Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan NEY"

Perspektywy rozwoju geodezji jako dyscypliny naukowej, potrzeby w zakresie kształcenia oraz oczekiwania rynku - analiza szans i zagrożeń*)


  Funkcją każdego zawodu jest wypełnianie zadań praktycznych w określonej dziedzinie działalności ludzkiej. Tą funkcją w naszym zawodzie jest wykonywanie pomiarów wielkości geometrycznych i - w mniejszym zakresie - fizycznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów i przedstawianie ich rezultatów właściwym użytkownikom (odbiorcom). Dziedziną naszej działalności jest gospodarka przestrzenna, traktowana jednak bardzo szeroko - od pojedynczych obiektów w przestrzeni geograficznej, poprzez różnej wielkości części (fragmenty) tej przestrzeni, do całej Ziemi jako planety. Cele wykonywanych przez nas prac (pomiarowych i obliczeniowych) są w ogromnej wielkości praktyczne, jednak niektóre pomiary i opracowania ich wyników służą również, lub nawet wyłącznie, zadaniom naukowym. W pomiarach posługujemy się narzędziami o bardzo różnym poziomie komplikacji, przy czym - w miarę rozwoju technologicznego - mamy do czynienia z coraz bardziej rozwiniętymi, w sensie technicznym, urządzeniami. Technologie pomiarowe, w stopniu większym niż cele wykonywanych pomiarów, decydują o technicznym charakterze naszego zawodu. Opracowania wyników pomiarów wykonujemy metodami i narzędziami informatycznymi, co w połączeniu z szerokim zakresem tych opracowań uprawnia do traktowania naszego zawodu jako obejmującego również informatykę branżową. Nasz zawód techniczny, inaczej niż większość innych zawodów technicznych, wykracza kompetencjami i wypełnianymi funkcjami poza technikę. Ze względu na potrzeby rynkowe i niezbędne kompetencje jesteśmy (i musimy być) związani z problematyką należącą do gospodarki przestrzennej, zwłaszcza w zakresie gospodarowania nieruchomościami, planowania przestrzennego, geodezyjnego urządzania terenów rolnych oraz przestrzennej koordynacji infrastruktury technicznej. Z gospodarką przestrzenną jest związana problematyka prawna. Geodeta pracujący w tej dziedzinie musi być kompetentny w zakresie prawa cywilnego/ rzeczowego i prawa admi[...]

Udział techniki i ludzi techniki w rozwoju cywilizacyjnym


  Ludzkość, od swego zarania, jest podmiotem i - jednocześnie - przedmiotem rozwoju cywilizacyjnego. Rozwój ten przejawia się wieloma procesami, związanymi z wszystkimi istotnymi atrybutami człowieka jako jednostki i ludzi jako zbiorowości. Ewolucja człowieka, generalnie oznaczająca jego doskonalenie, przejawia się rozwojem fi zycznym i rozwojem umysłowym, a ewolucja ludzkości polega na rosnącym poziomie organizacji wspólnot rodzinnych, plemiennych, terytorialnych, regionalnych, narodowych, kontynentalnych. Ten ostatni czynnik - doskonalenie zbiorowisk ludzkich - oparty na rozwoju umysłowym, jest napędem rozwoju cywilizacyjnego. Proces cywilizacyjny przebiega z niezliczonymi wręcz komplikacjami. Historia, która od pewnego czasu liczonego nie tylko w setkach, lecz też w tysiącach lat jest rejestrowana i dzięki temu znana kolejnym pokoleniom, dobitnie - na ogół - informuje społeczność ludzką o meandrach tego rozwoju. Te meandry to takie - na ogół nie przewidywane - zdarzenia, stany i procesy, które zakłócają rozwój cywilizacyjny, stopują go na nieznany czas. Swoista arytmia rozwoju cywilizacyjnego jest jego permanentną cechą; dotyczy nie tylko procesów i zdarzeń, niezależnych od człowieka, zachodzących na Ziemi, w Kosmosie i wewnątrz Ziemi, lecz także tych procesów i zdarzeń, które - jak się przekonujemy - związane ze środowiskiem społecznym nie są przewidywane i wymykają się niejako spod władztwa społeczeństw. Sądzę, na podstawie licznych wydarzeń w życiu społeczeństw, że sterowanie procesami społe[...]

Profesor dr hab. inż. Wojciech Janusz 1931-2012 Wspomnienie


  Profesor Wojciech Janusz zmarł 27 kwietnia 2012 roku; spoczął w grobowcu rodzinnym obok zmarłej nieco wcześniej, również w kwietniu br., swej Małżonki Teresy z domu Nyc na Cmentarzu Powązkowskim Cywilnym. W jakże smutnej ceremonii pożegnalnej w kościele Św. Jozefata i przy grobie uczestniczyło liczne grono Jego Rodziny, przyjaciół, współpracowników i znajomych. Najbliższa rodzina to: córka (architekt), syn (Jerzy, geodeta, dr hab.), wnuczka oraz dwóch wnuków. Pośród czterech uczestników uroczystości pożegnalnej, którzy wygłosili przemówienia był naczelny redaktor Przeglądu Geodezyjnego; pożegnał On Profesora w imieniu Redakcji i Wydawcy PG, bowiem Profesor zapisał [...]

 Strona 1