Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ERNEST DZIERŻANOWSKI"

Naprawa podłóg parkingów wielopoziomowych


  Wostatnich kilkunastu latach w Polsce wzniesiono wiele centrów handlowych, hoteli, stadionów, budynków wielorodzinnych, w przypadku których przewidywana liczba parkujących samochodów zmusiła inwestorów do zbudowania wielkopowierzchniowych parkingów wielopoziomowych. Niewątpliwy komfort dla użytkownika, który może pozostawić swój samochód bezpiecznie i wygodnie, narzuca na właściciela obiektu obowiązek bacznego śledzenia jego stanu technicznego i dokonywania bieżących napraw podłóg. Uszkodzenia Typowymi problemami w przypadku obiektów parkingowych są uszkodzenia nawierzchni w postaci wyłuszczeń i spękań betonu oraz uszkodzeń krawędzi i uszczelnienia dylatacji. Obie grupy uszkodzeń mają istotny wpływ na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji obiektu budowlanego, obniżają komfort użytkowania oraz generują koszty eksploatacyjne. Przyczyn opisanych problemów można się doszukiwać na wszystkich etapach wznoszenia i użytkowania konstrukcji. Najczęściej są one zbiegiem kilku małych, pozornie nieistotnych czynników, które w dłuż[...]

Zagrożenia korozyjne i wybrane metody ochrony budowli inżynierskich przed korozją DOI:


  1. Wstęp Procesy destrukcyjne są w naturze nieuniknione, co wynika z dążenia układu do stanu minimum energetycznego i wzrostu entropii [1]. Ta nieuchronność wynika m.in. z oddziaływań środowiskowych, polegających na synergicznym wpływie niszczących procesów fizycznych i chemicznych. Niedoszacowanie znaczenia tych oddziaływań powoduje ponadnormatywne zużycie obiektu uszkodzeniami korozyjnymi, a tym samym obniżenie trwałości konstrukcji. Obserwowane obecnie w skali globalnej dynamiczne zmiany klimatyczne oraz doniesienia naukowe z różnych dziedzin wskazują na konieczność pogłębionej analizy zagrożeń korozyjnych, a w konsekwencji rozszerzenia metod ochrony budowli. Zagrożenia, o których mowa, to skutek wzrastającego zanieczyszczenia środowiska w powietrzu, występowanie szkodliwych gazów (tlenków azotu, węgla i siarki), pochodnych benzenu, cieczy i ciał stałych (pyłów o średnicy aerodynamicznej nawet do 10 μm) w stężeniach przekraczających naturalne ich zawartości w atmosferze ziemskiej, w wodach śródlądowych i morskich, występowanie znacznie zwiększonej ilości substancji nieorganicznych (stałych, ciekłych i gazowych) i organicznych w tym bakterii i mikroorganizmów. Nie bez znaczenia, szczególnie w odniesieniu do wód morskich, pozostają wzrost temperatury i zawartości soli oraz obserwowane progresywnie narastające dynamiczne zjawiska hydrologiczne. 2. Przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowych W praktyce najczęstszymi przyczynami uszkodzeń konstrukcji żelbetowych są korozja mrozowa, połączona z korozją chlorkową, oraz karbonatyzacja. Szczególnie narażone na zjawiska korozyjne spowodowane działaniem chlorków są zarówno konstrukcje mostowe, jak i hydrotechniczne budowle morskie definiowane jako budowle nawodne i podwodne usytuowane w rejonie bezpośredniego kontaktu z akwenami morskimi, w pasie technicznym wybrzeża morskiego, portach i przystaniach morskich. Konstrukcje mostowe w okresie zimowym poddawane są stałym oddziaływ[...]

 Strona 1