano w jego stosowaniu 36-miesięczny okres przejściowy: - pierwsze dwa lata przewidziano na dostosowanie operatorów systemu przesyłowego (OSP) oraz operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) do nowych regulacji, w tym szczególnie na wypracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie kompetencji im nadanych zapisami Rozporządzenia, - kolejny rok został przewidziany na przygotowanie organizacyjne operatorów systemu, opracowanie niezbędnych procedur i dokumentów, wymaganych bezpośrednio zapisami Rozporządzenia lub pośrednio oraz dostosowanie producentów do wdrożenia nowych produktów spełniających wymagania Rozporządzenia. Rozporządzenie określa wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych, a także standaryzuje na poziomie europejskim procesy realizowane przez OSP oraz OSD na etapie określania wymagań technicznych i przyłączania nowych jednostek wytwórczych do KSE, szczególnie w zakresie: - procesu udzielenia odstępstw od wymagań zawartych w NC RfG (derogacje), - procesu weryfikacji spełniania wymagań przez nowo przyłączane jednostki wytwórcze, Rok LXXXVII 2019 nr 10 17 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY - zasad przeprowadzania i zakres wymaganych testów zgodności (obiektowych) i symulacji zgodności, - wykorzystania certyfikatów wydawanych przez upoważnione podmioty certyfikujące, które otrzymały akredytację od krajowej jednostki stowarzyszonej (w Polsce Polskie Centrum Akredytacji) w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji, ust[...]

 Strona 1