Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Mituniewicz"

Pozostałości antybiotyków w tkankach zwierzęcych na terenie monitorowanym przez ZHW w Olsztynie DOI:


  Antibiotic residues in animal tissues in the area monitored by ZHW in Olsztyn.Obecność antybiotyków w środowisku jest spowodowana wieloma czynnikami. Wynika to z faktu, że rolnicy nie są świadomi zagrożeń, jakie mogą powodować te substancje. Aby zapobiec skutkom niewłaściwej terapii przeciwdrobnoustrojowej, wprowadzono wiele dyrektyw i rozporządzeń ściśle określających zasady stosowania substancji przeciwbakteryjnych. Spożywanie produktów zwierzęcych zawierających antybiotyki jest niebezpieczne. Powoduje wiele chorób, takich jak alergie, cukrzycę, chorobę nerek, nowotwór. Najbardziej niebezpieczną konsekwencją nadużywania leków weterynaryjnych jest oporność na leki wśród zwierząt. Jednak w ostatnich latach stwierdzono poprawę jakości produktów zwierzęcych. W latach 2015-2017 przebadano w sumie 926 próbek pochodzących z tkanek zwierząt przeznaczonych do uboju, a tylko w jednej stwierdzono obecność pozostałości antybiotyków. Jest to wynikiem wprowadzenia częstszych kontroli i zwiększenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności. Mimo to nie należy lekceważyć tego tematu, ponieważ środki przeciwbakteryjne będą nadal obecne w leczeniu inwentarza żywego. Dlatego konieczne jest poszerzenie wiedzy na temat alternatywy dla antybiotyków, takich jak zioła. Słowa kluczowe: antybiotyki, pozostałości, żywność pochodzenia zwierzęcego, antybiotykoterapia The presence of antibiotics in the environment is caused by many factors. It results from the farmers not being aware of the dangers that these substances may cause. In order to prevent the effects of inappropriate antimicrobial therapy, a lot of Directives and Regulations have been introduced which strictly define the rules for the use of antibacterial substances. Consumption of animal products containing antibiotics is dangerous. It causes many diseases such as allergies, diabetes, kidney disease, cancer. The most dangerous consequence of the abuse of veterinary medicines is drug resistance among ani[...]

Występowanie Listeria monocytogenes w produktach mięsnych i rybnych na terenie monitorowanym przez ZHW w O lsztynie w latach 2016-2017 DOI:


  Occurrence of Listeria monocytogenes in meat and fish products in the area monitored by the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2016-2017.Produkty żywnościowe są szczególnie narażone na skażenie Listeria monocytogenes. Celem niniejszej pracy była analiza częstotliwości występowania tej bakterii w wybranych produktach żywnościowych. Badania przeprowadzono w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, w latach 2016-2017. W 2016 roku najbardziej zanieczyszczonymi produktami były wyroby z mięsa wołowego (15%), natomiast w mięsie drobiowym indyczym oraz kurcząt i kur w żadnej z analizowanych próbek nie stwierdzono obecności pałeczek L. monocytogenes. W 2017 roku tendencja była odwrotna, a mianowicie w produktach wołowych nie wykazano obecności tej pałeczki, natomiast najwyższym poziomem skażenia oznaczały się produkty z mięsa drobiowego kurcząt i kur, dotyczyło to 40% wszystkich przebadanych próbek. Na podstawie uzyskanych wyników badań trudno jest jednoznacznie stwierdzić przyczynę namnażania się tej bakterii w produktach pochodzenia zwierzęcego, jednak najistotniejszym wydaje się zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny produkcji. Słowa kluczowe: zanieczyszczenie żywności, Listeria monocytogenes, bezpieczeństwo żywności Food products are vulnerable to the growth of Listeria monocytogenes. The aim of study was to analyse the prevalence of Listeria monocytogenes in food products of animal origin. The research was carried out at the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2016-2017. In 2016, the most polluted products were products from beef meat (15%), while in turkey chicken meat and chickens, no L. monocytogenes were found in any of the analyzed samples. In 2017, the trend was reversed - beef products did not show the presence of this bacteria, while the highest level of contamination was the products from chicken meat of chickens and chickens, which concerned 40% of all tested samples. On the basis of the results obtained, it is [...]

 Strona 1