Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof GAWROŃSKI"

Planowanie przestrzenne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem planowania miejscowego

Czytaj za darmo! »

Planowanie przestrzenne stanowi część ogólnego systemu planowania społeczno-gospodarczego i rozumiane jest ono jako zespół instytucji, metod i działań zapewniających racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Zadaniem planowania przestrzennego jest rozmieszczenie sumy działań ludzkich, zmierzających do zaspokojenia potrzeb społecznych w przestrzeni geograficznej w sposób skoordynowany ze środowisk[...]

Jubileusz 50-lecia Kierunku Geodezja i Kartografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


  W 2010 roku minęło 50 lat od powołania studiów geodezyjnych w byłej Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Z końcem lat 50. ubiegłego stulecia, w związku z rekonstrukcją polskiego rolnictwa, pojawiła się potrzeba prowadzenia kompleksowych prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych na szeroką skalę. Do ich przeprowadzenia potrzebni byli dobrze przygotowani specjaliści, których brakowało w Polsce południowej. Fakt ten, a także dynamiczny rozwój naukowy Wydziału Melioracji Wodnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, spowodował, iż Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z maja 1960 roku powołano Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie i od 1 października 1960 r. uruchomiono na nim studia geodezyjne. Nowo otwarty Oddział miał mocne wsparcie w kadrze naukowej Wydziału Melioracji Wodnych, a w szczególności w istniejącej już Katedrze Geodezji. W tymże 1960 roku Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego powołano trzy nowe jednostki organizacyjne Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych, przy czym pełne ich zorganizowanie nastąpiło nieco później. W 1963 r. rozpoczęła działalność Katedra Geodezyjnych Urządzeń Rolnych, w 1964 r. Katedra Geodezji Wyższej i Katedra Fotogrametrii oraz w 1965 r. - Katedra Planowania i Organizacji Terenów Wiejskich. Twórcami Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych byli: prof. dr hab. inż. Anna Łoś - pierwszy Prodziekan Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych (1966-1969), długoletni kierownik Instytutu Geodezji oraz doc. inż. Ignacy Rabczuk - Prodziekan Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych (1972-1975), kierownik Katedry Geodezyjnego Urządzania[...]

Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego


  W 2009 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jako jeden z czterech kierunków studiów została utworzona gospodarka przestrzenna. Myślą przewodnią twórców tego kierunku było kształcenie absolwentów oraz prowadzenie badań naukowych planowania przestrzennego i gospodarki gruntami; programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz infrastruktury technicznej i społecznej; zasad przygotowania projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; podstaw projektowania urbanistycznego, a także tworzenia systemów informacji przestrzennej i ich stosowania na różnych szczeblach administracji publicznej. Jest to jeden z najmłodszych kierunków studiów na Uniwersytecie Rolniczym. Szczególnie cenną inicjatywą, w której uczestniczy UR, było utworzenie Unii na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna. Z inicjatywy Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z zakresu gospodarki przestrzennej Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołana została w 2012 r. wspomniana Unia. Ce-lem tego przedsięwzięcia, zrzeszającego 17 wyższych publicznych uczelni w Polsce, jest: integrowanie - środowiska naukowo- dydaktycznego oraz zawodowego[...]

Analiza potrzeb wodnych na przykładzie plantacji drzew kauczukowych w Bongo (Wybrzeże Kości Słoniowej) DOI:10.15199/2.2018.9.3


  Martwica floemu drzewa kauczukowego jest chorobą pnia, objawiająca się przez zmianę tkanek floemu, w których znajdują się tkanki przewodzące lateks [5]. Nawet w przypadku bardzo poważnych ataków choroby, kambium i ksylem pozostają funkcjonalne. Biorąc pod uwagę ciągły przyrost komórek w kambium, warstwa niefunkcjonalnych (dotkniętych martwicą koloru brunatnego) komórek produkujących lateks jest wypychana na zewnątrz. Choroba ta dotyka głównie dorosłe drzewa, z których pobiera się lateks. Niemniej jednak, zaobserwowano u młodych, nieeksplatowanych jeszcze drzew kauczukowych pojawienie się symptomów martwicy floemu. W związku z tym nie ma, tak jak w przypadku innych podobnych patologii, związku przyczynowego z pobieraniem kauczuku. Wiele obserwacji sugeruje, że rozwój martwicy floemu jest powodowany lub przyspieszany przez kombinację chemo- -fizycznych czynników środowiska plantacji (mikro-klimat i stres wodny gleby) oraz uraz mechaniczny i / lub metaboliczny spowodowany przelewem kauczuku. Możemy również przyjąć hipotezę wpływu charakteru genetycznego drzew wyselekcjonowanych (zmienność klonalna). Jakościowe i ilościowe obserwacje [4] wydają się uzasadniać hipotezę związku martwicy floemu z częściowym zamknięciem aparatów szparkowych i bardziej ujemnym potencjałem wodnym w drzewach dotkniętych martwicą, co wskazuje na problem dostępu do wody (korzenie) lub tkanek przewodzących wodę (ksylem). W niniejszej pracy analizowano transfer wody w plantacjach drzew kauczukowych, biorąc pod uwagę glebę, pień drzewa kauczukowego i atmosferę jako fizyczną jedność, w którym procesy wpływające na obieg wody są współzależne. Mierzono potencjał wody i odporność na przepływ strumienia transpiracyjnego przez korzenie, sektor pnia na węźle przeszczepu, pień i liście na drzewach kauczukowych zdrowych i drzewach z martwicą floemu. Ekosystem pierwotny Wybrzeża Kości Słoniowej był to deszczowy las równikowy. Wykarczowane obszary [...]

Analiza pomiarów ewapotranspiracji rzeczywistej stepów i plantacji drzewiastych w strefie półpustynnej DOI:10.15199/2.2019.1.2


  W przypadku modeli deterministycznych ewapotranspiracji rzeczywistej pokryć roślinnych pojawia się problem (a) wyboru najważniejszych parametrów wejściowych oraz (b) ich początkowej kalibracji w danych warunkach środowiskowych. Celem pracy jest przedstawienie wartości modelu Penmana-Monteitha [2] przez zastosowanie tego modelu w warunkach terenowych. Model ten umożliwia wyliczenie ewapotranspiracji rzeczywistej dla zamkniętych pokryw roślinnych (np. plantacje drzewiaste) i może być przystosowany do nieciągłych pokryw roślinnych (np. sawanna z częściowo odkrytą powierzchnią gleby) przez rozgraniczenie transpiracji roślin i parowania z gleby. Ewapotranspiracja rzeczywista trawiastych sawann różni się od plantacji drzewiastych ze względu na ograniczony opór warstwy granicznej. Jest on tego samego rzędu wielkości, co opór powierzchniowy pokrywy roślinnej związanej z opornością szparkową i współczynnikiem ulistnienia, podczas gdy ewapotranspiracja rzeczywista plantacji drzewiastych jest ograniczona tylko oporem powierzchniowym. Drzewa mają aparaty szparkowe, które są wrażliwsze na suszenie powietrza i gleby niż szparki traw. W artykule dla oszacowania i modelowania ewapotranspiracji wybraną skalą czasową jest dzień; warunki te nazywają się "przepływem konserwatywnym", dla którego absorpcja jest równa transpiracji, co rzadko ma miejsce w rzeczywistości w skali czasowej krótszej niż dzień, podczas którego następuje odwodnienie i rehydratacja rośliny, ale co jest realistyczne w 24-godzinnym kroku czasowym. Historycznie Howard Penman [3], następnie John Monteith [2] wyznaczyli fizyczną podstawę do obliczenia parowania z mokrej powierzchni, a następnie ewapotranspiracji rzeczywistej z zamkniętej pokrywy roślinnej. Materiały i metody. Teoria pomiarów ewapotranspiracji rzeczywistej Równanie Penmana-Monteitha (1965) łączy profil aerodynamiczny z bilansem energii. Dla powierzchni o bardzo małym nachyleniu, jednolitej i [...]

 Strona 1