Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"SZYMON MALARA"

WŁASNOŚCI POWŁOK CYNKOWYCH OTRZYMANYCH W KĄPIELI O ZWIĘKSZONEJ ZAWARTOŚCI MANGANU


  W artykule zaznaczono wszystkie dostępne sposoby ochrony stali przed korozją z udziałem cynku. W krajowym zużyciu cynku podkreślono jego wysoki (50 %) udział w przemyśle cynkowniczym. W zasadzie jest to poziom światowy w tym względzie, który wg ostatnich doniesień wynosi 52 %. Wymieniono również najpopularniejsze pięć stopów cynku stosowanych do jednostkowego cynkowania zanurzeniowego. Na tym tle przedstawiono wyniki cynkowania zanurzeniowego metodą jednostkową próbek ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości S355JR (stal reaktywna). Do cynkowania zastosowano w celu porównania dwie kąpiele ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sn0,1 (WEGAL) oraz WEGAL z dodatkiem 0,8% Mn. Zastosowanie kąpieli wzbogaconej w udział manganu do wartości 0,8 % pozwala na uzyskanie powłok ciągłych, wielowarstwowych, gładkich, jasnych i błyszczących. Jest jednocześnie próbą określenia maksymalnej ilości manganu w kąpieli cynkowniczej. Grubość otrzymanych powłok jest porównywalna do grubości powłok nałożonych w kąpieli WEGAL o nominalnej zawartości manganu 0,1 % w czasie cynkowania do 5 min. Zastosowany dłuższy czas cynkowania (10 min), powoduje większy wzrost grubości powłoki niż to ma miejsce w przypadku zwykłego stopu WEGAL. Za zwiększoną grubość powłoki odpowiada obecność w niej mieszaniny faz Zn-Mn-Fe (η + ξ), które również zawierają dodatki niklu, cyny, aluminium i krzemu. Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, stal reaktywna, WEGAL PROPERTIES OF ZINC COATINGS OBTAINED IN A BATH WITH INCREASED CONTENT OF MANGANESE The paper outlines all available methods for steel protection against corrosion with the use of zinc. High percentage of zinc consumption (50 %) in the Polish galvanizing industry has been emphasized. This level of consumption is similar to that on a worldwide scale which, according to recent reports, is about 52 %. The five most popular zinc alloys used for batch hotdip galvanizing have been listed. Taking into a[...]

WPŁYW MANGANU W KĄPIELI NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK CYNKOWYCH DOI:10.15199/67.2015.6.1


  W artykule określono strukturę i właściwości powłok cynkowych, takich jak: grubość, plastyczność w próbie zginania oraz ocenę wyglądu zewnętrznego. Badania dotyczyły jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych (08X) w kąpielach o zmiennej ilości manganu w zakresie od 0 do 1 %. Otrzymano równomierne, jasne, gładkie i błyszczące powłoki. Ich grubość rośnie wraz ze wzrostem ilości Mn w kąpieli cynkowej. Niewielkie zmiany grubości powłoki mają miejsce tylko przy wzroście ilości Mn do zawartości 0,2 %. Największy przyrost grubości powłoki występuje po 5 min cynkowania. W próbie zginania ocynkowanych próbek dominuje gładki wygląd powłok na krawędzi zginania. Pęknięcia powłoki po zgięciu występują przy zastosowaniu 1 % dodatku Mn, począwszy od 3. poprzez 5 i 10 min cynkowania. Badane powłoki mają korzystną, wielowarstwową budowę. Obecnie stosowany w przemyśle stop cynku WEGAL, zawierający 0,1 % Mn, można korzystnie wzbogacić do zawartości nominalnej 0,2 % Mn. Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, stal reaktywna, WEGAL INFLUENCE OF MANGANESE CONTENT IN A GALVANIZING BATH ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF ZINC COATINGS In this work, structure and properties of zinc coatings, such as thickness, plasticity in the bend test and an external appearance, have been determined. The tests were made with hot-dip galvanizing of steel samples (08X) in the baths containing different amounts of manganese: from 0 to 1 %. The formed zinc coatings were even, light, smooth and bright. Their thicknesses increased with the increase of Mn concentration. Minor changes in thickness of the coatings were observed only at the increase of Mn content up to 0.2 %. The greatest increase in coating thickness took place after five minutes of galvanizing. After the bend test, bend edges of the samples were usually smooth. The cracks on the coatings on bend edges were observed in case of a bath with 1 % concentration of Mn, afte[...]

Cynkowanie zanurzeniowe w kąpieli WEGAL o podwyższonej zawartości manganu DOI:10.15199/40.2016.11.1

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki cynkowania zanurzeniowego próbek ze stali niskokrzemowej w gatunku 08X oraz reaktywnej w gatunku S235JRG2 w kąpieli utworzonej ze stopu WEGAL bez dodatku cyny oraz podwyższonej zawartości manganu do 0,2% (ZnAl0,1Ni0,1Mn0,2). Przedstawiono mikrostrukturę badanego stopu cynku łącznie z określeniem występujących w nim faz. Na podstawie analizy termicznej w procesie krzepnięcia stopu określono jego temperaturę topnienia. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 445°C i czasie 10 min. W analizie otrzymanych wyników uwzględniono również mikrostrukturę nałożonej powłoki na każdą badaną stal. Dokonano pomiaru grubości otrzymanej powłoki. Przeprowadzono próbę ręcznego zginania ocynkowanych próbek o kąt 180° na trzpieniu stalowym o promieniu 5 mm. Ocenie wizualnej poddano krawędź zginania po stronie zewnętrznej. Powłoka wykazała dobrą plastyczność i estetyczny wygląd. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w kinetyce wzrostu powłoki. Słowa kluczowe: cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, kąpiel cynkowa, WEGAL The results of hot-dip galvanizing of low-silicon steel (08X grade) and reactive steel (S235JRG2 grade) samples in zinc bath made of tin-free WEGAL alloy with manganese content increased to 0.2% (ZnAl0.1Ni0.1Mn0.2) have been presented. The researched WEGAL alloy microstructure and phase composition were shown. Its melting point was determined basing on thermal analysis of solidification. Galvanizing tests were performed at the temperature of 445°C, with retention time - 10 min. Analysis of tests results comprised assessment of coatings microstructure and thickness. The manual bending tests of galvanized samples on steel mandrel (angle 180°, radius 5 mm) were carried out with visual evaluation of samples outside edges. Obtained coatings were characterized by good plasticity and aesthetical appearance. The importance of zinc bath composition on coating growth kinetics has bee[...]

Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych nowym stopem cynku WEGAL-CuTi DOI:10.15199/40.2017.10.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Cynkowanie zanurzeniowe jednostkowe i ciągłe to nieustająco skuteczna, bezpieczna, oszczędna i ekologiczna forma ochrony przed korozją atmosferyczną wyrobów stalowych i odlewów żeliwnych. Progresywny rozwój przemysłu cynkowniczego znajduje swoje zastosowanie w wykorzystywaniu metody cynkowania przez różne nowe branże gospodarki krajowej. Pozwala to na przedłużenie żywotności wyrobów stalowych pokrytych powłoką cynkową, oszczędzając w ten sposób znaczne ilości surowców i energii, potrzebnych do wytwarzania stali. Ważnym aspektem w tym kontekście jest odzysk cynku na drodze recyklingu bez utraty jego właściwości fizycznych i chemicznych. Należy zaznaczyć, że niestety tylko 30% światowej produkcji cynku pochodzi z przerobu surowców wtórnych [5]. Proces cynkowania zanurzeniowego stosowany przemysłowo od 180 lat podlega ciągłemu rozwojowi. Badaniami objęte jest głównie wyjaśnienie mechanizmu kształtowania powłoki, a także dobór składników stopowych do kąpieli cynkowniczej. Celem tych badań jest ograniczenie niekorzystnego oddziaływania składu chemicznego stopów żelaza (głównie krzemu i fosforu) na strukturę i właściwości powłoki cynkowej. Pod uwagę bierze się również poprawę technologiczności procesu oraz opracowanie technologii cynkowania materiałów stalowych o złożonym składzie chemicznym w postaci odlewów żeliwnych i stali specjalistycznych. Rozwój technologii cynkowania obejmuje także dążenie do zwiększenia odporności korozyjnej powłoki, ukształtowanej w nisko- i wysokotemperaturowym procesie. Pod tym względem ten ostatni proces posiada przewagę nad niskotemperaturowym cynkowaniem. W wyniku procesu niskotemperaturowego cynkowania stali zewnętrzna warstwa utworzonej powłoki (faza η) posiada skład chemiczny zbliżony do składu chemicznego kąpieli cynkowniczej [9]. Warstwa ta reaguje z otaczającą atmosferą tworząc film składający się z tlenku i wodorotlenku cynku. Dopiero pod wpływem ditlenku węgla tworzy się zasadowy[...]

Struktura i właściwości innowacyjnych stopów cynku do cynkowania zanurzeniowego metodą ciągłą DOI:10.15199/40.2019.10.1

Czytaj za darmo! »

technologicz- Otrzymano / Received: 27.03.2019. Przyjęto / Accepted: 3.06.2019. DOI: 10.15199/40.2019.10.1 dr inż. Jan Wesołowski, prof. IMN - absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, specjalność: metaloznawstwo i przeróbka plastyczna metali nieżelaznych. Od 1974 roku pracownik Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na AGH w Krakowie w 1983 roku. Obecnie na stanowisku profesora nadzw. w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów. Specjalizuje się w zakresie inżynierii materiałowej i przeróbki plastycznej cynku, ołowiu, cyny i ich stopów oraz technologii cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych. tel. 32 23 80 521, fax. 32 23 80 412 E-mail: janw@imn.gliwice.pl dr inż. Szymon Malara - absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w 2010 roku. W latach 2011-2017 pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Obecnie pracuje w firmie ArcelorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej. E-mail: szymon.malara@gmail.com 332 Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 62, nr 10/2019 ARTYKUŁ NAUKOWY / RESEARCH ARTICLE 2. Materiały do badań Przedmiot badań stanowiły trzy nowoopracowane stopy cynku przeznaczone do cynkowania zanurzeniowego metodą ciągłą. Zaprojektowane składy chemiczne stopów różnią się rodzajem dodatków stopowych oraz ich zawartością. Badaniom poddano następujące stopy cynku: - ZnAl0,5Mn0,2 - ZnAl5Mg0,5 - ZnAl0,5Mn0,1Sb0,1. Do wytwarzania stopów użyto cynku elektrolitycznego w gatunku Z1 (99,995% Zn) wzbogaconego w Al, Mn, Mg i Sb. Do wtopienia manganu i antymonu użyto wcześniej przygotowanych zapraw dwuskładnikowych z cynkiem ZnMn1 i ZnSb5. W przypadku aluminium (99,995% Al) i magnezu (99,99% Mg) zastosowano zaprawę AlMg10 oraz uzupełniające bezpośrednie wtopienie do cynku metalicznego alum[...]

WYBRANE ASPEKTY CIĄGŁEGO WYCISKANIA METODĄ CONFORM


  Przedstawione w artykule badania miały na celu wyeliminowanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych powstających w trakcie wyciskania płaskowników z miedzi beztlenowej metodą Conform. Wykonano badania metaloznawcze w celu pełnego scharakteryzowania wad. Następnie przeprowadzono numeryczną analizę MES procesu ciągłego wyciskania płaskownika, z zastosowaniem oprogramowania FORGE firmy Transvalor, w celu określenia parametrów procesu, które w największym stopniu wpływają na jakość gotowego wyrobu. Analizowano takie parametry jak prędkość procesu wyciskania oraz temperaturę narzędzi. Wyniki analizy numerycznej MES porównano z rzeczywistymi wynikami prowadzenia procesu ze zoptymalizowanymi parametrami. Wytwarzanie płaskowników z opracowanymi na podstawie analizy numerycznej parametrami technologicznymi pozwala na otrzymanie wyrobów wyciskanych pozbawionych wad. Słowa kluczowe: metoda ciągłego wyciskania, conform, miedź beztlenowa, MES Dr inż. Joanna Gołębiewska-Kurzawska, dr inż. Szymon Malara, dr inż. Ludwik Ciura, prof. IMN, dr inż. Barbara Juszczyk, dr inż. Joanna Kulasa, mgr inż. Łukasz J. Wierzbicki - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. Rudy Metale R58 2013 nr 1 19 SELECTED ASPECTS OF CONTINUOUS ROTARY EXTRUSION PROCESS The experimental research carried out in this work aimed eliminating surface and subsurface defects of profile extruded in continuous rotary extrusion process. Micro- and macrostructure observations were performed for accurate describing of defects. Next, numerical analysis FEM of extrusion process was carried out with using of Forge software from Transvolator company. Influence of process parameters on quality of final products and optimal parameters were analysed. Velocity of process and temperature of tools were analyzed. Results of numerical analysis FEM were compared with real results of process with optimized parameters. Continuous rotary extruding with developed technological parameters enable surface[...]

Numeryczne modelowanie procesu ciągnienia na zimno drutów miedzianych przeznaczonych na przewody elektryczne


  Czysta miedź z uwagi na wysoką konduktywność i przewodność cieplną, a także dobrą plastyczność i związaną z tym możliwość łatwego przetwarzania, stosowana jest m.in. do wytwarzania kabli energetycznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych przeznaczonych dla elek- trotechniki i elektroniki, w tym także pokrywanych powłokami metalowymi. Oprócz popularnego gatunku Cu-ETP, coraz częściej na te cele stosuje się miedź beztlenową o wysokiej czystości m.in. w gatunku Cu-OFE. W pracy przedstawiono wyniki numerycznego modelowania procesu ciągnienia obu gatunków miedzi, charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą wyjściową, a tym samym podatnością do przeróbki plastycznej. Symulacje komputerowe realizowano przy zastosowaniu programu Forge. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na określenie wpływu warunków kształtowania na umocnienie materiału oraz zmianę temperatury drutu podczas ciągnienia. Due to its high electric and thermal conductivity as well as good formability, pure cooper is widely used for production of energetic, electric and telecommunication cables intended for use in electrical engineering and electronics, including metal-coated cables. Besides the popular Cu-ETP grade, the high-purity oxide-free copper (i.a. Cu-OFE grade) is increasingly used for these purposes. In the paper, numerical modelling results of wire drawing are presented. Two mentioned copper grades with different initial microstructure and formability characteristics were considered. FEM simulations were carried out by means of Forge software. The results obtained were used to assess the impact of deformation conditions on material hardening and temperature changes in wire during the drawing process. Słowa kluczowe: miedź, tlen, Cu-OFE, Cu-ETP, technologia UpCast®, technologia Contirod®, Forge®, analiza numeryczna, MES, wła- ściwości mechaniczne Key words: copper, oxygen, Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast® technology, Contirod® technology, Forge®, numerical [...]

Badania nad wytwarzaniem drutów z materiałów kompozytowych typu Cu/MgB2


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące otrzymywania na drodze przeróbki plastycznej drutów kompozytowych typu Cu/MgB2. Do badań zastosowano zarówno gotowy proszek związku MgB2, jak i wytworzony w warunkach laboratoryjnych,w procesie mechanicznej syn- tezy. Proces wykonania związku MgB2 wstępnie zainicjowany jest już podczas procesu mechanicznego stopowania, zaś dalsza jego synteza zachodzi na drodze reakcji insitu. Proces wytwarzania drutów kompozytowych zarówno metodą insitu, jak i exsitu obejmował następujące etapy: przygotowanie mieszanki proszkowej MgB2, umieszczenie jej w osłonie miedzianej oraz proces przeróbki plastycznej na zimno re- alizowany w próbach ciągnienia. Analizie poddano wpływ odkształcenia, temperatury oraz czasu międzyoperacyjnego wyżarzania na skład fazowy, strukturę, właściwości mechaniczne oraz fizyczne. Właściwości mechaniczne wyznaczono w próbie jednoosiowego rozciągania, a właściwości fizyczne na podstawie pomiarów przewodności elektrycznej przy użyciu mostka Thomsona. Within this paper the results of development of Cu/MgB2 composite wires by powder in tube method are presented. To research uses both commercial MgB2 powder and mixture of magnesium and amorphous boron powders made by mechanical synthesis. The process of MgB2 compound formationwas initiated by mechanically alloying process and next proceeds in-situ. The production process of composite wires by both in-situ and ex-situ methods included the following stages: preparation of mixture of MgB2 powder, loading of powders into Cu tubes and cold drawing process. The influence ofdegree of deformation, temperature and time of annealing on phase composition, microstructure, mechanicaland physical properties of MgB2 was investigated. Mechanical properties were determined by uniaxial tensile test, physical properties based on electrical conductivity measured by the Wheatstone bridge. Słowa kluczowe: metoda exsitu, metoda insitu, ciągnienie wielostopniowe, mat[...]

Badania porównawcze miedzi Cu-ETP i Cu-OFE przeznaczonej do przeróbki plastycznej


  W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatunków miedzi. Pierwszy stanowiła miedź elektrolityczna Cu-ETP wytworzona w tech- nologii Contirod, natomiast drugi miedź beztlenowa Cu-OFE wytworzona w technologii UpCast w zakładzie KGHM Polska Miedź S.A. w Orsku. W pierwszej części pracy przedstawiono ocenę procesu odlewania w zakresie analizy składu chemicznego, mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych odlewnych prętów i walcówki. W drugiej części przedstawiono ocenę procesu przeróbki plastycznej realizo- wanego w procesie ciągnienia przy zastosowaniu zmiennych parametrów procesu. Przeprowadzono analizę wpływu warunków ciągnienia i obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. In the paper, the results of development of two grade of cooper are presented. First one is Cu-ETP grade produced by Contirod technology and the second one is oxygen-free copper (Cu-OFE grade) produced by UpCast technology in KGHM Polska Miedź S.A. factory. In the first part of the work, an assessment of the casting process, within the scope of an analysis of chemical composition, microstructure and mechanical properties of bars and rods, is presented. In the next part, an evaluation of plastic working, realized in drawing process with variable process parameters, is presented. The evaluation includes analysis of drawing and heat treatment parameters influence on microstructure and mechanical properties. Słowa kluczowe: Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast®, Contirod®, mikrostruktura, właściwości mechaniczne Key words: Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast®, Contirod®, microstructure, mechanical propertiesWprowadzenie. Czysta miedź jest obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów przeznaczonych na cele przewodowe, przede wszystkim dzięki doskona- łemu stosunkowi przewodności elektryczneji wytrzy- małości do ceny, nieosiągalnym dla innych materia- łów [1÷3]. Wraz ze zmniejszaniem się zanieczyszczeń znajdujących się w czystej miedzi, wzrasta jej prze- wo[...]

Technologia wytwarzania ekologicznych bezkadmowych spoiw twardych


  W niniejszej pracy przedstawiono wybrane technologie wytwarzania ekologicznych bezkadmowych spoiw twardych na przykładzie kilku gatunków stopów na bazie srebra lub z niewielkim dodatkiem srebra. W szczególności skupiono się na przedstawieniu technologii wytwa- rzania spoiw z grupy AgCuZnSn i AgCuZn w oparciu o proces ciągłego poziomego odlewania taśm i prętów. Zaprezentowano wyniki badań wpływu warunków odlewania ciągłego na właściwości, strukturę i jakość uzyskiwanych wyrobów oraz określono ich podatność do przeróbki plastycznej. Zaprezentowano również problemy technologiczne występujące podczas wytwarzania i przetwarzania bezkadmowych spoiw twardych. The selected technologies of processing of a few alloys based on silver or containing low amount of silver as an example of ecological cadmium- free fillers were presented in the paper. The technologies of horizontal continuous casting of AgCuZnSn and AgCuZn types of bars and flat bars were particularly shown. Influence of continuous casting parameters on microstructure, properties and quality of final product as well as workability of examined alloys were examined. The technological problems, which appear during producing and processing of cadmium-free fillers, were also presented. Słowa kluczowe: miedź, kadm, srebro, spoiwa ekologiczne, odlewanie ciągłe, AgCuZnSn, AgCuZn, właściwości mechaniczne, mikrostruk- tura, problemy technologiczne Key words: copper, cadmium, silver, ecological filler metals, continuous casting, AgCuZnSn alloy, AgCuZn alloy, mechanical properties, microstructures, technological problems.Wprowadzenie. Wiele stosowanych w życiu co- dziennym produktów składa się z dwu lub więcej indywidualnych elementów, które często są trwale połączone w celu wytworzenia wytrzymałej kon- strukcji. Istnieje wiele sposobów łączenia materia- łów, których stosowanie zależy przede wszystkim od warunków pracy połączonych elementów, rodzaju materiału podstawowego oraz spoiwa, a także meto[...]

 Strona 1