Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Ceglarek"

Volley Pap 2010

Czytaj za darmo! »

Czwarty już raz studenci Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej wzięli udział w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej studentów papierników VolleyPap 2010, który w tym roku odbył się dokładnie w połowie stycznia. Kryzys gospodarczy i drobne problemy organizacyjne nie przeszkodziły gospodarzom w zorganizowaniu tej imprezy. Mimo dwumiesięcznych treningów nie byliśmy pewni, czy w starciu z międzynarodową bracią studencką uda się nam zdobyć kolejny puchar w tym odbywającym się już od 19 lat turnieju. Jednak nie tracąc nadziei, wsiedliśmy do samochodów, by ponownie móc konkurować i bronić miana niepokonanych. Po wielogodzinnej i mimo obaw bezpiecznej podróży przez owładniętą zimą Europę, w piątkowe popołudnie dotarliśmy do Darmstadtu. Tam, jak co roku spotkaliś[...]

Ocena efektywności produkcyjnej wybranych maszyn papier niczych Cz. 1. Ogólna charakter ystyka maszyn i wskaźników efektywności produkcyjnej


  W celu praktycznego sprawdzenia wpływu różnych warunków i czynników na wartości wskaźników określających efektywność produkcyjną papieru oraz jej oceny, przeprowadzono badania pracy dwóch wybranych maszyn tissue funkcjonujących w różnych polskich zakładach papierniczych. Zbieranie danych i analizy trwały wiele dni i były prowadzone na kolejnych zmianach produkcyjnych. Na podstawie obserwacji i analiz dokonano opisu funkcjonujących w zakładach systemów rozliczania produkcji dla obu badanych maszyn, a efektem końcowym było określenie ich efektywności produkcyjnej. Najogólniej wielkość tę można przedstawić jako iloraz otrzymanej, rzeczywistej, wartości produkcji do oczekiwanych, optymalnych, wyników (1). Potrzebne dane i uzyskiwane wartości gromadzono na każdej zmianie wspólnie z obsługą maszyn papierniczych, wykorzystując tzw. "odręczne" bieżące zapisy i/lub uzyskiwane z systemów DCS (rozproszony system pomiarowy) oraz zapisy obsługi, gromadzone w formie zmianowych raportów produkcyjnych. Zebrane wartości liczbowe były podstawą do obliczeń wskaźników określających efektywność produkcyjną wg standardów Zellcheming - ZCH (1-2). Na podstawie wyników obliczeń dokonano analizy porównawczej efektywności produkcyjnej obu maszyn i określono czynniki i warunki, które na tę efektywność mogły mieć negatywny wpływ. Całość obszernych badań zostanie zrelacjonowana w trzyczęściowej publikacji. W niniejszej, pierwszej części podano charakterystykę obu badanych maszyn, omówiono system rozliczania wielkości ich produkcji oraz odpowiednie wskaźniki służące do oceny efektywności produkcyjnej tych maszyn. Słowa kluczowe: efektywność produkcyjna, maszyny papiernicze, systemy rozliczania wielkości produkcji Two tissue machines operating in different mills in Poland were selected to examine an effect of different conditions and factors determining paper production efficiency. O[...]

Ocena efektywności produkcyjnej wybranych maszyn papier niczych Cz. 3. O niektór ych czynnikach obniżających efektywność produkcyjną badanych maszyn DOI:10.15199/54.2015.5.2


  Przedstawiono i poddano analizie istotne przyczyny braku oczekiwanej efektywności dwóch badanych maszyn papierniczych typu "tissue". Podstawą analizy były obliczenia wybranych wskaźników efektywności produkcyjnej (1, 2). Wykonano je w oparciu o raporty produkcyjne zbierane w okresie trzech miesięcy. Wyniki pomiarów i obliczeń stały się źródłem analizy porównawczej i oceny efektywności produkcyjnej maszyn. Istotnym wskaźnikiem oceny efektywności produkcyjnej maszyn okazał się wskaźnik efektywności wykorzystania czasu produkcyjnego (ht). Wymieniono czynniki i przyczyny obniżające wartości tego wskaźnika. Słowa kluczowe: maszyny papiernicze, efektywność produkcyjna, podstawowe wskaźniki efektywności maszyn papierniczych, wyniki obliczeń, analiza i ocena efektywności wykorzystania czasu produkcyjnego maszyn The article shows important reasons for lack of expected effectiveness of two examined tissue machines. The analysis was based on calculations of selected production effectiveness factors (1, 2). They were carried out on the basis of production reports collected within 3 months. Measurement and calculation results were used to compare and assess production effectiveness of the machines. A crucial factor for production effectiveness assessment was the factor of production time utilization (ht). The authors present reasons responsible for reduction of the this factor value. Keywords: paper machines, production effectiveness, basic effectiveness factors for paper machines, calculation results, analysis and assessment of production time utilization.Efek tywność w ykor zystania c zasu pracy m aszyn p apierniczych Dla przypomnienia należy podać, że wskaźnik efektywności wykorzystania czasu pracy maszyny (1, 2) jest określany zależnością: [1] gdzie: tp - czas efektywnej pracy (produkcji) maszyny, h tmax - maksymalny, dostępny, czas pracy maszyny, h. Wartość dostępnego czasu pracy, np. w okresie miesiąca, może być: - równa czasowi[...]

 Strona 1