Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA MISIAK"

Emisja dioksyn z procesów termicznych i jej przeciwdziałanie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie wybranych właściwości fizykochemicznych i toksykologicznych dioksyn (PCDD/Fs). Określono wskaźniki emisji jednostkowej tych związków do środowiska z ważniejszych procesów termicznych. Analizie poddano teorie tłumaczące powstawanie dioksyn w procesach termicznych, a także metody pierwotne i wtórne ograniczenia ich emisji. A review with 49 refs.[...]

Unieszkodliwianie organicznych związków chloru, siarki i azotu metodą termokatalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania wybranych organicznych związków chloru, siarki i azotu: 1,2-dichloropropanu, chlorohydryny propylenowej, tetrachlorometanu, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, tetrachloroetylenu, 2,4-dichlorofenolu oraz trietanoloaminy, difenylosulfonu i tiazolu. W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-[...]

 Strona 1