Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Madej"

Cementy specjalne w konstrukcjach inżynierskich

Czytaj za darmo! »

Wciągu dwóch ostatnich lat podpisano umowy na budowę lub modernizację ponad 1200 km dróg krajowych, w tym600 kmautostrad oraz ponad 600 km dróg ekspresowych i obwodnic. Wubiegłymroku podpisano 28 kontraktów na nowe inwestycje. Obecnie prace budowlane trwają na 777 km dróg krajowych, w tym 317 km autostrad, 265 km dróg ekspresowych, 109 km obwodnic, a także 86 km przebudowywanych odcinków istniejących dróg. Oprócz inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych przeprowadzane są również naprawy - do końca ubiegłego roku zamierzano oddać do użytku 892 km wyremontowanych dróg. Tak duża liczba kilometrów dróg oznacza również wznoszenie wielu konstrukcji mostowych. Do ich budowy konieczne jest stosowanie[...]

Kalibracja habitatowej metody wyznaczania przepływów środowiskowych korytowych w Polsce DOI:10.15199/2.2019.3.1


  Konieczność opracowania przepływów środowiskowych wynika z unijnej Ramowej dyrektywy wodnej [1]. Wymaga ona nowego podejścia do wykorzystania zasobów wodnych, które powinno zapewniać środowisku wodnemu i od wody zależnemu wystarczające warunki bytowania i rozwoju. W odróżnieniu jednak od dotychczasowego podejścia dąży się do pełniejszego opisu reżimu hydrologicznego zamiast podawania pojedynczej wartości przepływu (jak w przypadku przepływu nienaruszalnego). Z tego względu wyodrębniono przepływ środowiskowy korytowy, jako zmienny w czasie odpowiednik przepływu nienaruszalnego i przepływ środowiskowy pozakorytowy mający służyć utrzymaniu w odpowiednim stanie obszarów zależnych od wód dzięki okresowemu zalewaniu dolin rzecznych1. Na świecie istnieje obecnie ponad 200 metod wyznaczania przepływu środowiskowego, które podzielić można na 4 grupy: - metody hydrologiczne, oparte na prostych formułach wskaźników dobieranych do odpowiednich charakterystyk hydrologicznych przepływu; - metody kameralne, wykorzystujące przede wszystkim analizy hydrologiczne, bez wnikania w życie biologiczne cieku; - metody holistyczne, polegające na identyfikacji związków między reżimem hy- 1 W tym artykule odnosić się będziemy wyłącznie do pierwszego z tych pojęć. drologicznym a bytowaniem organizmów wodnych; - metody (modele) siedliskowe, uwzględniające oprócz warunków hydrologicznych również uwarunkowania hydromorfologiczne cieku i interakcję, jaka zachodzi między przepływem a geometrią i roślinnością korytową2. Jednym z działań przygotowujących kolejną aktualizację planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które będą obowiązywać w latach 2021-2027, są prace nad opracowaniem właściwej, dostosowanej do polskich warunków metody wyznaczania przepływów środowiskowych. Prace te prowadzono dotąd w Polsce w dwóch etapach. Najpierw w roku 2014 KZGW zlecił firmie ARUP wykonanie opracowania "Ustalenie metody szacowania przepływów [...]

 Strona 1