Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Jackowski."

Maszyny przędzalnicze na ITMA 2007

Czytaj za darmo! »

Na wystawie ITMA 2007 w Monachium uczestniczyli tradycyjnie znani wystawcy (często w wyniku łączenia firm pod zmienionym szyldem), a także nowi wystawcy z krajów, w których włókiennictwo ostatnio szybko się rozwija, tj. Indii, Chin i Turcji.Następuje powolna ewolucja w budowie maszyn, które charakteryzują się większą wydajnością, automatyzacją i elektronizacją. Linie wstępnej obróbki surowca już[...]

Wykonywanie urządzeń wodnych

Czytaj za darmo! »

Autor dokonuje analizy ustawodawstwa w zakresie przyznawania uprawnień do wykonywania urządzeń wodnych, wskazując na wzajemne powiązania ustawy prawo budowlane z innymi ustawami, w tym w szczególności z prawem wodnym. Jednocześnie przedstawia postulaty pewnych zmian w przepisach, mających na celu ułatwienie działalności podmiotów wykonujących obowiązki Skarbu Państwa, polegające na utrzy[...]

Jakość przędz z włókien naturalnych stabilizowanych termicznie

Czytaj za darmo! »

Przędza najwyższej jakości charakteryzuje się: niską nierównomiernością masy liniowej, wysoką wytrzymałością na rozrywanie, małą liczbą błędów, dużą sprężystością, miękkością, małą nierównowagą skrętu. Obecnie najnowszy światowy trend to wytwarzanie przędz bawełnianych o zrównoważonym skręcie. Nierównowagę skrętu usuwa się poprzez odpowiedni dobór parametrów włókien, skrętu, stabilizację termiczną i mechaniczną [1, 2, 6, 9, 14, 15]. Skręt jest jednym z głównych parametrów decydujących o nierównowadze skrętu [2, 14, 15]. Moment skręcający ma duży wpływ na: włochatość przędzy, wytrzymałość przędzy pojedynczej, skłonność do zwijania się wyrobów dzianych, skręcanie się i zwijanie wyrobów tkanych, układalność tkanin i dzianin [7, 8, 10, 11]. Wytworzenie przędz o optymalnym i stabilnym skręcie umożliwi bezzakłóceniowy dalszy ich przerób na wyroby dziewiarskie i tkackie, podniesienie jakości przędz i wyrobów z nich wytwarzanych. W pracy podjęto próbę wyeliminowania lub zmniejszenia nierównowagi skrętu przędz bawełnianych i wełnianych poprzez ich stabilizację termiczną. Zarówno przędza pojedyncza jak i łączona skręcana, po ściągnięciu jej z nawoju ma skłonności do rozkręcania się. Jest to spowodowane naprężeniami, które powstały we włóknach i przędzy w wyniku skrętu. Zadaniem procesu stabilizacji (inaczej parowania) jest zrównoważenie naprężeń odpowiedzialnych za rozkręcanie się przędz. Przędze niestabilizowane utrudniają dalszy ich przerób, tworząc pętle w czasie zrywu lub przy obniżeniu napięcia przędzy. Proces utrwalania skrętu przeprowadza się działając na przędzę odpowiednio wysoką, uzależnioną od jej rodzaju temperaturą [1, 3, 4, 9, 14, 15]. Stabilizacja może odbywać się w komorze parowania, parowniku zbiornikowym, stabilizatorze próżniowym lub autoklawie. Utrwalanie skrętu metodą jego stabilizacji przeprowadza się dla większości produkowanych przędz. Nawoje z przędzą, przygotowaną do stabilizacji mogą być ułożone w pojemnika[...]

Wpływ dodatku azotku boru na wybrane charakterystyki tribologiczne spieków Cu-W-BNα


  Spieki miedź-wolfram (Cu-W) są kompozytami z osnową miedzianą, w której są rozmieszczone cząstki wolframu. Są one stosowane w różnych dziedzinach techniki, na przykład w elektrotechnice na radiatory, wysokonapięciowe styki elektryczne, elektrody do spawania itd. [1]. Najważniejsze zastosowania są oparte na wykorzystaniu różnych kombinacji specyficznych właściwości kompozytów, np.: małej wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej, dobrej odporności wolframu na działanie łuku elektrycznego, jak i dużej przewodności elektrycznej i cieplnej miedzi [1÷4]. Kompozyty Cu-W mają różne zastosowanie w zależności od zawartości miedzi. Ze względu na dobrą przewodność cieplną oraz małą wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej (porównywalny do ceramiki) kompozyty o zawartości miedzi 5÷10% są odpowiednie do zastosowania na obudowy zespołów elektronicznych. Natomiast spieki Cu-W o zawartości miedzi powyżej 20% mogą być wykorzystane na styki elektryczne, ale także w technice wojskowej na wkładki kumulacyjne, pociski nie zawierające ołowiu itp. [5]. Kompozyty zawierające proszek wolframu charakteryzują się małą prasowalnością, dlatego uzyskanie spieków o małej porowatości wymaga zastosowania technologii infiltracji miedzią porowatego szkieletu ze spiekanego wolframu. Tą metodą można wytworzyć kompozyty o zawartości miedzi powyżej 20% [1]. Prowadzi się badania nad innymi sposobami uzyskiwania spieków o małej porowatości, na przykład przez zastosowanie proszków wyjściowych o małych wymiarach ziaren uzyskiwanych w procesach mechanicznego stopowania (mechanical alloying) [6÷15], redukcji tlenków i spiekania reaktywnego (self propagation high temperature synthesis) [6, 8, 12÷15], klasycznych dla metalurgii proszków metod rozdrabniania [7] oraz ich połączeń [4÷16]. W zastosowaniu spiekanych kompozytów Cu-W na bezołowiowe pociski amunicji strzeleckiej należy zwrócić uwagę na konieczność wytworzenia spiekanego kompozytu o właściwościach wyt[...]

 Strona 1  Następna strona »