Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY G. KASPRZYK"

Nowoczesne systemy napędowe w tektur nicy The Latest Drive Systems in Cor r ugating Machine


  Nowoczesne maszyny oraz całe linie produkcyjne w coraz większym stopniu wykorzystują systemy mechatroniczne. Istotą mechatroniki jest wprowadzanie rozwiązań elektronicznych oraz informatyki do układów mechanicznych, co przyczynia się do zacierania granic między tymi dyscyplinami nauk technicznych. Jednocześnie efekt synergiczny współdziałania tak różnych dyscyplin przyczynia się do istotnego wzrostu jakości proponowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono tendencje występujące w technice napędów tekturnic z zastosowaniem systemów mechatronicznych. Z uwagi na złożoność tematyki, autorzy, dla przykładu, omawiają tylko dwa moduły występujące w tekturnicy, mające istotny wpływ na jakość produktu końcowego. Są to przekrawacz rotacyjny oraz moduł automatycznej układarki bezkońcowej (automatic endless stacker), służący do produkcji tektury w formie składanki harmonijkowej. Obie maszyny występują jako ostatni moduł w procesie produkcji tektury, lecz ich zasada działania jest całkowicie odmienna. Przekrawacz tnie wstęgę tektury na arkusze o zadanej długości, które następnie układane są w stos, natomiast układarka zagina tekturę w harmonijkę i układa w stos. Ta technologia stosowana była w tekturnicach już od ponad 20 lat, jednak obecnie przeżywa ponowny rozkwit, ze względu na nowe rozwiązania techniczne. Omówiono podstawowe rozwiązania stosowane w układach sterowania napędów obu maszyn bez użycia skomplikowanej formy matematycznej. Wskazano na dużą dynamikę tych rozwiązań oraz na niewątpliwą zaletę, jaką jest łatwość ich programowania. Przedstawiono wyniki prac badawczo-wdrożeniowych przeprowadzonych na przekrawaczu rotacyjnym oraz układarce bezkońcowej ("harmonijkowej"). Ponieważ publikacje na ten temat są niezmiernie rzadkie, więc autorzy uznali za celowe przedstawienie tych rozwiązań szerszemu gronu inżynierskiemu i naukowemu. Słowa kluczowe: tekturnica, przekrawacz, napęd, pozycjonowanie, krzywka, karton składany harmonijkowy la[...]

System diagnostyczny wybranych modułów tekturnicy


  Od wielu lat diagnostyka maszyn służy do optymalizacji i właściwego planowania procesów produkcji, a także unikania nieplanowanych przestojów technologicznych. W artykule zaprezentowano wyniki prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na kilku modułach tekturnicy. Moduły te wybrano wykorzystując diagram Ishikawy. Pomiary drgań oraz temperatury przeprowadzono za pomocą bezprzewodowego systemu Vibconnect RF firmy Prüftechnik. Wstępne wyniki badań są bardzo obiecujące. Liczba publikacji dotyczących zagadnień diagnostycznych w przypadku tekturnic jest mała, dlatego Autorzy uznali za celowe przedstawienie pewnych rozwiązań szerszemu gronu inżynierskiemu i naukowemu. Słowa kluczowe: diagnostyka maszyn, wibrodiagnostyka, diagram Ishikawy, tekturnica, przekrawacz rotacyjny For many years, machine diagnostics has been focused on optimization and planning of production processes as well as avoiding standstills. The article presents research results obtained on selected modules of a corrugator. The modules were selected using Ishikawa diagram. Measurements of vibrations and temperature were made with wireless Vibconnet RF supplied by Prüftechnik. Preliminary results are very promising. There are not many publications on diagnostics in the area of corrugators, that is the authors decided to present some solutions to a wider circle of engineers and scientists. Keywords: machine diagnostics, vibrodiagnostics, Ishikawa diagram, corrugator, rotary -cutter Wp r o w a d z e n i e Tekturnice, ze wzgl.du na ich wysoki koszt, s. eksploatowane w sposob ci.g.y, zazwyczaj w systemie trojzmianowym. St.d niezwykle istotne jest zapewnienie im wysokiej niezawodno.ci dzia.ania. Jeszcze ok. 20 lat temu zagadnieniu niezawodno.ci funkcjonowania tekturnic nie po.wi.cano wiele uwagi i nawet 24-godzinny postoj nie stanowi. problemu. Jednak obecnie, ze wzgl.du na powszechnie stosowan. strategi. zarz.dzania JIT (Just In Time), sytuacja taka jest niedopuszczal[...]

Zastosowanie lasera do pomiaru prędkości nośności opakowań z tektury falistej DOI:10.15199/54.2019.7.2


  Wprowadzenie Rosnące wymagania dotyczące dokładności procesu cięcia tektury oraz osiągania jego nawyższej powtarzalności są podstawowymi kryteriami oceny pracy przekrawaczy w linii technologicznej tekturnicy. W zależności od osiąganej dokładności wymiarów oraz formy i wyglądu ciętych arkuszy może zmieniać się jakość produktu końcowego oraz wynik ekonomiczny produkcji. Jednym z czynników, które mogą negatywnie wpływać na pracę układu regulacji przekrawacza, jest niedokładność pomiaru roboczej prędkości linii produkcyjnej tekturnicy. Jest ona zależna m.in. od rodzaju i jakości zastosowanego systemu pomiarowego. Wykorzystanie lasera jako bezkontaktowego sensora jest już znane w przemyśle hutniczym [18], tekstylnym [7, 8], papierniczym [3], natomiast rzadko jest on stosowany w tekturnicach [13, 14, 23]. Niewątpliwie główną rolę odgrywa w tym przypadku cena takiego systemu pomiarowego. Na podstawie prezentowanych w pracy badań i ich wyników trzeba stwierdzić, że wykorzystanie lasera może znacznie poprawić jakość produkcji tektury. Przedstawiono interesujące wyniki zastosowania laserów produkcji niemieckiej firmy Polytec [19] oraz amerykańskiej firmy Beta LaserMike [2] (rys. 1). Obie firmy należą do wiodących producentów tego typu urządzeń.wad. Rys. 1. Przykład zastosowania lasera firm Polytec i Beta LaserMike Rys. 2. Idea systemu lasera i enkodera dla przekrawacza rotacyjnego Laserowy pomiar prędkości linii Przekrawacz rotacyjny pomocniczy Przekrawacz główny Enkoder wałów wejściowych przekrawacza głównego Enkoder pomiaru prędkości papieru Rysunek 2 przedstawia schematycznie miejsca czujników zainstalowanych w lini produkcyjnej do pomiaru prędkości wstęgi. Zaczynamy od strzałki wskazującej kierunek biegu tektury. Jako pierwszy zainstalowany jest przekrawacz pomocniczy (rotary shear), za którym montowana jest zwykle rolka pomiarowa z enkoderem papieru (reference puls genreator). Dalej może być instalowany system lasera. Przed[...]

 Strona 1